تجربة زیستۀ کودکان کار شهر تبریز از احساس تنهایی، مطالعه به روش پدیدارشناختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد بهسازی منابع انسانی دانشگاه تبریز

چکیده

خانواده نظامی اجتماعی است که اختلال در هریک از اعضای آن می‌تواند کل نظام خانواده را مختل کند. درک صحیح از مشکلات خانواده‌های کودکان کار، نه‌تنها به این کودکان و خانوادة آن‌ها، بلکه به جامعه نیز کمک فراوانی می‌کند. یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر کیفیت زندگی کودکان کار، احساس تنهایی است؛ بنابراین هدف این پژوهش، توصیف و تبیین واکاوی تجربه‌های کودکان کار از احساس تنهایی بود. پژوهش حاضر به روش کیفی و پدیدارشناسی و نمونه‌گیری هدفمند و به‌کمک مصاحبة ژرف‌نگر با پانزده نفر از کودکان کار انجام گرفت و مصاحبه‌ها ضبط و به روش استرابرت و کارپینتر تجزیه و تحلیل شد. از یافته‌های تجربه‌های کودکان کار از احساس تنهایی چهار مضمون اصلی «احساسات ادراک‌شده»، «انواع احساس تنهایی»، «پیامدهای احساس تنهایی» و «راه‌های غلبه بر احساس تنهایی» شناسایی شد. کودکان کار در معرض انواع احساس تنهایی‌ها و به‌ویژه تنهایی اگزیستانسیال قرار دارند. همچنین در زندگی خود احساس بی‌معنایی، ناامیدی و رهاشدگی دارند. بدین‌منظور می‌توان با سیاست‌هایی مانند بهبود تعامل اجتماعی، تدارک زمینه‌های تحصیل، آموزش مهارت‌های اجتماعی و معنویت‌درمانی بر این حس کودکان کار غلبه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lived Experience of Loneliness by Tabriz’s labor Children: A Phenomenological Study

نویسندگان [English]

 • Ali Imanzadeh 1
 • Sarieh Alipour 2
1 Associate Professor in Philosophy of Education, Tabriz University
2 MSc in Human Resource Development, Tabriz University
چکیده [English]

