دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

2. جدال با بی‌قدرتی در تجربه بیماری: روایت‌پژوهی مصرف‌کنندگان طب مکمل و جایگزین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

10.22059/jisr.2021.317754.1173

زهرا شهرزاد؛ سوسن باستانی؛ ابوعلی ودادهیر


3. مطالعه فرایند هویت‌یابی زنان در شبکه‌های اجتماعی (مورد مطالعه: زنان کاربر اینستاگرام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

10.22059/jisr.2021.321681.1200

شهلا باقری میاب؛ مرجان ربیعی؛ الهام اکبری؛ عاصمه قاسمی


4. آسیب‌شناسی انجمن های علمی دانشجویی از منظر رویکرد کارکردگرایانه (انجمن‌های علمی دانشگاه فردوسی مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

10.22059/jisr.2021.307529.1097

رحمان سلیمانپور؛ ملیحه تابعی؛ روح الله اسلامی


5. بررسی رابطۀ توسعه و جرم در استان همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

10.22059/jisr.2021.305535.1086

سعید گودرزی؛ نیره جاویدانی؛ عباس سوری


6. تعیین کننده‌های اقتصادی اجتماعی قصد و رفتار فرزندآوری در مردان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

10.22059/jisr.2021.323694.1209

فاطمه مدیری؛ فاطمه تنها؛ نرجس گیلانی


7. واکاویِ مبانی هستی‌شناختیِ پژوهش‌های جامعه‌شناختی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

10.22059/jisr.2021.308636.1107

حمید حیدری؛ محمد تقی ایمان؛ حبیب احمدی؛ اسفندیار غفاری نسب


8. شناسایی بسترهای گرایش به اعتیاد در استان لرستان با تأکید بر رویکرد سنخ‌شناسی کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

10.22059/jisr.2021.315217.1159

محمدرضا حسینی


9. کاوش کیفی از زمینه ها و پیامدهای زندگی شبکه ای جوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

10.22059/jisr.2021.298430.1035

فاطمه سلمان روغنی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ حسین اسلامی؛ شهناز نایب زاده


10. جامعه شناسی تاریخی و ارزیابی انتقادی خوانش سکولاریستی از اخباریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

10.22059/jisr.2021.305945.1090

کوشا وطن خواه؛ مهدی حسین زاده یزدی