کلیدواژه‌ها = دانشگاه
بررسی مشروعیت قدرت اعمال‌شده در فرایند پژوهش دانشگاهی

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 519-548

10.22059/jisr.2020.298872.1039

رامین نجفی؛ اباصلت خراسانی؛ محمود حقانی؛ محمود ابوالقاسمی


ناسازی در میدان دانشگاهی و بیگانگی دانشگاهی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه مازندران)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-20

10.22059/jisr.2017.61828

علی اصغر فیروزجائیان؛ حیدر جانعلیزاده؛ بهزاد هاشمیان