نویسنده = امیر رستگار خالد
تعداد مقالات: 3
1. مطالعۀ تندرستی اجتماعی زنان شهر کاشان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 689-713

امیر رستگار خالد؛ مسعود سلمانی بیدگلی؛ محسن افشارنسب


2. نگرش‌سنجی پدیدة دیررسی ازدواج (مورد مطالعه: شهر ایلام)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 685-706

امیر رستگار خالد؛ ماریا رحیمی؛ هاجر عظیمی


3. ارتباط احساس محرومیت نسبی با همبستگی اجتماعی بین جوانان شهر تهران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 473-495

امیر رستگار خالد؛ میثم محمدی؛ معصومه اسماعیل بیگی