دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 48، مهر 1402، صفحه 349-478 ((پائیز 1402)) 
مطالعۀ جامعه شناختی مناسبات پزشک و بیمار در ایران

صفحه 429-446

10.22059/jisr.2023.351304.1361

شمیم شرافت؛ ابوعلی ودادهیر؛ حسن عینی زیناب؛ مرضیه ابراهیمی