بررسی رابطه هوش اجتماعی با قابلیت کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز

چکیده

قابلیت کارآفرینی نیروی انسانی جوامع به عنوان یکی از عوامل کلیدی پیشرفت اجتماعی مورد مطالعه جامعه‌شناسان و اقتصاددانان قرار گرفته است. تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین هوش اجتماعی با قابلیت کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام گرفته است. روش تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل‌ دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 94-1393 می‌باشد که تعداد آن‌ها 7187 نفر بوده که از این تعداد 430 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. براساس نتایج تحقیق، ارتباط معنی‌داری بین هوش اجتماعی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز با قابلیت کارآفرینی آنان وجود دارد. همچنین، تفاوت میانگین قابلیت‌های کارآفرینی به تفکیک گروه‌های عمده تحصیلی معنی دار بوده است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌داد که میانگین قابلیت کارآفرینی و هوش اجتماعی بر حسب جنسیت دانشجویان متفاوت نمی باشد. از ابعاد سه‌گانه هوش اجتماعی، پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت‌های اجتماعی، آگاهی اجتماعی و نیز از متغیرهای شناسایی، جنسیت و وضعیت بورسیه تحصیلی، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر میزان قابلیت کارآفرینی دانشجویان داشته‌اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between social intelligence with entrepreneurial Ability Graduate students of Tabriz University

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagher Alizade Aghdam 1
  • Mohammad Abbaszadeh 1
  • Safar Hayati 2
1 faculty member/Tabriz university
چکیده [English]

The human resources community entrepreneurship as a key factor of social progress sociologists and economists has been studied. It seems that the entrepreneurial ability to identify ways of developing human resources, especially young people cross-disciplinary research community and the subject so that the individual factors social factors and the conjoined structure studied mental give understated. Social intelligence is the ability to understand others, practice and astute behavior in relationships with others and to use it in social interaction helps in the social environment of business and universities and academic environment is the best opportunity for growth and prosperity are able . This study aimed to investigate the relationship between social intelligence entrepreneurship has been done with varying capabilities. Methods The study consisted of a survey of all graduate students of Tabriz University in the academic year 94-1393, which they sample included 7187 persons, 430 of these students. Based on the results, a significant relationship between social intelligence Tabriz University graduate students there with their jobs. There is a difference between students of different fields of entrepreneurial ability. There is a difference between students of different fields of entrepreneurial abilityThere is a difference between students of different fields of entrepreneurial ability

