نویسنده = محمدرضا انصاری
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ تأثیر ابعاد فرهنگ شهروندی بر رفتار فرهنگی سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 395-412

رضاعلی محسنی؛ سید محمد الحسینی؛ محمدرضا انصاری