نویسنده = سیدعلیرضا افشانی
تعداد مقالات: 4
1. کاربست تجربی نظریۀ رفتار برنامه‌ریزی شده در تبیین رفتار چشم و هم‌چشمانۀ زنان متأهل شهر یزد

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 315-342

سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی؛ عاطفه عبدی نژاد


3. برساخت اجتماعی اسطورۀ زن زیبا، کاوشی زمینه‌مند از بدن زیبا تا مخاطرات بدنی در میان زنان طبقۀ متوسط شهر مشهد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 311-339

سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی؛ سعیده ابراهیمی نیا


4. رابطة اعتماد اجتماعی با سلامت اجتماعی در بین زنان شهر یزد

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 277-299

سیدعلیرضا افشانی؛ حمیده شیری محمدآباد