دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیسته والدین از تنهایی (مطالعه موردی سالمندان شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

10.22059/jisr.2022.341341.1294

خدیجه سفیری؛ مینا اینانلو


الیور مارکارت و سیاست کمینه: فراسوی سیاست خرد و کلان نقدی بر پساساختارگرایی فوکو و دلوز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1401

10.22059/jisr.2022.341708.1297

سعید نیک‌زاد؛ علیرضا ذاکری


نظریه‌سازی برای اینفودمی کووید 19 در شبکه‌های اجتماعی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

10.22059/jisr.2022.339490.1286

هادی خانیکی؛ حبیب راثی تهرانی


مطالعه کیفی پدیده شرط بندی اینترنتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

10.22059/jisr.2022.345934.1327

احمد نادری


مدیریت هویت و بدن: واکاوی اپیدمی زیبایی زنان و مردان در مراکز زیبایی شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

10.22059/jisr.2022.339349.1283

مهناز فرهمند؛ فاطمه دانافر؛ احمد کلاته ساداتی؛ اکبر زارع شاه آبادی


اینستانگاریِ بیش ازانسان: پیشنهادات روش شناختی در تحلیل اینستاگرام در جامعه‌شناسی بیش ازانسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1401

10.22059/jisr.2022.333165.1254

داود زهرانی؛ علی ربانی خوراسگانی؛ رحمان شریف زاده؛ علی قنبری برزیان


مطالعه جامعه شناختی اثر بیماری کووید- 19 بر رفتارهای محیط‌زیستی: کاربرد نظریه انگیزش محافظت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

10.22059/jisr.2022.328866.1230

صادق صالحی؛ اعظم نیازی کومله؛ فرهاد بیانی


اتنوگرافی انتقادی کالایی شدن آموزش (مورد مطالعه؛ مناطق حاشیه‌نشین شهر سنندج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

10.22059/jisr.2022.326306.1224

نسیم عبداله زاده؛ کیوان بلندهمتان؛ ناصر شیربگی


توسعه اجتماعی و فرهنگ سیاسی: رویکردی اجتماعی در تحلیل فرهنگ سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

10.22059/jisr.2022.326885.1225

خالید میارغنج؛ محمد عباس زاده؛ فاروق امین مظفری؛ جواد علیپور


مطالعه جامعه شناختی فساد اقتصادی از منظر اساتید دانشگاه های تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

10.22059/jisr.2022.338583.1276

میثم موسایی؛ محمدرضا محمدی


ترومای کرونا: از بیماری تا فاجعه در مناطق کم برخوردار (مورد مطالعه: شهر سنندج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

10.22059/jisr.2022.342434.1300

یعقوب احمدی؛ سیدهادی مرجائی؛ پروین علی پور؛ اعظم فلاح سفیدکوه