کلیدواژه‌ها = سلامت اجتماعی
رابطة اعتماد اجتماعی با سلامت اجتماعی در بین زنان شهر یزد

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 277-299

10.22059/jisr.2015.55819

سیدعلیرضا افشانی؛ حمیده شیری محمدآباد


بررسی تأثیر سلامت اجتماعی بر کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه پیام نور مشگین‌شهر

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 525-564

10.22059/jisr.2013.52284

محمدباقر علیزاده اقدم؛ عزت الله سام آرام؛ سعید سلطانی بهرام؛ خدیجه رجایی