دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-187 
1. بررسی رابطه بین هوش عاطفی و ارتباط گریزی

صفحه 9-27

مرجان اردشیرزاده؛ علی اکبر فرهنگی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1391، صفحه 1-217 زمستان 1391، صفحه 1-187 تابستان 1391، صفحه 1-218 بهار 1391، صفحه 1-219