مطالعه اثر مؤلفه‌های اجتماعی- فرهنگی والدین بر مزاحمت جنسی (خیابانی) فرزندان پسر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

مزاحمت جنسی شکلی از آزار مبتنی‌بر جنسیت مفهوم‌سازی شده است که آثار شایان‌توجهی بر قربانی دارد. زنان که نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، به‌طور روزمره با استرس‌ها و مشکلات ناشی از وجود آزار و مزاحمت جنسی روبه‌رو می‌شوند که این مسئله موجب بسیاری از عوارض روان‌شناختی و جامعه‌شناختی می‌شود. هدف مطالعة حاضر در چرخشی موضوعی، سنجش مؤلفه‌های اثرگذار بر وضعیت عاملان ایجاد مزاحمت یعنی پسران است. تحقیق پیش‌ رو به روش کمی و با تکنیک پیمایش انجام گرفته است. جامعة آماری شامل تمام افراد مذکر 18 تا 30 سال ساکن در سنندج می‌شود. نمونه‌گیری پژوهش به‌صورت سهمیه‌ای متناسب با حجم جامعه انجام گرفت که بعد از مشخص‌کردن طبقات فرعی براساس سن و سهم هریک از طبقات از نمونة کل، افراد منتخب از طریق پاسخگویی به پرسشنامة محقق‌ساخته، بررسی و تحلیل شدند. درکل، براساس نتایج توصیفی از مزاحمت جنسی که شامل چهار نوع مزاحمت کلامی، بصری، تعقیبی و فیزیکی می‌شود، از مجموع 380 نفر فقط 18 نفر مرتکب هیچ‌گونه مزاحمتی نشده‌اند. نتایج تحلیل چندمتغیره (رگرسیون و تحلیل مسیر) نشان می‌دهد از میان شش متغیر موجود در تحلیل، سه متغیر میزان سنتی‌بودن، میزان جنسیت‌زدگی و میزان خشونت در خانواده، تأثیرگذارترین متغیرها بر مزاحمت جنسی هستند.

مزاحمت جنسی به عنوان شکلی از آزار مبتنی بر جنسیت مفهوم سازی شده که اثرات قابل توجهی بر قربانی دارد. یکی از ملموس‌ترین این اثرات ایجاد ناامنی برای زنان در محیط‌های کاری و آکادمیک، اماکن عمومی و دیگر بخش-های اجتماع است. زنان که نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، به طور روزمره با استرس‌ها و مشکلات ناشی از وجود آزار و مزاحمت جنسی روبرو می‌شوند که این خود منجر به عوارض روانشناختی و جامعه‌شناختی بسیاری می‌گردد. هدف مطالعه حاضر در چرخشی موضوعی، سنجش مولفه های اثرگذار بر وضعیت عاملان ایجاد وضعیت مزاحمت یعنی پسران است. چارچوب نظری اصلی این مطالعه تئوری چهار عاملی اُهِیر و اُدونوهیو (به نقل از نئوپان و همکاران، 2014) در باب مزاحمت جنسی است که ترکیبی است از اجزای کلیدی بسیاری از نظریه‌های تک عاملی پیشین.
تحقیق پیش‌رو به روش توصیفی از نوع همبستگی و با تکنیک پیمایش انجام پذیرفته است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی افراد مذکر 18 تا 30 سال ساکن در شهر سنندج است. به ط

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study ofeffects of socio-cultural features of family on sexual harassment of children (Case study: men 18 to 30 years of Sanandaj)

نویسندگان [English]

  • Yagob ahmady 1
  • sima bewrani 2
چکیده [English]

Sexual harassment as a form of harassment based on sex, which is conceptualized significant effects on victims. One of Mlmvs‌Tryn these effects create insecurity for women in business and academic environments, public places and other social-sector. Women form half the population, on a daily basis Astrs‌Ha and problems faced due to sexual harassment dumped into the psychological and sociological lead to many complications in throughput. The present study Revolving subject, sensing components affecting the nuisance factor of the boys. The theoretical framework of this study Ahyr four-factor theory and Advnvhyv (quoted from chipboard et al., 2014) on sexual harassment is a combination of many key components from single-factor theories a priori.
The study was nonexperimental descriptive was conducted with survey techniques. The population is son in 18 to 30 years of Sanandaj. Sample size selected Cochran's formula and multistage cluster sampling method is determined. The data collection tool has been integrated and standardized questionnaires that had good validity and reliability.
In general, based on the descriptive results obtained from verbal sexual harassment that includes 3 types of harassment, non-verbal and physical, committed a total of 380 people, only 18 people Hych‌Gvnh trouble Nshdh‌And indicating that the poor conditions and Jnsyt‌ the sample is Zdh‌Y. Bh‌Dst‌ results from the multivariate analysis (logistic regression and path analysis) of parents variables showed that

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual harassment
  • street harassment
  • parental status
  • Violence
  • son
اباذری، یوسف، صادقی‌فسایی، سهیلا و حمیدی، نفیسه (1387)، «احساس ناامنی در تجربه زنانه از زندگی روزمره»، پژوهش زنان، دوره 6، شمارة 1: 75- 103.