Family is a social system whose impairment in its members can disrupt it whole. A proper understanding of the problems of labor Children’s family not only helps the children and their families, but also the community as well. One of the factors that affect the quality of life of labor Children’s life is loneliness. Therefore, this paper describes and explains the experiences of labor Children’s experience from loneliness. This paper was conducted through qualitative and phenomenological method, and purposive sampling. After deep interviewing with 15 children, the interviews were recorded and analyzed by Strabernet and Carpenter method. Findings from the experiences of labor Children’s of loneliness were identified in four main themes including: perceived feelings, types of loneliness, the consequences of loneliness, and ways to overcome loneliness. Labor children are exposed to a variety of loneliness and especially existential loneliness, and in their lives feel meaningless, frustrated, and abandoned by adopting that can be solved by policies such as improving social interaction, providing education, teaching social skills, and spirituality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Labor Children
 • Lived Experience
 • Loneliness
 • Phenomenological Research
 • آزادارمکی، تقی و بهار، نهری (1377)، بررسی مسائل اجتماعی، تهران: مؤسسه نشر جهاد.
 • ایمانی، نفیسه و نرسیسیانس، امیلیا (1391)، «مطالعۀ انسان‌شناسانة پدیدة کودکان کار خیابانی در شهر کرج»، مسائل اجتماعی ایران، شمارة 1: 7-32.
 • ایمان‌زاده، علی و علیپور، سریه (1397)، «بازنمایی تجربة حس تنهایی اگزیستانسیال دانشجویان دختر مراجعه‌کننده به مرکز مشاورة دانشگاه تبریز»، زن در توسعه و سیاست، شمارة 16: 197-220.
 • ایمان‌زاده، علی و علیپور، سریه (1396)، «واکاوی تجربیات زنان سالمند از احساس تنهایی: مطالعه‌ای پدیدارشناختی»، مجلة روانشناسی پیری، شمارة 8: 31-43.
 • برنا، محمدرضا و سواری، کریم (1390)، «ارتباط ساده و چندگانة عزت‌نفس، احساس تنهایی و ابراز وجود با کمرویی»، یافته‌های نو در روان‌شناسی، شمارة 17: 53-62.
 • حدادی کوهسار، علی‌اکبر و غباری بناب، باقر (1391)، «رابطة تصور فرد از خدا و روان‌پریشی»، فصلنامة مطالعات اسلام و روانشناسی، شمارة 11: 59-74.
 • حسینی، حسن (1384)، «وضعیت کودکان کار و خیابان در ایران»، رفاه اجتماعی، شمارة 19: ۱۵۵-۱۷۴.
 • سلیمانی، مهدیه و جاجیانی، ابراهیم (1392)، «ارائة مدل مدیریتی مطلوب به‌منظور ساماندهی کودکان کار و خیابان، مطالعة موردی: شهر تهران»، مجلة مدیریت فرهنگی، شمارة 22: 53-69.
 • شاهینی، نجمه و همکاران (1391)، «بررسی هم‌بستگی حمایت اجتماعی، احساس تنهایی و رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی گلستان در سال 1389»، مجلة پژوهشی دانشگاه علومپزشکی شهیدبهشتی، شمارة 17: 302- 306.
 • عموزاد، آرزو (1393)، «بررسی رابطه تأخیر سن ازدواج و احساس تنهایی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی خوابگاهی دانشگاه الزهرا سال تحصیلی 92-93»، پایان‌نامة دانشکدة علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا.
 • فلاح، فاطمه و همکاران (1386)، «بررسی شیوع هپاتیت B و C در کودکان خیابانی شهر تهران از فروردین تا شهریور 1386»، مجلة پژوهش در پزشکی، شمارة 32: 147-151.
 • فیروز علیزاده، زهره و مهرمحمدی، مجید (1395)، «اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر اضطراب و افسردگی کودکان کار و خیابان»، چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ایران.
 • گلزاری، محمود (1388)، «بن‌بست‌های روانشناسی انسان‌محور در معنا درمانی»، همایش ملی معنادرمانی زندگی، اصفهان، ادارة کل امور فرهنگی دانشگاه اصفهان.
 • لاریجانی، مهسا و میرحسینی، زهرا (1397)، «واکاوی معنایی سیر زندگی زنان تحت درمان متادون (از آغاز تا رهایی)»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شمارة 7: 649-675.
 • مقدس جعفری، محمدحسین، ویسی‌نژاد، نورمحمد و درستی، امیرعلی (1392)، «بررسی عوامل مؤثر بر پیدایش و گسترش پدیدة کودکان کار – مطالعة موردی شهر اهواز»، فصلنامة علوم اجتماعی، شمارة 22: 55-72.
 • محمدی، جمال و رحیمی، اهون (1397)، «مطالعة کیفی مصرف نشانه‌ها در فضاهای شهری (مورد مطالعه: شهر سنندج)»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شمارة 7: 677-700.
 • مرادی امین و همکاران (1395)، «مقایسة احساس تنهایی در نوجوانان دارای اختلال نارسایی توجه پیش‌فعالی و نوجوانان عادی»، فصلنامة توانمندسازی کودکان استثنایی، شمارة 19: 96-103.
  • Beck, A. T. (Ed.). (1979), “Cognitive Therapy of Depression”, Guilford Press.
  • Berguno, G. et al. (2004), “Children's Experience of Loneliness at School and Its Relation to Bullying and Quality of Teacher Interventions”, The Qualitative Report, Vol. 9, No.3: 483- 499.
  • Beutel, M. E. et al. (2017), “Loneliness in the General Population: Prevalence, Determinants and Relations to Mental Health”, BMC Psychiatry, Vol. 17, No. 1: 97.
  • Cacioppo J. T., and Hawkey L. C. (2009), “Perceived Social Isolation and Cognition”, Trends in Cogn Sci, Vol. 13, No. 10: 447- 454.
  • Cacippo, J. T. et al. (2006), “Loneliness with Anomolgica Net: An Evolutionary Perspective”, Journal of Researchin Personality, Vol. 40, No. 6: 1054-1085.
  • Canham, S. L. (2015), “What's Loneliness Got to Do with It? Older Women Who Use Benzodiazepines”, Australasian Journal on Ageing, Vol. 34, No. 1: 35-56.
  • Davila, J. et al. (2004), “Romantic Involvement and Depressive Symptoms in Early and Late Adolescence: The Role of a Preoccupied Relational Style”, Personal Relationships, Vol. 11, No. 2: 61-178.
  • Deniz, M. E. and Hamarta, E. Arı, R. (2005), “An Investigation of Social Skills and Loneliness Levelsof University Students with Respect to Their Attachment Styles In a Sample of Turkish Students”, Social Behavior and Personality: An International Journal, Vol. 33, No. 1: 19-30.