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial ability
  • social intelligence
  • students
  • survey
  • Tabriz University
احمدیان، الهه و عنابستانی، مینا(1391)، «هوش معنوی عامل ارتقاء کارآفرینی»، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، دانشگاه مازندران.
اخوان، پیمان؛ سیدنقوی، میرعلی؛ ابراهیمی طالقانی، احمد؛ بخشا، آرش؛ زاهدی، محمدرضا (1389)، «بررسی عوامل مربوط به پتانسیل کارآفرینی و ارائه رویکرد چندوجهی مطالعه موردی (صنعت قطعه سازی خودرو)»، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال ششم، شماره17 : 107 – 133.
بوداقی، علی(1392)، بررسی میزان ظرفیت انطباق‌پذیری سازمانی کارمندان دانشگاه تبریز و عوامل مرتبط با آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز.
ازکیا، مصطفی (1377)، جامعه‌شناسی توسعه، تهران: نشر کلمه.
اکبری، نعمت‌الله و افخمی‌ستوده، وحید(1387)، بررسی سازگاری و نقش آموزه‌ی اسلامی با شاخص‌های نوین توسعه اقتصادی، همایشاقتصاداسلامیوتوسعه.
انصاری، محمدتقی و سلمانی‌زاده، عباس(1388)، «نوآوری در سازمان‌ها بر مبنای کارآفرینی سازمانی»، مجله راهبرد توسعه، شماره 18: 166 تا 185.
ایران زاده، سلیمان و بابایی هروی، صادق (1389)، رهبری در سازمان‌های قرن بیست و یکم (تأثیر انواع هوش بر موفقیت رهبران)، چاپ اول، تبریز، انتشارات دانش افق.
ایمانی جاجرمی، حسین و پور رجب میاندوآب، پیمان (1388)، «سنجش و تحلیل ویژگی‌های کارآفرینی دهیاران با تأکید بر عوامل زمینه‌ای مؤثر بر آن (مطالعه موردی: دهیاران روستاهای شهرستان میاندوآب)»، پژوهش‌های روستایی، سال اول، شماره اول: 67-97.
آقااحمدی، قربان علی، حلیمی، صبورا و کیا دلیری، لیلا (1391) بررسی رابطه هوش اجتماعی با مهارت کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان چالوس، دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور دانشگاه مازندران.
جمشیدی کهساری، حمزه و قاسمی، میثم(1387)، «کارآفرینی، مفاهیم، نقش‌ها و مهارت‌ها»، نشریه کارآفرینی در عرصه تئوری و عمل، سال اول- شماره اول: 56-72 .
رضایی، راضیه، سلم آبادی، مجتبی، براتی، هادی و تنها، طیبه (1395)، «پیش‌بینی ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان بر اساس مؤلفه‌های هوش اجتماعی»، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال دهم، شماره 2: 67-80.
رعدی افسوران، نقی(1389)، «مطالعه قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز»، مجله علوم تربیتی(علوم تربیتی و روانشناسی)، شماره1، دوره6 : 103-128.
رضایی، راضیه، سلم‌آبادی، مجتبی، براتی، هادی، تنها، طیبه(1395)، «پیش‌بینی ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه‌ی دانشجویان بر اساس مؤلفه‌های هوش اجتماعی»، فصلنامه رهبری و مدیریت اموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال دهم، شماره‌ی 2: 67-80.
سالارزرهی، حبیب‌الله و هاشمی، جلیل (1387)، «نقش ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی در ترویج کارآفرینی و ایجاد توسعه»، همایش اقتصاد اسلامی ‌و توسعه مشهد.
سعیدی کیا، مهدی (1385)، اصول و مبانی کارآفرینی، چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات کیا.
سید نقوی، میرعلی، عبدالله‌پور، مونا (۱۳۸۹)، رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی، توسعه کارآفرینی، سال سوم، شماره نهم: ۱۲۹-۱۰۳.
صمدآقایی، جلیل(1382)، سازمانهایکارآفرین، چاپ دوم، تهران: انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
صمد آقایی، جلیل (1382)، سازمان‌هایکارآفرین، چاپ دوم، تهران: انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
طالبیان، احمد و آذر، رضا (1381) کارآفرینی اجتماعی، نشریهتدبیر، شماره 128.
طباطبایی، زهرا، اوجی‌نژاد، احمدرضا و قلتاش، عباس(1394)، «رابطه هوش اجتماعی با مهارت‌های کارآفرینی و خلاقیت دانش آموزان هنرستان‌های شهر شیراز»، فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافت نو در مدیریت آموزشی، سال ششم، شماره1، پیاپی 21: 85-99.
ظهیری، هوشنگ (1385)، «سنجش پتانسیل کارآفرینی جوانان تحصیل کرده تهرانی و علل اجتماعی مؤثر بر آن»، مجله کار و جامعه، شماره 69 و 70: 57-73.
عربیون، ابوالقاسم، عبدالله‌زاده، غلامحسین، شریف‌زاده، ابوالقاسم، محسنی، احمد (1389)، «شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های تعیین‌کننده کارآفرینی کسب و کارها»، توسعه کارآفرینی، سال دوم، شماره هشتم: 71-106.
گلمن، دانیل(1389)، هوش اجتماعی، ترجمه حمیدرضا بلوچ، تهران: نشر رخ مهتاب.
مرادی پردنجانی، حجت‌الله، صادقی ده چشمه، ستار و بیاتی، یاسر (1394) تاثیر هوش اجتماعی بر کارآفرینی اجتماعی(مطالعه موردی: مدیران بسیج استان چهارمحال بختیاری)، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال هیجدهم، شماره 69: 131-149.
میرزاصفی، اعظم، رجایی‌پور، سعید، جمشیدیان، عبدالرسول(1390)، «رابطة بین سواد اطلاعاتی و قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان»، فصلنامه کتابداری واطلاع‌رسانی، دوره‌ی 14، شماره 1: 241-268.
علی میری، مصطفی (1387)، «آموزش کارآفرینی: پیدایش، توسعه، گرایش‌ها و چالش ها»، توسعه‌ی کارآفرینی، سال اول، شماره‌ی اول: 133-169.
میرزائی، مجتبی (1393)، بررسی میزان پتانسیل کارآفرینی و عوامل اجتماعی موثر برآن (مطالعه‌ی موردی دانشگاه تبریز)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز.
نصیری ولیک بنی، فخرالسادات، احمدی، غلامعلی، سلطان آبادی، پروانه(1392)،« بررسی وضعیت هوش اجتماعی و رابطه آن با رفتار شهروندی و خلاقیت سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا همدان»، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، سال هفتم، شماره 4 : 91-110.
نعمتی، محمدعلی(1392)، «بررسی ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه‌های دولتی تهران»، فصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی، دوره اول، شماره 3: 47-64.
نیلچیان، مژده و کسایی، مسعود (1391)، «راهبرد توسعه نیمرخ کارآفرینی دانش‌آموختگان آموزش عالی»، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 11: 89-107.
ویسی، رضا، کریم زاده، پریسا(1389)، «توسعه‌ی فرهنگ کارآفرینی، عوامل و راهکارها (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه پیام نور استان مازندران)»، دو فصلنامه برنامه و بودجه، شماره‌ی 111: 159-183 .
Hermann, F., Manfred, L., Christian, K. (2007), "The Significance of Personality in Business Start-up Intentions, Start-up Realization and Business Success", Entrepreneurship and Regional Development, 19 (3), 227–251.
Afriyie ,N & Boohene, R. (2014), "Entrepreneurial Education and Entrepreneurial Culture among University of Cape Coast Students in Ghana , Athens Journal of Education, Vol. 1, No. 4: 5-16
Moradi Pordanjani, H., A., Sadeghi Dehcheshmeh, S. (2014), "The Relationship between Cultural, Emotional, Organizational and Social Intelligence With Entrepreneurship Attitudes (Case Study: Managers of Small And Medium Businesses In Iran)", Magnt Research Report, , Vol.2 (4): 4315-4323
Zsombor, C. (2011), the sociological aspects of entrepreneurship in transyl vanla, summary of the doctoral dissertation, universitya, tea babes -bolyal  faculty  of sociology and social work.
Marecki, Jennifer(2013), The Importance of Social Intelligence for Entrepreneurial Leaders, TIBA Bachelor Thesis Conference, Enschede, The Netherlands, University of Twente.
Baron , R., A., Gideon,  D. M. (2003),"Beyond social capital: The role of entrepreneurs’ social competence in their financial success", Journal of Business Venturing , Vol 18: 41–60.