نویسنده = سیدعلیرضا افشانی
تعداد مقالات: 4
4. رابطة اعتماد اجتماعی با سلامت اجتماعی در بین زنان شهر یزد

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 277-299

10.22059/jisr.2015.55819

سیدعلیرضا افشانی؛ حمیده شیری محمدآباد