نویسنده = علی بوداقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر دانش‌آفرینی سازمانی بر ظرفیت انطباق‌پذیری سازمانی (مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه تبریز)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 431-454

محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ کمال کوهی؛ علی بوداقی