پیامدهای زندانی‌شدن بر خانوادة زندانیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه‌شناس، نویسنده و پژوهشگر

2 جامعه شناس، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات مدیریت، رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

یکی از سیاست‌های راهبردی کشور، تقویت نهاد خانواده دربرابر عوامل گوناگون تضعیف‌کنندة درونی و بیرونی آن است. در این پژوهش، به پیامدهای زندانی‌شدن افراد بر خانواده‌شان توجه شده است. روش تحقیق حاضر، فراتحلیل کیفی است و در آن از مشاهدة مشارکتی برای صورت‌بندی استنتاج‌های جامعه‌شناختی جدید بهره گرفته شده است. براساس داده‌ها، در طول سال حداقل یک میلیون نفر زندانی ثابت و در گردش در ایران وجود دارد. با توجه به اینکه متوسط بعد خانوار در ایران 55/3 است، هر سال نزدیک به 5 میلیون نفر ایرانی به‌نحوی با پیامدهای این پدیده به‌طور مستقیم سروکار دارند که نشان‌‌دهندة ابعاد وسیع تأثیر زندان بر خانواده‌ها و مشکلات خانواده‌های زندانیان در ایران است. مجموعه‌ پیامدهای زندان عبارت‌اند از: 1. فردی و شخصیتی؛ 2. اجتماعی؛ 3. اقتصادی؛ 4. فرهنگی؛ 5. سیاسی. یکی از مسائل مهم، رابطة نوع جرم و مدت محکومیت زندانی با انسجام خانواده است. وضعیت خانوادة محکومان موادمخدر و خانوادة محکومان به قتل و شرارت و سرقت و جرایم مالی و... با هم متفاوت است. در پژوهش حاضر پنج راهکار مؤثر ارائه و تشریح شده است که عبارت‌اند از: 1. تعیین مدل کیفری، 2. انسانی‌ترکردن شرایط زندان با توجه به تأثیرات محیط فیزیکی بر روان و اخلاق فرد، 3. زندان باز، 4. روش‌های جایگزین زندان، 5. ضرورت حضور نهادهای مدنی و حمایتگر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Consequences of Imprisonment on Prisoners’ Families

نویسندگان [English]

 • Emadeddin Baghi 1
 • Mir-Taher Moussavi 2
1 Sociologist, author and scholar
2 Assistant professor of social welfare management research center, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
چکیده [English]

One of the country strategic policies is to strengthen the institution of the family against its various internal and external weakening factors. In this paper, the implications of the imprisoned individuals for their families have been considered. The method of this research is documentary and librarian, in which participatory observation has been used to formulate new sociological inferences. According to the data, it can be said that there are at least one million constant and circulating prisoners throughout Iran during the year, and given that the average household size in Iran is 3.55, each year there are about 5 million Iranian people who are affected directly by consequences of the phenomenon. This shows the extent of the impact of imprisonment on families and the problems of the prisoners’ families in Iran. Imprisonment has a set of consequences: individual and personal, social, economic, cultural, and political. One of the important issues is the relationship between the type of crime and the length of the imprisonment sentence with family cohesion. The status of the families of drug defendants and the convicts’ families is different from killing, evildoing, theft, financial crimes, and so on. Five effective strategies are presented in this paper: 1. Determining the criminal model, 2. Humanizing prison conditions in light of the effects of the physical environment on the individuals’ psyche and ethics, 3. Open prison, 4. Alternative prison methods, 5. The presence of civil and supportive institutions.        

کلیدواژه‌ها [English]