استونز، راب (1392)، متفکران بزرگ جامعه‌شناسی، ترجمة مهرداد میردامادی، تهران: نشر مرکز.

ایمان، محمدتقی، یوسفی، الهام و حسین‌زاده، مرتضی (1390)، زنان، «مزاحمت و واکنش: بررسی تجربه دختران دانشجو از مزاحمت‌های خیابانی و واکنش به آن»، مجلة جامعه‌شناسی ایران، شمارة 12: 63- 93.

ببی، ارل (1388)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمة رضا فاضل، تهران: انتشارات سمت.

بخارایی، احمد (1386)، جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی در ایران، تهران: انتشارات پژواک جامعه.

برناردز، جان (1390)، درآمدی به مطالعات خانواده، ترجمة حسین قاضیان، تهران: نشر نی.

پاک‌نهاد، امیر (1392)، «تحلیل حقوقی- جرم‌شناختی مزاحمت جنسی»، پژوهشنامة حقوق کیفری، شمارة 4: 7- 33.

حبیب‌پور، کرم و صفری‌شالی، رضا (1388)، راهنمای جامع کاربرد اس‌پی‌اس‌اس در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‌های کمی)، تهران: انتشارات متفکران.

حیدری چروده، مجید (1389)، «تحلیل جامعه‌شناختی تأثیر رفتار قربانیان خشونت و ارتباط آن با رفتار خشونت‌آمیز علیه زنان»، مجلة بررسی مسائل اجتماعی ایران، شمارة 1: 35- 51.

دیلینی، تیم (1387)، نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی، ترجمة بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، تهران: نشر نی.

ذکایی، سعید (1384)، مزاحمت جنسی برای زنان در محیط‌های مختلف، تهران: آرشیو سازمان ملی جوانان.

رنگین‌کمان، امیر (1386)، «تحول فرهنگی ایرانیان: تطبیق انتقادی نظریة اینگلهارت»، پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی، شمارة 7: 161- 196.

ریتزر، جورج (1374)، نظریة جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: نشر علمی.

زارع شاه‌آبادی، اکبر و ندرپور، یاسر (1393)، «رابطة بین خشونت در دوران کودکی و خشونت علیه زنان در شهر کوهدشت»، مطالعات اجتماعی و روان‌شناسی زنان: شمارة 12: 93- 118.

زمانی، فریبا (1391)، «مطالعه جامعه‌شناختی تأثیر وضعیت خانوادگی در بزهکاری زنان در تهران (جامعة آماری: زنان مجرم زندان اوین در دهة 1380)»، جامعه‌پژوهی فرهنگی، شمارة 2: 79- 99.

سحابی، جلیل، فیضی، عین و صمدی ‌بگه ‌جان، جمیل (1388)، «بررسی تأثیر عناصر اجتماعی بر امنیت اجتماعی در شهر سنندج»، پژوهش‌نامة علوم اجتماعی، شمارة 3: 18- 33.

شجاعی‌زند، علیرضا (1393)، «نقد و ارزیابی «گویه‌های به‌کاررفته» در پیمایش دینداری در ایران»، راهبرد فرهنگ، شمارة 26: 103- 123.

شیبلی هایت، جانت (1389)، روان‌شناسی زنان، ترجمة اکرم خمسه، تهران: نشر آگه.

صادقی‌فسائی، سهیلا و رجب‌لاریجانی، مهسا (1389)، «مطالعه جامعه‌شناختی آزار جنسی زنان در محیط‌کار»، زن در توسعه و سیاست، شمارة 8: 111- 134.

صادقی‌فسائی، سهیلا و رجب‌لاریجانی، مهسا (1390)، «استراتژی‌های توانمندسازی زنان در مقابله با آزارهای جنسی در محیط کار»، زن، حقوق و توسعه (تحقیقات زنان)، شمارة 5: 71- 98.

قندهاری، پردیس (1384)، مزاحمت‌های جنسی در ایران، مرکز تحقیقات زن و خانواده، شمارة 2: 122- 132.

کردی، حسین و حسینی‌نوذری، سیدعلی‌اصغر (1394)، «تجربة انواع آزار جنسی زنان»، رفاه اجتماعی، شمارة 15: 7- 30.

