نویسنده = معصومه اسماعیل بیگی
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط احساس محرومیت نسبی با همبستگی اجتماعی بین جوانان شهر تهران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 473-495

امیر رستگار خالد؛ میثم محمدی؛ معصومه اسماعیل بیگی