 • Familial Consequences of Imprisonment
 • Economic Consequences of Imprisonment
 • prison
 • Prisoner’s Family
 • Social Consequences of Imprisonment
 • آشوری، محمد (1382)، جایگزین زندان یا مجازات‌های بینابین، تهران: نشر گرایش.
 • آنسل، مارک (1366)، دفاع اجتماعی، ترجمة محمد آشوری و علی نجفی ابرندآبادی، تهران: راهنما.
 • آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مصوب 20/09/1384 رئیس قوة قضاییه.
 • اجلالی، پرویز (1383)، «نگاهی به آمار جرایم در ایران»، مجموعه مقالات: آسیب‌های اجتماعی و روند تحول آن در ایران، تهران: نشر آگه.
 • احمدی، حبیب و ایمان، محمدتقی (1385)، «بررسی تأثیر مجازات مجرمین موادمخدر بر کیفیت زندگی خانواده‌های آنان: مورد مطالعه خانواده‌های زندانیان موادمخدر شهر شیراز»، مجلة مطالعات اجتماعی ایران، شمارة 1: 1-19.
 • ایمان، محمدتقی و مرادی، گلمراد (1390)، «روش‌شناسی نظریۀ اجتماعی گافمن»، فصلنامة زن و جامعه، شمارة 2: 59-78.
 • باقی، عمادالدین (1383)، روحانیت و قدرت، تهران: نشر سرایی
 •            (1393)، دنیای بسته (جامعه‌شناسی و روان‌شناسی زندان از درون)، تهران: سرایی.
 • فرقدان، علی‌اصغر (1389)، «تأثیر محکومیت زندان بر خانواده‌ها و کودکان زندانیان»، ماهنامة اصلاح و تربیت، شمارة 98: 7-9.
 • ریتزر، جورج (1374)، نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
 • سلیمی، علی و داوری، محمد (1385)، جامعه‌شناسی کجروی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • عبدی، عباس (1381)، «مجازات زندان و ارتکاب مجدد جرم»، مجلة جامعه‌شناسی ایران، شمارة 2: 77-91.
 • علوی، بزرگ (1390)، ورق‌پاره‌های زندان، تهران: انتشارات بدرقه جاویدان.
 • فوکو، میشل (1378)، مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان، ترجمة نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران. نشر نی.
 • گیدنز، آنتونی (1379)، جامعه‌شناسی، ترجمة منوچهر صبوری، تهران: نشر نی
 • مازلو، ابراهام اچ (1367)، انگیزش و شخصیت، ترجمة احمد رضوانی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
 • محمود خلیفه، محروس (1997)، رعایه المسجونین و المفرج عنهم و أسرهم فی المجتمع العربی، الریاض: أکادیمیه نایف العربیه للعلوم الامنیه، 1418 ه- 1997 م.
 • مرکز آمار ایران (1386)، سالنامة آماری کشور 1386، تهران: مرکز آمار ایران، دفتر روابط عمومی.
 • مرکز آمار ایران (1387)، سالنامة آماری کشور 1387، تهران: مرکز آمار ایران، دفتر روابط عمومی.
 • مرکز آمار ایران (1388)، سالنامة آماری کشور 1388، تهران: مرکز آمار ایران، دفتر روابط عمومی.
 • مجمع تشخیص مصلحت نظام، آمار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سه‌شنبه 13 اسفند 1392 http://old.maslahat.ir، 1 اردیبهشت 1393.
 • منتظری، حسینعلی (1379)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 4، تهران: نشر سرایی.
 • موسوی، میرطاهر (1386 و 1387)، طرح ملی پیمایش ملی سرمایه اجتماعی در ایران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 • موریس، نوروال و دیوید ج. روتمن (1390)، سرگذشت زندان (روش مجازات در جامعۀ غرب)، ترجمة پرتو اشراق، تهران: انتشارات ناهید.
            منادی، مرتضی، جامعه شناسی خانواده: تحلیل روزمره گی و فضای درون خانواده، تهران، انتشارات دانژه. 1385

 • نیکپور قنواتی، لیلا و احمدی، حبیب (1389)، «تأثیر زندانی‌شدن محکومین به جرایم موادمخدر بر وضعیت بهداشت روان زنان آن‌ها»، فصلنامة جامعه‌شناسی کاربردی، شمارة 1: 143-158.
مصاحبه‌ها

 • باقی، عمادالدین (1383)، تبدیل «حق» به «امتیاز»، روزنامة اعتماد ملی، شنبه 3 مرداد 1388، روزنامه‌های توسعه و شرق مورخ 26/12/83.
 •             (1387)، «زندانبانی و جامعه مدنی»، مجلة شهروند امروز، شمارة 44: 6
 •             (1392)، «مسئولان تکلیف خود را با مدل کنترل جرم مشخص کنند»، روزنامة آسمان، شمارة 3: 9.
 •           (1384)، «مرخصی زندانیان «حق» یا «امتیاز»»، روزنامة شرق، شمارة 22اسفند1384:ص1
 • بنیانیان، زهرا (1392)، «۵۵ درصد زنان معتاد در ایران متأهل هستند»، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، 14 اسفند.
 • ربیعی و همکاران (1386)، «بررسی تأثیر اعطای ملاقات ویژۀ زندانیان در کاهش جرایم و تخلفات داخل زندان»، سایت aftabir.com، 29 اردیبهشت.
 • سلیمانی، اکبر (1385)، «اثرات زندان بر زندگی اجتماعی زندانی و خانواده او»، روزنامة حمایت، سه‌شنبه ۲۹ اسفند.
 • سلیمی، سامرند (1391)، «مشکلات خانوادة یک زندانی را می‌دانید؟»،هفته‌نامة سلامت، شمارة 71، چهارشنبه 30 اردیبهشت.
 • صادقی، سیدمحسن (1391)، «سالانه 11 میلیون پروندۀ قضایی در دادگاه‌ها تشکیل می‌شود»، روزنامۀ ابتکار، شمارة 2500، سه‌شنبه 12 دی‌ماه.
 • شهریاری، حمید (1392) «افزایش ورودی پرونده‌ها در شعب دیوان عالی کشور؛ سرقت مستوجب تعزیر و مطالبه طلب بیشترین درخواست مردم» سایت سردبیر،2تیر1392sardabir.com/websearch/22802.html
 • غنی، مهدی (1388)، «زندان با زندانی چه می‌کند»، روزنامۀ اعتماد، دوشنبه ۳۰ شهریور.
 • محمدی فرود، حمید (1392)، سایت سازمان زندان‌ها، 20 اسفند، به آدرس prisons.ir/index.php?Module=SMMArticles&SMMOp=View&SMM_CMD=&PageId=47    
 • علیزاده، عباسعلی (1387)، «پروندۀ تخلفات اداری در سال 86 نسبت به سال قبل 12 درصد رشد داشته است»، روزنامۀ مردم‌سالاری، شمارة 1944، 26 آبان: 2.
 • علمی، توانا (1391)، «کاهش 13 درصدی آمار زندانیان ایران طی یک سال»، روزنامة خراسان، شمارة 18338، دوشنبه 23 بهمن.
 

