بررسی فعالیت‌های اشتراکی با همسر و رابطۀ آن با پایداری زندگی زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مؤسسة مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، گروه مطالعات خانواده

چکیده

در پژوهش حاضر، رابطة فعالیت‌های اشتراکی با همسرو مؤلفه‌های مرتبط با پایداری زندگی زناشویی (نشاط زناشویی و گرایش به طلاق) و روند نسلی آن بررسی شده است. جامعة آماری پیمایش شامل متأهلان تهران می‌شود که در این راستا 1736 نمونه به شیوة خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌کار گرفته شده است. براساس نتایج، میزان فعالیت‌های اشتراکی با همسر در ابعاد مختلف یکسان نیست و در دیدارهای اجتماعی و گذران زمان خارج از خانه بیش از گذران زمان در خانه، گفت‌وگو با همسر و هزینه‌کرد مالی است. فعالیت‌های اشتراکی با همسر با نشاط زناشویی همبستگی مستقیم و با گرایش به طلاق همبستگی معکوس معنادار دارد. در دیدار اجتماعی و گذران زمان در خانه، فعالیت‌های اشتراکی در نسل اول بیشتر و در بعد گفت‌وگو با همسر کمتر از دیگر نسل‌هاست. در گذران زمان خارج از خانه و هزینه‌کرد مالی تفاوت نسلی معناداری مشاهده نشده است. فعالیت‌های اشتراکی با همسر در نسل جوان اهمیت بیشتری دارد و درصورت تحقق‌نیافتن آن، احتمال واکنش‌های جدی‌تر در این نسل بیشتر است. به‌طور کلی، فردگرایی میان همسران در تهران یافتة شایعی نیست و هرچند در ابعاد مختلف سیر صعودی گسست در روابط میان همسران تأیید نمی‌شود، شناخت نسل جوان و عوامل اثرگذار بر فعالیت‌های اشتراکی با همسر در ایشان اهمیت بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the Shared Activities with Spouse and Its Correlation with Marital Stability

نویسنده [English]

 • Fatemeh Modiri
Assistant professor of family studies, National population studies and comprehensive management Institute
چکیده [English]

This paper examines the relationship between shared activities with spouse and related components of marital stability (marital happiness and tendency to divorce) and generational trend. Statistical population of survey was married in Tehran, and 1736 samples were selected by Multi-stage cluster sampling. Results showed that the amount of shared activities with spouse was not the same in all of dimensions. In the spending time outdoor and social contact are more than the spending time indoor, talk together and spending money. There are correlations between shared activities and marital happiness, and invert correlation with tendency to divorce. In social contact and spending time indoor, shared activities with spouse in the first generation is more than other generations, and in talk together is less than others. There aren’t generational differences in spending time outdoor and spending money. Shared activities with spouse are more important for young generation, and there is probability of more serious reactions without its realization in this generation. In general, one can say that individualism is not common among the couples in Tehran. Although it does not confirm the ascending break in various aspects of relations between couples, recognizing the young generation and the factors affecting on shared activities with spouse, is more important. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Generation
 • Marital Happiness
 • Marital Stability
 • Shared Activities with Spouse
 • Tendency to Divorce
 • آزادارمکی، تقی و شریفی ساعی، محمدحسین (1390)، «تبیین جامعه‌شناختی روابط جنسی آنومیک در ایران»، فصلنامۀ خانواده‌پژوهی، شمارة 28: 435-462.
 • آزادارمکی، تقی، مدیری، فاطمه و وکیلی، عارف (1389)، «فروپاشی خانواده یا تغییرات بنیادی»، خانوادهو پژوهش، شمارة 1: 63-85.
 • رازقی نصرآباد، حجیه‌بی‌بی (1393)، طرح پژوهشی مرور مطالعات مرتبط با باروری پایین در ایران، تهران: مؤسسۀ مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.
 • صادقی‌ فسائی، سهیلا و ملکی‌پور، زینب (1392)، «تحلیل جنسیتی فاصله در روابط زوجین: مصادیق و زمینه‌های شکل‌گیری»، زن در توسعه و سیاست، شمارة 1: 1-28.
 • صداقتی فرد، مجتبی و مهدی‌پور بازکیایی، مونا (1390)، «بررسی رابطة بین رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین با سازگاری در خانه»، فصلنامۀروانشناسیتحلیلیشناختی، شمارة 22: 21-31.
 • طالبی، ابوتراب و ویسی، سیمین (1391)، «رابطۀ میان عشق رمانتیک و تحقق ارزش‌های زوجیت»، مطالعات راهبردی زنان، شمارة 56: 247-283.
 • مدیری، فاطمه (1392)، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ارزش‌های خانوادگی با تأکید بر نقش دینداری، رسالة دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران.
 • مدیری، فاطمه (1394)، طرح پژوهشی سبک زندگی متأهلین و تعیین‌کننده‌های آن (مورد مطالعه: شهر تهران)، تهران: مؤسسۀه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.
 • مرکز آمار ایران (1390)، نتایج سرشماری.
 • منادی، مرتضی (1385)، جامعه‌شناسیخانواده: تحلیلروزمرگیوفضایدرونخانواده، تهران: دانژه.
  • Becker, O. A. and Lois, D. (2010), “Selection, Alignment, and Their Interplay: Origins of Lifestyle Homogamy in Couple Relationships”, Journal of Marriage and Family, No. 72: 1234–1248.
  • Britt, S., John E. G., Briana S. G. and White M. (2008), “The Influence of Perceived Spending Behaviors on Relationship Satisfaction”, Financial Counseling and Planning, No.1: 31-43.
  • Flood, S. M. and Genadek, K. R. (2013), “Time for each Other: Work and Family Constraints among Couples”, Journal of Marriage and Family, No. 1: 142–164.
  • Hanson, L. K. and Essenburg, T. J. (2014(, The New Faces of American Poverty. A Reference Guide to the Great Recession, California: ABC-CLIO. available in www.abc-clio.com
  • Hazan, C. and Shaver, P. (1987), “Romantic Love conceptualized as an Attachment Process”, Journal of Personality and Social Psychology, N0. 3: 511-524.
  •  Hill, M. S. (1988), “Marital Stability and Spouses Shared Time”, Family Issues, No. 4: 427-451.
  • Kalmijn, M. (2001), “Joint and Separated Lifestyles in Couple Relationships”, Marriage and Family, No. 63: 639-654.
  •  Knowles, S. (2004), Marital Satisfaction, Shared Leisure and Leisure Satisfaction in Married Couples with Adolescents, MA Thesis, Oklahoma State University.
  • Locksley, A. (1980), “On the Effects of Wives Employment on Marital Adjustment and Companionship”, Marriage and Family, No. 2: 337-346.
  • White, L. K. (1983), “Determinants of Spousal Interaction: Marital Structure or Marital Happiness”, Marriage and Family, No. 45: 511-519.
  •  Xu, X., and Lai, S. (2004), “Gender Ideologies, Marital Roles, and Marital Quality in Taiwan”, Journal of Family Issues, No. 3: 318–355.
 • Fein, D. J. (2009), Spending Time Together: Time use estimates for economically disadvantaged and nondisadvantaged married couples in the United States, Working paper, Office of Planning, Research, and Evaluation (OPRE).