کلانتری، عبدالحسین، رستمعلی‌زاده، ولی‌اله و نسیم‌افزا، اعظم (1392)، «تحصیلات و مصرف‌فرهنگی در شهر تهران»، ­ مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شمارة 1: 111- 131.

گروسی، سعیده (1387)، «بررسی ساختار قدرت در خانواده‌های شهرستان کرمان»، مجلة مطالعات زنان، شمارة 2: 7- 25.

لهسایی‌زاده، عبدالعلی و یوسفی‌نژاد، الهام (2011)، «رابطه بین پذیرش هنجارهای جنسیتی و تجربه مزاحمت‌های خیابانی: مطالعة موردی دانشجویان دختر دانشگاه شیراز»، فصلنامة تخصصی جامعه‌شناسی، شمارة 18: 133- 147.

موحد، مجید، عنایت، حلیمه و مردانی، مرضیه (1391)، «مطالعة عوامل زمینه‌ای مرتبط با ساختار توزیع قدرت در خانواده (نمونة موردی: زنان متأهل شهر شیراز)»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شمارة 3: 159- 178.

میرزابیگی، حسنعلی (1393)، «در جستجوی مدل برنامة درسی برای رشد سرمایة فرهنگی خانواده و موفقیت تحصیلی فرزندان»، دو فصلنامة نظریه و عمل در برنامة درسی، شمارة 4: 85- 110.

میرزایی، بهشته و رنجگر، بایرام (1386)، «بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی زنان روسپی در شهر تهران»، روانشناسی کاربردی، شمارة 4: 37- 45.

واصفیان، فرزانه (1390)، «سرقت زنان و عوامل خانوادگی، فرهنگی، اقتصادی»، مجلة یافته‌های نو در روانشناسی، شمارة 5: 129- 145.

هاشمیان‌فر، سیدعلی و گلستان، زهرا (1393)، «جرم‌شناسی مزاحمت جنسی و خیابانی علیه زنان و دختران در شهر اصفهان»، فصلنامة علوم ‌اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، شمارة 4: 195- 210.

هام، م و گمبل، سارا (1382)، فرهنگ نظریه‌های فمینیستی، ترجمة نوشین احمدی خراسانی، فیروزه مهاجر و فرخ قرداغی، تهران: نشر توسعه.

Avina, C. & O'Donohue, W. (2002), “Sexual harassment and PTSD: Is sexual harassment diagnosable trauma?”, Journal of traumatic stress,No. 1: 69- 75.

Benson, D. J. & Thomson, G. E. (1982), “Sexual harassment on a university campus: The confluence of authority relations, sexual interest and gender stratification”, Social problems, No. 29: 236- 251.

Bonham, G. S. (1977), “Who adopts: The relationship of adoption and social-demographic characteristics of women”, Journal of Marriage and the Family, N0. 39: 306- 259.

Duyan, V. (2005), “Relationships between the sociodemographic and family characteristics, street life experiences and the hopelessness of street children”, Childhood, No. 12: 445- 459.

Glenn, N. D. & Weaver, C. N. (1979), “A note on family situation and global happiness”, Social Forces, No. 57: 960- 967.

Granqvist, P. (1998), “Religiousness and perceived childhood attachment: On the question of compensation or correspondence”, Journal for the Scientific Study of Religion, No. 2: 350- 367.

Gutek, B. A. & Koss, M. P. (1993), “Changed women and changed organizations: Consequences of and coping with sexual harassment”, Journal of Vocational Behavior, No. 42: 28- 48.

Fairchild, K. & Rudman, L. A. (2008), “Everyday stranger harassment and women’s objectification”, Social Justice Research, No. 21: 338- 357.

Maalouf, W. & Campello, G. (2014), “The Influence of family skills programmes on violence indicators: Experience from a multi-site project of the United Nations Office on Drugs and Crime in low and middle income countries”, Aggression and Violent Behavior, No. 19: 616- 624.

Neupane, G. & Chesney-Lind, M. (2014), “Violence against women on public transport in Nepal: Sexual harassment and the spatial expression of male privilege”, International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, No. 38: 23- 38.

Parish, W. L., Das, A. & Laumann, E. O. (2006), “Sexual harassment of women in urban China”, Archives of Sexual Behavior, No. 35: 411- 425.

Pina, A., Gannon, T. A. & Saunders, B. (2009), “An overview of the literature on sexual harassment: Perpetrator, theory, and treatment issues”, Aggression and Violent Behavior, No. 14: 126- 138.

Scarr, S. & Weinberg, R. A. (1978), “The influence of" family background" on intellectual attainment”, American Sociological Review, No. 5: 674- 692.

Trent, K. & South, S. J. (1992), “Sociodemographic status, parental background, childhood family structure, and attitudes toward family formation”, Journal of Marriage and the Family