نویسنده = حمید عبداللهیان
تعداد مقالات: 3
2. تبیینی بر رابطة کاربران در فیسبوک و سرمایة اجتماعی پیوندبخش

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 267-293

حمید عبداللهیان؛ محمدجواد زاهدی؛ مهین شیخ انصاری