نویسنده = میرطاهر موسوی
تعداد مقالات: 2
1. پیامدهای زندانی‌شدن بر خانوادة زندانیان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 517-550

عمادالدین باقی؛ میرطاهر موسوی


2. تأملی بر پیامدهای سطح خرد سرمایة اجتماعی در ایران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 249-275

میرطاهر موسوی؛ ملیحه شیانی