برساخت اجتماعی عواطف منفی از جرائم منتسب به افغانستانی‌های مقیم شهر شیراز، به‌سوی یک نظریة زمینه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرگروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

ایران در چند دهة گذشته، میزبان تعداد زیادی از مهاجران افغانستانی بوده است. پژوهش‌های مختلف و تحلیل محتوای سخنان و مصاحبه‌های مسئولان و خبرهای مختلف اجتماعی نشان می‌دهد که در میان گروهی از مردم و مسئولان، احساسات منفی به افغانستانی‌ها وجود دارد و آن‌ها افغانستانی­ها را مسئول جرائم رخ­داده می‌دانند. به همین جهت هدف پژوهش حاضر، تبیین چگونگی برساخت این عواطف منفی است. در این مسیر، با استفاده از روش کیفی و نظریة زمینه‌ای، به‌وسیلة نمونه‌گیری نظری، مصاحبه‌هایی عمیق با گروهی از شهروندان شهر شیراز- که عواطف منفی به افغانستانی‌ها داشتند- انجام شد و داده‌ها به شیوة کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شدند. یافته‌ها درمجموع شامل 23 مقولة اصلی، 54 مقولة فرعی و 289 مفهوم شدند. به‌طورکلی، این مقوله­ها در قالب یک مقولة هستة نهایی با عنوان «برساخت فوبیای تجاوز و حمله» ارائه شدند. در این روند، فرایندهای اجتماعی که به شکل‌گیری عواطف منفی در مشارکت‌کنندگان منجر شده بود، واکاوی و به­صورت روایت‌پژوهانه معرفی شدند. همچنین مدلی پارادایمی بر همین اساس ترسیم شد و نظریة کوچک‌مقیاس و تجربی از نحوة شکل‌گیری عواطف منفی از جرائم منتسب به افغانستانی‌ها ارائه شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Formation of Negative Emotions by Ascribed Misdeeds toward Afghan Residents in Shiraz, Towards a Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • ali ruhani 1
  • masoud anbarlou 2
چکیده [English]

During some decades ago, Iran hosted much many Afghan refugees. Different researches and content analysis of speeches, interviews of experts in charge and different social news show that there is negative emotions toward Afghans among some groups of people and experts in charge, so that they recognize Afghans as criminals. Therefore, this study is to explain the formation of these negative emotions. In order to do that, using qualitative method and grounded theory, and by theoretical sampling, there were conducted some in-depth interviews a group of Shiraz citizens who had negative emotions toward afghan refugees. Then data were analyzed by open, axial and selective coding. Findings include 23 main categories, 54 secondary categories and 289 concepts. In general, these categories were presented in one final category of ‘formation of rape and attack phobia’. Then, social processes leading to negative emotions formations in participants were analyzed and narrated. Also, paradigmatic model was depicted and substantive, and micro–level theory from negative emotions formations from ascribed misdeeds to Afghan were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • negative emotions
  • crime
  • Migration
  • Grounded theory
  • Afghan residents in Shiraz
جهان‌تیغ، حسنعلی (1393)، بررسی اثرات سکونت‌گزینی غیررسمی افاغنه در روستاهای مرزی سیستان، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد در رشتة جغرافیا، دانشگاه زابل، زابل.
خدابخشی کولایی، آناهیتا؛ اشرفی، فاطمه و همتی‌منش، اسداله (1390)، «پرخاشگری در دانش‌آموزان افغانی مقیم ایران»، مجلۀ تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق)، شمارة 10: 53.
دهقان‌هامانی، مجید (1390)، بررسی فاصلة روانی- اجتماعی بین مردم ایران و مهاجرین افغان و تأثیر آن بر جرائم ارتکابی افغان‌ها، پایان‌نامة کارشناسی ارشد در رشتة حقوق، دانشگاه پیام‌نور واحد تهران، تهران.
زندرضوی، سیامک و رحیمی‌پورانارکی، ناهید (1390)، «مقایسة وضعیت کودکان کارگر ایرانی و افغان در استان کرمان بر پایة چهار اصل پیمان‌نامة حقوق کودک (سه جامعه‌شناسی و دو راه‌حل)»، مجلة مطالعات اجتماعی ایران، شمارة 13: 72- 98.
صادقی، فاطمه (1386)، «دولت ایران و مهاجرین افغان: تغییر سیاست و تحول هویت»، فصلنامة گفت‌وگو، شمارة 50: 7- 22.
سپهردوست، حمید (1391)، «تأثیر نیروی کار مهاجر بر بهره‌وری بخش مسکن ایران»، فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی ایران، شمارة 50: 139- 158.