  • Dong, X., Beck, T., and Simon, M. A. (2009), “Loneliness and Mistreatment of Older Chinese Women: Does Social Support Matter”, Journal of Women and Aging, Vol. 21, No. 4: 293–302.
  • Ernest, J. and Mcaioppo, J. T. (2005), “Lonleyhearts:Psychological Perspctives On Loneliness”, Applied and Preventivepsychology, Vol. 8, No. 1: 1-22.
  •  Erozkan, A. (2009), “The Predictors of Loneliness in Adolescents”, Elementary Education Online, Vol. 8, No. 3: 809-819.
  • Henderson, V. P., et al. (2012), “The Effects of Mindfulness-Based Stress Reduction on Psychosocial Outcomes and Quality of Life in Early-Stage Breast Cancer Patients: A Randomized Trial”, Breast Cancer Research and Treatment, Vol. 13, No. 1: 99-109.
  • Holgado, D. et al. (2016), Two Profiles of Child Labor in the Colombian Caribbean Coast: Children Relocated to Suburban Areas Compared to the Key Role of Social and Labor Characteristics of Mothers in Urban Settings, In Indicators of Quality Of Life In Latin America (PP. 251-273). Springer, Cham.
  • Horowitz, L. M., French, R. D. S., and Anderson, C. A. (1982)., “The Prototype of a Lonely Person”, Loneliness: A Sourcebook of Current Theory, Research and Therapy, PP. 183-205.
  • Cacioppo. J. T. et al. (2008), “Lonley Traits Concomitant Psysiological Process: the Macarthur Social Neuroscience Studiese”, International Jornal of Pyschology, Vol. 35, No. 2-3: 143-154.
  • Heinrich, L. M., and Gullonea, E. (2006), “The Clinical Significance of Loneliness: A Literature Review”, Clinical Psychology Review, Vol. 26, No. 6: 695-718.
  • Goossens, L. et al. (2009), “Lonelinessandsolitudeinadolescence: A Confirmatory Factor Analysis of Alternative Models”, Journal of Personality and Individual Differences, Vol. 47, No. 8: 890-894.
  • Johnson, H. D. et al. (2001), “Peer Conflict a Voidance: Associations with Loneliness, Social Anxiety, and Social A Voidance”, Psychological Reports, Vol. 88, No. 1: 227-235.
  • Kolpachnikov, V. (2013), Client-Centered and Existential Approaches: Are They Mostly Similar or Different? Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP, 14.
  • Madge, N. et al. (2008), “Deliberate Self-Harm Within an International Community Sample of Young People: Comparative Findings from the Child and Adolescent Self-Harm in Europe (CASE) Study”, J Childpsychol Psychiatry Vol. 49, No. 6: 667-677.
  • Nangle, D. W. et al. (2003), “Popularity, Friendship Quantity, and Friendship Quality:Interactive Influences on Children’s Loneliness and Depression”, Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, Vol. 32, No. 4: 546–555.
  • Pehlivan S. et al. (2011), “Relationship Between Hopelessness, Loneliness, and Perceived Social Support from Family in Turkish Patients with Cancer”, Support Care Cancer, Vol. 20, No. 4: 733-739.
  • Hawkley, L. C. et al. (2003), “Loneliness in Everyday Life: Cardiovascular Activity, Psychosocial Context, and Health Behaviors”, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 85, No.1: 105-120.
  • Pinquart, M., and Sörensen, S. (2003), “Risk Factors for Loneliness in Adulthood and Old Age a Meta-Analysis”, Advances in Psychology Research, Vol. 19, No. 3: 111-143.
  • Richman D. (1959), The Lonely Crowded: A Study of the Changing American Character, New Haven, Conn: Yale University Press.
  • Rotenberg, K. J., Macdonald, K. J., and King, E. V. (2004), “The Relationship Between Loneliness and Interpersonal Trust During Middle Childhood”, The Journal of Genetic Psychology, Vol. 165, No. 3: 233-249.
  • Saklofske, D. H., and Yackulic, R. A. (1989), “Personality Predictors of Loneliness”, Personality and Individual Differences, Vol. 10, No. 4: 467-472.
  • Durak Batigun, A. (2005), “Suricide Probability: An Assessment Terms of Reasons for Living, Hopelessness and Loneliness”, Turk Psikiyatri Derg; Vol. 16, No. 1: 29-39.
  • Ernest, J., and Mcaioppo, J. T. (2005), “Lonleyhearts:Psychological Perspctives On Loneliness”, Applied and Preventive Psychology, Vol. 8, No. 1: 1-22.
  • Sunnari, V. (2010), I Cannot Speak About It, Physical Sexual Harassment as Experienced by Children at School in Northern Finland and Northwest Russia VDM Verlag.
  • Withy, K. (2014), “Situation and Limitation: Making Sense of Heidegger on Thrownness”, European Journal of Philosophy, Vol. 22, No.1: 61-81.
  • Weiss, R. S. (1973), Loneliness: The Experience of Emotional and Social Isolation”, Cambridge, Mass.
  • Elhageen, A. A. M. (2004), Effect of Interaction Between Parental Treatment Styles and Peer Relations in Classroom on the Feelings of Loneliness Among Deaf Children in Egyptian Schools, New York: Basic Books.
  • Nilsson, B., Lindström, U. Å., and Nåden, D. (2006), “Is Loneliness a Psychological Dysfunction? A Literary Study of the Phenomenon of Loneliness”, Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 20, No. 1: 93-101.
  • Bogaerts, S., Vanheule, S., and Desmet, M. (2006), “Feelings of Subjective Emotional Loneliness: An Exploration of Attachment”, Social Behavior and Personality: An International Journal, Vol. 34, No. 7: 797-812.
  • Canham, S. L. (2015), “What's Loneliness Got to Do with It? Older Women who Use Benzodiazepines”, Australasian Journal on Ageing, Vol. 34, No. 1: E7-E12.
  • Yalom, I. D. (1980), Existential Psychotherapy, Vol. 1, New York: Basic Books.