نویسنده = پوران امیدوار
تحلیل جامعه شناختی پدیدۀ همباشی از منظر روحانیون و جامعه شناسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22059/jisr.2022.320630.1195

پوران امیدوار؛ پروانه دانش؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی