پروبلماتیک خودرهابخشی در فضای مجازی؛ کاوشی کیفی از چگونگی ابراز خود در میان میکرواینفلوئنسرهای اینستاگرامی شهر یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی گرایش بررسی مسائل دانشگاه آزاد دهاقان

3 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعة چگونگی ابراز خود در میان میکرواینفلوئنسرهای اینستاگرامی شهر یزد پرداخته است. برای این‌ منظور از رویکرد کیفی و روش نظریة زمینه‌ای، همچنین نمونه‌گیری نظری و هدفمند استفاده شد. فرایند نمونه‌گیری نظری تا اشباع داده‌ها ادامه یافت. اطلاعات گردآوری‌شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل و یافته‌ها در قالب خط داستان (شامل 25 مقولة اصلی و 1 مقولة هسته) و مدل پارادایمی ارائه شدند. به‌طورکلی روایت‌های میکرواینفلوئنسرها از ابراز خود نشان‌دهندة این واقعیت است که آن‌ها با استفاده از پایگاه مجازی و انگیزه‌های متعالی‌ خود، همچنین در فضای آنومیک هنجاری جامعه، تجربة خودرهابخشی مجازی‌شان را با پویایی‌های متفاوتی همراه می‌کنند. چنین وضعیتی جهان ذهنی و عینی مشارکت‌کنندگان را درگیر می‌کند و دنیای آنان پروبلماتیک می‌شود. به عبارت دیگر خودرهابخشی آنان در مواجهه با مخاطبان چند هزار نفرة آنان به‌طور مداوم دست‌کاری می‌شود و آن‌ها را وادار می‌کند تا راهبردهای خود را در مواجهه با این مخاطبان بازاندیشی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Problematic of Self-Emancipation in Virtual Space Qualitative Exploration How Micro-Influencers of Instagram in Yazd Express Themselves

نویسندگان [English]

 • Seyed Alireza Afshani 1
 • Neda Javaherchian 2
 • Mansour Haghighatian 3
1 Associate Professor of Sociology, Faculty of Social Sciences, Yazd University
2 PhD Candidate in Sociology, Dehaghan Islamic Azad University
3 Associate Professor of Sociology, Dehaghan Islamic Azad University
چکیده [English]

