دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

«خودزایشی واقعیت اجتماعی» و نقد رئالیسم انتقادی: مارگارت آرچر و اندرو سِیِر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.22059/jisr.2022.336933.1271

فرهاد بیانی


نظام شاخص های وضعیت اجتماعی : به سوی طراحی و تدوین مدلهای مفهومی برای جامعه ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

10.22059/jisr.2023.358286.1396

امیر ملکی


نسبت توسعه اقتصادی _ اجتماعی و نابرابری اجتماعی در ایران بعد از انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.22059/jisr.2023.348393.1337

امیر عظیمی دولت آبادی؛ احسان عسگری


مطالعه مناسبات پزشک و بیمار در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

10.22059/jisr.2023.351304.1361

شمیم شرافت؛ ابوعلی ودادهیر؛ حسن عینی زیناب؛ مرضیه ابراهیمی


سنخ‌شناسی فعالیت روحانیون شیعی ایرانی در اینستاگرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

10.22059/jisr.2023.353829.1374

عبدالله بیچرانلو؛ علی مومنی


مقایسه حق بر شهر کودکان کرمانشاه (مطالعه مناطق 1و7)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

10.22059/jisr.2023.358916.1400

محمد فرهادی؛ آرش شهبازیان؛ تینا لطف اله زاده


تحلیل جامعه شناختی احساس تعهد اجتماعی در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

10.22059/jisr.2023.353641.1373

سیدمصطفی حسینی؛ فیض الله نوروزی؛ طلیعه خادمیان


تحلیلی تطبیقی از ارتباط سرمایه دینی و مشارکت مذهبی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

10.22059/jisr.2023.360370.1411

محمدرضا طالبان


جستجوی عناصر پلِبیَنی در جنبش‌ تنباکو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

10.22059/jisr.2023.358260.1395

امید منصوری؛ نادیه رضایی؛ جلیل کریمی