کلیدواژه‌ها = بدن
پوشش زنان و دلالت‌های معنایی آن (مطالعۀ‌ موردی: زنان جوان شهر کرمانشاه)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 639-666

10.22059/jisr.2015.54354

جمال محمدی؛ حسین دانش مهر؛ فاضل الیاسی؛ یزدان اعظمی


گفتمان‏ های پوشش ملی در ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 49-74

10.22059/jisr.2013.36570

سیدسعید زاهد؛ مهدی کاوه