نویسنده = محمد روزخوش
تعداد مقالات: 2
1. دینداری و رضایت از زندگی در ایران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 627-648

آرش نصر اصفهانی؛ محمد روزخوش؛ پویا دریس