شااحمدی، فرامرز؛ شجاعی‌زاده، داوود و صادقی، رؤیا (1393)، «حمایت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در مهاجران افغان شهرستان ساوجبلاغ»، مجلة تحقیقات نظام سلامت، شمارۀ 1: 106- 113.
کیانپور، مسعود (1391)، «تجارب مدیریت احساسات در نظام مراقبت‌های پزشکی، (مطالعۀ موردی شهر تورنتو)»، مجلۀ جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست­وسوم، شمارة 4: 25- 52.
موسوی، سیدمهدی (1391)، پژوهشی در دلایل عدم اظهار هویت افغانستانی، نمونة موردی: نسل دوم مهاجران افغانستانی در مشهد، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد در رشتة جامعه‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.
مؤمن هروی، منصوره؛ راستی، سیما؛ وکیلی، زری‌چهر؛ مروجی، علی‌رضا و حسینی، فضه (1392)، «بررسی شیوع انگل‌های روده‌ای در کودکان افغانستانی مدارس ابتدایی و راهنمایی مقیم کاشان سال 90»، فصلنامة میکروب‌شناسی پزشکی ایران، سال هفتم، شمارة 23: 46- 52.
میرزایی، طاهره؛ فراهانی، محمدنقی و حسنی، جعفر (1393)، «بررسی رابطة عواطف و وجدان با قضاوت اخلاقی»، مجلة روان‌شناسی شناختی، سال دوم، شمارۀ 2: 27- 36.
نامداری علی‌آبادی، فیروزه (1392)، تحلیل انتقادی متون مربوط به مهاجران افغان در رسانه‌های فارسی‌زبان، پایان‌نامة کارشناسی ارشد در رشتة زبان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
یوسفی، علی؛ موسوی، سیدمهدی و حسینی، آمنه‌سادات (1392)، «شبکة اجتماعی مهاجران افغانستانی در مشهد (مورد پژوهش: مهاجران ساکن شهرک گلشهر)»، مسائل اجتماعی ایران (دانشگاه خوارزمی)، سال چهارم، شمارة 1: 213- 239.
Abbasi-Shavazi, M. J., Hugo, G., Sadeghi, R. and Mahmoudian, H. (2015), “Immigrant–native fertility differentials: The Afghans in Iran”, Asian and Pacific Migration Journal, No 24(3): 273-297.
 Bayly, M. (2014), “Imperial ontological (in)security: ‘Buffer states’, International Relations and the case of Anglo-Afghan relations, 1808–1878”, European Journal of International Relations,No 20(4),doi: 10.1177/1354066114557569.
 Creswell, J. (2007), Qualitative Inquiry & Research Design, (2nd ed), California: Sage Publication.
 Dow, H. (2011), “An Overview of Stressors Faced by Immigrants and Refugees: A Guide for Mental Health Practitioners”, Home Health Care Management Practice, No 23(3): 210–217.
 Gallup 2015 Global Emotions Reports (2015), Latin Americans Lead World in Emotions, By Jon Clifton, Washington, D.C. August 27, Cited in: http://goo.gl/4qbN0h
 Lipson, J. and Omidian, P. (1997), “Afghan Refugee Issues in the U.S. Social Environment”, Western Journal of Nursing Research,No 19(1): 110–126.
 Mauthner, N. and Doucet, A. (2003), “Reflexive Accounts and Accounts of Reflexivity in Qualitative Data Analysis”, Sociology, No 3(37): 413–431.
 Neuman, L. (2006), Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches, (4th ed.), London: Allyn and Bacon.
 Patton, M. (2001), Qualitative Research & Evaluation Methods, London: Sage Publications.
 Raj, A. and Gomez, C. and Silverman, J. (2011), “Multisectorial Afghan Perspectives on Girl Child Marriage, Foundations for Change Do Exist in Afghanistan”, Violence Against Women, No 20(12): 1489–1505.
 Ross-Sheriff, F. (2006), “Afghan Women in Exile and Repatriation Passive Victims or Social Actors”, Affilia, No 21(2): 206–219.
 Stanski, K. (2009), “So These Folks are Aggressive': An Orientalist Reading of Afghan Warlords”, Security Dialogue,No 40(1): 73–94.
 Turner, J. (2003), Structure of Sociological Theory, New York: Wadsworth Publication.
 Vervliet, M., Vanobbergen, B., Broekaert, E. and Derluyn, I. (2014), “The aspirations of Afghan Unaccompanied Refugee Minors before Departure and on Arrival in the Host Country”, Childhood,No. 22(3): 330–345.
 Yoo, E. and Jeong-Woo, K. (2014), “Love Thy Neighbor: Explaining Asylum Seeking and Hosting, 1982–2008”, International Journal of Comparative Sociology, No 55(1): 45-72.