بررسی الگوی مرد محور کار دهیاری در میان دهیاران زن در استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه توسعة روستایی، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

سابقة اندک حضور زنان در مدیریت عمومی روستاها در قیاس با مردان به شکل‌گیری کار اجرایی در فضایی مردانه منجر می‌شود. درنتیجه، اقلیتی از زنان در مقام دهیار ملزم به همکاری با تعداد زیادی از مردان هستند که علاوه‌بر تسلط بر کار، هنجارهای فضا را نیز تعیین می‌کنند. در این پژوهش، با هدف بررسی تجربة زنان در مواجهه با فضای مردانة دهیاری‌ها، پدیدة الگوی مردمحور کار دهیاری به‌دست آمد. بدین‌منظور، تجربة زنان دهیار در برخورد با این پدیده به شیوة نظریة بنیانی به‌طور عمیق و مستقیم کیفی بررسی شد. براساس یافته‌های این پژوهش، به‌دلیل اتخاذ رویکرد سنتی معطوف به جنسیت در کار اجرایی، باور جامعه به ناتوانی زنان و تلقی دهیاری به‌مثابة کار سیاسی، پدیدة مردانه‌بودن کار دهیاری شکل می‌گیرد. در این شرایط، دهیار زن با توجه به جنسیت، وضعیت تأهل و سن خود تحت تأثیر تقسیم کار جنسیتی برحسب قابلیت‌های فردی و اجرایی و حس استقلال خود راهبردهایی را مانند تظاهر به مردشدگی و حفظ استقلال شخصی اتخاذ می‌کند که به احساس مردشدگی در خود و همکاران زن، دوری از اقتضائات زنانه، پذیرش مردشدگی، احساس همترازی و برتری نسبت به مردان منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Male-Pattern Rural Administrating among Female Rural Administrators in Isfahan Province

نویسندگان [English]

 • Leila Arabsorkhi 1
 • Hossein Imani Jajarmi 2
1 PhD candidate of sociology, University of Tehran
2 Associate professor of rural development, University of Tehran
چکیده [English]

