دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 48، مهر 1402، صفحه 349-478 ((پائیز 1402)) 
مطالعۀ جامعه شناختی مناسبات پزشک و بیمار در ایران

صفحه 429-446

10.22059/jisr.2023.351304.1361

شمیم شرافت؛ ابوعلی ودادهیر؛ حسن عینی زیناب؛ مرضیه ابراهیمی


شماره‌های پیشین نشریه

اسفند 1402، صفحه 479-628
(پائیز 1402)
مهر 1402، صفحه 349-478
شماره تابستان 1402
تیر 1402، صفحه 225-3348
شماره بهار 1402
فروردین 1402