This paper attempts to study that how to express oneself among micro-influencers. Using the qualitative approach and grounded method, a number of micro-influencers were selected and studied using theoretical and objective sampling. Sampling continued until the researchers concluded that new information would be the repetition of the former information. Data were collected through the study of sources and interviews with experts and technical notes. After refining the initial code (combining overlap and exemplifier codes), findings were presented in the form of a timeline (including 25 main categories and 1 core category) and a paradigmatic model. The research paradigm model represents the flow of processes and activities that have occurred in the context of the study. Generally, micro-influencers’ stories from expressing themselves indicates that through the virtual base and their transcendental motives and in the context of the normative anomy of society, their own virtualization experience comes with different dynamics. Such a situation involves the subjective and objective world of the participants, and their world becomes problematical. In other words, their self-emancipation is constantly being manipulated in the face of the audience of several thousand, and it forces them to rethink their strategies in confronting these audiences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Instagram
 • Micro-Influencer
 • Self-emancipation
 • Self-expression
 • Yazd city
 • آگامبن، جورجو (1387)، والتر بنیامین در برابر کارل اشمیت، ترجمة جواد گنجی، در قانون و خشونت، تهران: نشر رخداد نو.
 • اسلوین برتون، جیمز (1380)، اینترنت و جامعه، ترجمة عباس گیلوری و همکاران، تهران: نشر کتابدار.
 • ایزدی، پیروز (1385)، «نظریه‌پردازی دربارة ارتباطات میان‌فرهنگی»، فصلنامة رسانه، شمارة 3: 49-98.
 • باقری دولت‌آبادی، علی و زارعیان جهرمی، فرج‌الله (1392)، «تأثیر فضای مجازی بر هویت و هم‌بستگی ملی»، مطالعات راهبردی بسیج، شمارة 60: 149-182.
 • بیگدلو، مهدی و هادیان، ناصر (1397)، «تأثیر کارکردهای شبکه‌های اجتماعی بر سمت‌گیری‌های فرهنگ سیاسی کاربران دانشگاهی در ایران (مطالعة موردی وایبر و تلگرام)»، جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام، شمارة 12: 73- 104.
 • تلخابی، محمد (1389)، «بررسی وابستگی بر اینترنت و پیامدهای روانی اجتماع آن بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک»، همایش هجوم خاموش، شمارة 4: 12-23.
 • جهانگیری، جهانگیر و میرفردی، اصغر (1387)، «جهت‌گیری ارزشی و ارتباط آن با شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی توسعة انسانی در ایران: مطالعة موردی ساکنان شهرهای شیراز و یاسوج»، پژوهش‌نامة علوم انسانی و اجتماعی، شمارة 29: 104-131.
 • حیدری، آرمان و رمضانی باصری، عباس (1394)، «بررسی رابطة جهت‌گیری ارزشی مدرن با هویت دینی و مقایسه جنسیتی آن: مورد مطالعه: دانش‌آموزان متوسطة شهر مرودشت»، فصلنامة جامعه‌پژوهی فرهنگی، شمارة 29: 4-29.
 • دانشوریان، ناهید و همکاران (1392)، «بررسی رابطة بین سرمایه فکری و جهت‌گیری ارزشی دبیران متوسطة شهرستان شهرکرد»، نوآوری‌های مدیریت آموزشی، شمارة 4: 51-63.
 • ربیعی، علی (1387)، «رسانه‌های نوین و بحران هویت»، مطالعات ملی، شماره 4: 149-176.
 • رستگار خالد، امیر؛ قاسم، مشکینی و صادق، صالحی (1396)، «بررسی رابطة جهت‌گیری ارزشی با شهروندی زیست‌محیطی در بین شهروندان مناطق 3، 11 و 19 تهران»، فصلنامة توسعه اجتماعی، شمارة 1: 37-58.
 • ساروخانی باقر و رفعت‌جاه مریم (1383)، «زنان و بازتعریف هویت اجتماعی»، مجلة جامعه‌شناسی ایران، شمارة 2: 133-160.
 • سجادیان، ایلناز و نادی، محمدعلی (1385)، «ارتباط بین افسردگی و انزوای اجتماعی کاربران اینترنت نوجوان و جوان با مدت‌زمان روزانة معمول کاربری اینترنت»، مجلة تحقیقات علوم رفتاری، شمارة 7 و 8: 33-38.
 • شهابی، محمود و بیات، قدسی (1392)، «اهداف و انگیزه‌های عضویت کاربران در شبکه‌های مجازی (مطالعه دربارة جوانان شهر تهران)»، مطالعات فرهنگ ارتباطات، شمارة 20: 61-86.
 • ظهیری‌نیا، مصطفی و آزاد ارمکی، تقی (1393)، «تحلیل کیفی جهت‌گیری ارزشی و ارتباط آن با تغییرات اقتصادی و اجتماعی در شهر بندرعباس»، مطالعات توسعة اجتماعی- فرهنگی، شمارة 3: 135-153.
 • عاملی، سعیدرضا (1387)، شبکه‌های علمی مجازی، تهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 • عطایی کچویی، پری؛ انصاری، ابراهیم و کیانپور، مسعود (1396)، «تحلیل جامعه‌شناختی تأثیر استفاده از فضای مجازی بر نظام ارزشی افراد در خانواده (مقایسة مناطق شهری و روستایی اصفهان)»، مطالعات جامعه‌شناختی شهری، شمارة 22: 157-178.
 • قلی‌زاده، آذر و زمانی، عباس (1396)، «مطالعة کیفی چالش‌های شبکه‌های اجتماعی»، رسانه، شمارة 106: 103-120.
 • کوثری، مسعود (1389)، درآمدی بر فرهنگ سایبر، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
 • گل‌شکوه، فرزانه (1389)، «رابطة بین گوشه‌گیری اجتماعی، افسردگی و اضطراب با اعتیاد به اینترنت در کاربران اینترنت شهر اهواز»، مجلة یافته‌های نو در روان‌شناسی، شمارة 6: 43-55.
 • معدنی، سعید و خسروانی، عباس (1390)، «عوامل مؤثر در جهت‌گیری ارزشی-مادی/ فرامادی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در سال 1390»، مطالعات جامعه‌شناختی ایران، شمارة 3: 123-144.
 • معمار، ثریا؛ عدلی‌پور، صمد و خاکسار، فائزه (1391)، شبکه‌های اجتماعی مجازی و بحران هویت (با تأکید بر بحران هویتی ایران)، فصلنامة مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شمارة 4: 155-176.
  • Bakhtin, M. (1984), Problems of Dostoevsky’s Poetics, Trans, C. Emerson. Manchester: Manchester University Press.
  • Chen, A., Pin-Hwa, Teo B, Timothy, Mingming Z. (2016),“Relationships Between Digital Nativity, Value Orientation, Andmotivational Interference Among College Students”, Learning and Individual Differences, No. 50: 49-55.
  • Tulviste, T., and Tamm, A. (2014), “Value Priorities of Early Adolescents”, Journal of Adolescence, No. 37: 525−529.
  • Ronald Fischer, C. et al. (2010), “Are Individual-Level and Country-Level Value Structures Different? Testing Hofstede’s Legacy with the Schwartz Value Survey”, Journal of Cross-Cultural Psychology, No. 41: 135-151.
  • Marcus, J., Ceylan, S., and Ergin, C. (2017), “Not So “Traditional” Anymore?” Generational Shifts on Schwartz Values in Turkey, Journal of Cross-Cultural Psychology, No. 48: 58-74.