Comparing to men, the short background of women’s presence in rural administration leads to the formation of administrative work in manly space. Therefore, a minority of women in the rank of managers are required to cooperate with a majority of men who are mastering work, and additionally make the work space norms. This research is to study the women experience in dealing with the manly space in rural management. To this end, among qualitative research methods, grounded theory was undertaken. Based on the findings, man-centered pattern of work is created due to a traditional gender-based approach to executive work, society's belief in women inability and perceiving execution as a political work. In this situation, the female managers, having regard to their gender, marital status and their age, have been influenced by gender division according to their individual and administrative capabilities and their feeling of independence. To adopt strategies such as pretending to be male and preserve personal autonomy leading to a man's feelings, the self-esteem and female colleagues, avoidance of women’s demands, acceptance of manhood, sense of alignment and superiority to men.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Female Administrator
 • gender
 • Gender Division of Labor
 • Grounded theory
 • Manhood
 • آبوت، پالما و والاس، کلر (1387)، جامعه‌شناسی زنان، ترجمهٴ منیژه نجم عراقی، تهران: نشر نی.
 • استراوس، انسلم و کربین، جولیت (1390)، مبانی پژوهش کیفی فنون و مراحل تولید نظریۀ زمینه‌ای، ترجمهٴ ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.
 • ایمانی جاجرمی، حسین و عرب سرخی، لیلا (1393)، بررسی تجربه و مسائل دهیاران زن در استان اصفهان در جریان فعالیت‌های خود، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
 • تارنمای وزارت کشور، 01/ 06/ 1393، http://www.moi.ir.
 • خانی، فضیله و چوبچیان، شهلا (1391)، «مناسبات جنسیتی در فضای روستایی و تأثیر آن بر مشارکت زنان؛ مطالعۀ مقایسه‌ای دهستان مریدان شهرستان لنگرود و دهستان هولی شهرستان پاوه»، پژوهش‌های روستایی، شمارة 3: 138-162.
 •           و سوری، فرشاد (1391)، «رویکرد جنسیتی در تحلیل رضایت‌مندی روستائیان از عملکرد دهیاران: مطالعۀ موردی بخش کونانی شهرستان کوهدشت»، فصلنامة انجمن جغرافیای ایران، شمارة 32: 101-126.
 • زورمند اکبرزاده، سحر (1389)، بررسی نگرش روستائیان نسبت به وظایف دهیاری‌ها: مطالعۀ موردی روستای خواچگین (از توابع شهرستان خمام در استان گیلان)، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
 • سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، 1391.
 • شادی‌طلب، ژاله (1375)، «دیدگاه مردان روستایی به کار زنان»، مطالعات جامعه‌شناختی، شمارة 8: 81-90.
 •               (1381)، توسعه و چالش‌های زنان ایران، تهران: نشر قطره.
 • شادی‌طلب، ژاله و خانجانی‌نژاد، لیلا (1391)، «نگرش روستائیان به توانایی‌های زنان در مدیریت اجرایی روستا: مطالعۀ موردی روستاهای پلتکله و بالاپاپکیاده شهرستان لنگرود»، پژوهش‌های روستایی، شمارة 4: 135-160.
 • فلیک، اووه (1392)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمهٴ هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
 • قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا، 10/ 05/1393، http://www.mcls.gov.ir/fa/law/
 • کمرهای، مریم (1389)، بررسی اثرات طرح صندوق اعتبارات خرد بر توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای تمیسیان و کاجان در شهرستان دماوند)، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
 • گودرزی، فریبا (1385)، بررسی میزان مشارکت زنان عضو شوراهای اسلامی روستایی در مدیریت مربوط به روستا و عوامل مؤثر بر آن، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
 • هومین فر، الهام (1382)، تحول در الگوی جامعه‌پذیری جنسیتی: روستای مراء دماوند، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
 •  هومن، حیدرعلی (1389)، راهنمای عملی پژوهش کیفی، تهران: انتشارات سمت.
 

 • Alston, M. (2003), “Women’s Representation in an Australian Rural Context”, Sociologia Ruralis, No. 4: 474-478.
 • Beall, J. (2005), “Decentralizing Government and Decentering Gender: Lessons from Local Government Reform in South Africa”, Politics and society, No. 33: 253-276.
 • Belghiti-Mahut, S. et al. (2012), The Role of Men in Gender Equality European Strategies and Insights, Study on the Role of Men in Gender Equality, European Commission. 
 • FCM (2009), Promoting Women’s Leadership in Local Government: Local Government Associations Help Women Meet the Challenge, Case Study Series on Local Government Association Capacity,Canada. https://fcm.ca/home
  • Fox, R. L. and Schanmann, R. A. (1999), “Gender and Local Government: A Comparison of Women and Men City Managers”, Public Administration Review, No. 59: 231-242.
  • Gyllensten, K. and Palmer, S. (2005), “The Role of Gender in Work Place Stress: A Critical Literature Review”, Health Education Journal, No. 64: 271-288.
  • Irwin, R. (2009), Dancing in the Lion's Den: Women Leaders in Local Government, PhD thesis, Southern Cross University, Lismore, NSW.
  • Messing, K. and Ostlin, P. (2006), Gender Equality, Work and Health: A Review of the Evidence, WHO.
  • Senol, F. (2006), “Mobilizing Women for Participating in Local Governance: A Case Study Foe Eskisehir Turkey”, Women and Environments International Magazine: No. 9: 47-49.
  • United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), (2008), Gender in Local Government, `Sourcebook for Trainers the Publication of ‘Gender in Local Government, Nairobi.
  • Welle, B. and Heilman, E. M. (2005), Formal and Informal Discrimination against Women at Work: The Roles of Gender Stereotypes, Working Paper, Center for Public Leadership.
  • Wirth, L. (2001), Breaking Through the Glass Ceiling Women in Management, International Labour Office (ILO), Geneva.