دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مهاجرت به‌مثابه ارزش (واکاوی معنایی مهاجرت از منظر اقدام‌کنندگان به مهاجرت‌های بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22059/jisr.2024.368680.1461

سعیده آرامی؛ منصوره اعظم آزاده


منطق تبیین اجتماعی در علوم اخلاقی از منظر جان استوارت میل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22059/jisr.2024.359580.1405

محمد وحید سهیلی؛ حمید پارسانیا؛ مهدی سلطانی


تضادهای قومی: تدوین یک شاخص جامع فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22059/jisr.2024.369594.1468

آزاد نمکی؛ محمد فاضلی؛ یعقوب احمدی


مطالعه کیفی ویژگی های شهر تروما زده از منظر شهروندان (مورد مطالعه: شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22059/jisr.2024.369225.1466

فاطمه گلابی؛ توکل آقا یاری هیر؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ اسماعیل نوروزی


مطالعه جامعه شناختی عملکرد سازمان های مردم نهاد خدمات بهزیستی در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22059/jisr.2024.362019.1423

رسول افضلی؛ محمدعلی کیانی؛ محمد اسدیان


بازنمایی امید اجتماعی در آثار سینمایی جنبش موج نو ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22059/jisr.2024.358583.1399

سمیه کرمی؛ کامران ربیعی


ارزش های مادی گرایانه و شیء انگاری بدن دانشجویان دختر (مورد مطالعه: دانشگاه ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22059/jisr.2024.366063.1445

سعید سلطانی بهرام؛ دانیار قربانی


تبیین اجتماعی، ساختاری و فردی اشتغال‌پذیری زنان در علوم سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22059/jisr.2022.344351.1315

وحید سینائی؛ حمید مسعودی؛ فاطمه ذوالفقاریان


تحلیل جایگاه مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در جامعه شناسی آکادمیک ایران در دهه 30و40 شمسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.22059/jisr.2024.366931.1450

یاسر محمدخانی؛ ابراهیم توفیق


مطالعه نشاط اجتماعی در شهر تهران؛ شاخص‌ها و مصادیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403

10.22059/jisr.2024.369951.1471

انسی حمیدی؛ علیرضا کریمی؛ بیژن زارع