 

 

 • Coleman, J. (1988), “Social Capital in the Creation of Human Capital”, American Journal of Sociology, No. 94: S95-S120.
 • Putnam, R. (1994), “What Makes Democracy Work?,Review, No. 1: 31-34.
 • Rose, R. (1999), Getting Things Done in an Anti-Modern Society: Social Capital and Networks in Russia, Social Capital Initiative Working Paper No. 6. Washington, DC: The World Bank.
 • Hoffman, D. (2000), Criminal Justic, New York: IDG Books Worlde wide.
 • Goffman, E. (1961). Asylums.(ed) D, Cressey, New York: Holt, Reinhart & Winston.
 • Cunningham, A. (2001), “Forgotten Families the Impacte of Imprisonment, Familly matters, No. 59: 35-38.
  • ACT Legislative Assembly (2004), The Forgotten Victims of Crime: Families of Offenders and Their Silent Sentence, Canberra: Australian Capital Territory Legislative Assembly.
 • Action for Prisoners Families (2007), Research on Prisoners’ Families, http://www.prisonersfamilies.org.
  • Browne, D. (2005), Research on Prisoners’ Families– Building an Evidence Base for Best Policy and Practice, Action for Prisoners’ Families, http://www.prisonersfamilies.org.
  • Deane, H. (1988), The Social Effects of Imprisonment on Male Prisoners and Their Families, Wellington: Institute of Criminology (Victoria University of Wellington).
  • Department of Corrections (2003), Census of Prison Inmates and Home Detainees, http://www.corrections.govt.
  • Hairston, C. (1991), “Family Ties During Imprisonment: Important to Whom and for What?”, Journal of Sociology and Social Welfare, No. 18 1: 87-104
  • Hairston, C. F. (2003), Prisoners and Their Families: Parenting Issues During Incarceration, In Travis, J. and Waul, M. (eds.), Prisoners Once Removed: The Impact of Incarceration and Reentry on Children, Families and Communities, Washington, D.C: The Urban Institute Press.
  • Johnston, D. (1995), “Child Custody Issues of Women Prisoners: A Preliminary Report from the CHICAS Project”, The Prison Journal, No. 75 (2): 222-239.
  • Kingi, V. (1999), The Children of Women in Prison, PhD thesis, Wellington: Victoria University of Wellington.
  • Light, R. and Campbell, B. (2006), “Prisoners’ Families: Still Forgotten Victims?”, Journal of Social Welfare and Family Law, No. 28: 297-308.
  • Mills, A. (2004), Great Expectations?: A Review of the Role of Prisoners Families, Paper Presented to British Criminology Conference, Portsmouth, 30 July 2004.
  • Mills, A. and Codd, H. (2007), Prisoners Families, In Jewkes, Y. (ed.), Handbook on Prisons, Devon: Willan Publishing: 672-695
  • Morris, P. (1965), Prisoners and Their Families, London: George Allen & Unwin Ltd.
 • Moris norval and Rothman. David. J. (1995), The Oxford History of the Prison: The Practice of Punishment in Western Society: Oxford University Press.
  • Murray, J. (2005), The Effects of Imprisonment on Families and Children of Prisoners, In Liebling, A. and Maruna, S. (eds), The Effects of Imprisonment, Devon: Willan Publishing.
  • Murray, J. (2007), The Cycle of Punishment: Social Exclusion of Prisoners and Their Children, Criminology and Criminal Justice, Sage Publications
  • Murray, J. and Farrington, D. P. (2005), “Parental Imprisonment: Effects on Boys’ Antisocial Behaviour and Delinquency through the Life-course”, Journal of Child Psychology and Psychiatry, No. 46: 1269-1278.
  • Murray, J., Janson, C. and Farrington, D. (2007), “Crime in Adult Offspring of Prisoners – A Cross-national Comparison of Two Longitudinal Samples”, Criminal Justice and Behavior, No. 1: 133-149.
  • National Health Committee (2008), Review of Research on the Effects of Imprisonment on the Health of Inmates and Their Families, Wellington: National Advisory Committee on Health and Disability.
  • Prison Reform Trust. (1996), Women in Prison: Recent Trends and Developments, London: Prison Reform Trust.
  • Pugh, G. (2005), HMP Hollesley Bay: Visit & Family Ties Survey, England: Ormiston Children and Families Trust.
  • Quilty S. (2003), Impact of Prisons on the Wider Community: Children in the First Line of Fire, Presentation to the Public Health Association of Australia Incarceration Conference.
  • Woodward, R. (2003), Families of Prisoners: Literature Review on Issues and Difficulties, Canberra: Australian Government Department of Family and Community Services.