دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. خوانش انتقادی فضا و زمان برنامه‌ریزی توسعه در حاکمیت اقتدارگرای پهلوی (طرح جامع شهر تهران در دهۀ چهل شمسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

10.22059/jisr.2021.285457.901

عبدالحسین کلانتری؛ امید منصوری


2. پدیدارشناسی فاصله بین خود واقعی و خود ایده‌آل با تأکید بر تجربه زیسته جوانان از تحصیلات تکمیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

10.22059/jisr.2021.324168.1210

علیرضا قبادی؛ سیدهادی مرجائی؛ سمانه سادات سدیدپور


3. ماهیت و مختصات مفهوم «مسئله اجتماعی» در دوره‌های مدرن و پست‌مدرن (مورد مطالعه: آراء امیل دورکیم و ژان بودریار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

10.22059/jisr.2021.315718.1162

نوراله نورانی؛ محمدجواد زاهدی؛ امیر ملکی


4. نهاد روحانیت و مواجهه با تضاد هنجاری: مطالعۀ موردی جایگاه اجتماعی زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

10.22059/jisr.2021.319505.1185

کمال رضوی؛ احمد شکرچی؛ مصطفی اجتهادی


5. طراحی شاخص های سنجش مفهوم عادت واره کسب و کار(مورد مطالعه شرکت‌های رشد و دانش‌بنیان دانشگاه فردوسی مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

10.22059/jisr.2021.249959.620

سید علیرضا انوری؛ محمد مظلوم خراسانی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی


6. افت تحصیلی در مناطق پیرامونی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر نیک‌شهرِ استان سیستان و بلوچستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

10.22059/jisr.2021.312463.1143

محمدعثمان حسین بر؛ اسلم بلوچ زهی


7. مطالعه تاب آوری جامعه روستایی در برابر زلزله (مطالعه موردی: مجتمع روستایی کوییک سرپل‌ذهاب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

10.22059/jisr.2021.304381.1080

مینو سلیمی؛ احمد نادری؛ روح اله نصرتی


8. تجربۀ طرد اجتماعی و خشونت ورزی در میدان مدرسه:مردم نگاری انتقادی خشونت ورزی دانش آموزان مدارس متوسطه دوم پسران سنندج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

10.22059/jisr.2021.312124.1140

امید قادرزاده؛ شیرزاد رستمی زاده


9. نگرش‌ها و رفتارهای دینی در جامعه ایثارگری (مقایسه شاخص‌های دین‌داری یک گروه خاص با عموم جامعه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

10.22059/jisr.2021.294819.985

محمدرضا پویافر


10. مطالعه جامعه شناختی هویت مدرن و دینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

10.22059/jisr.2021.320206.1193

محمدرضا انصاری؛ شهلا کاظمی پور؛ رضا علی محسنی