نویسنده = فاطمه دانافر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مشکلات فردی- اجتماعی تراجنسی‌ ها

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 735-765

مهناز فرهمند؛ فاطمه دانافر