نویسنده = سارا شریعتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطۀ نوسازی و تغییر نگرش‌ها و رفتارهای دینیِ جوانانِ شهر و روستاهای سنندج

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 603-637

حسین میرزایی؛ سارا شریعتی؛ نافع باباصفری