همکاران داور فصلنامه

نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

رتبه علمی

سمت / سازمان

مرضیه

ابراهیمی

ma_ebrahimi2004@yahoo.com

استادیار

 دانشگاه شهید بهشتی

غلامرضا

آذری

azarigh2012@gmail.com

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مرجان

اردشیرزاده

ardeshirzadeh_marjan@yahoo.com

پژوهشگر آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

فرهنگ

ارشاد

ershad_f@hotmail.com

استاد

دانشگاه چمران

اعظم

آهنگر

aahangar@ut.ac.ir

پژوهشگر

موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

منصوره

آزاده

maazadeh@yahoo.com

استادیار

دانشگاه تهران

سیده راضیه

یاسینی

raziehyasini@yahoo.com

دانشیار

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

احمد رضا

اصغرپور ماسوله

asgharpour@um.ac.ir

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

خالد

اصلانی

kh.aslani@scu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه شهید چمران اهواز

سید مهدی

اعتمادی‌فرد

etemady@ut.ac.ir

استادیار

دانشگاه تهران

شهلا

اعزازی

shahla_ezazi@yahoo.com

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

سیدعلیرضا

افشانی

afshanialireza@yazd.ac.ir

استاد

دانشگاه یزد

توکل

آقا یاری هیر

t.aghayari@tabrizu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تبریز

حسین

اکبری

akbarihussein@gmail.com

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

یونس

اکبری

u_akbari1987@yahoo.com

سایر

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

حسین

ایمانی جاجرمی

imanijajarmi@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

پوران

امیدوار

omidvar_p@yahoo.com

مربی و آموزگار

وزارت اموزش و پرورش

سعیده

امینی

saeedeh.amini280@gmail.com

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

بهرام

بیات

bahram.bayat@gmail.com

دانشیار

 دانشگاه عالی دفاع ملی

سوسن

باستانی

sbastani@alzahra.ac.ir

استاد

دانشگاه الزهرا

علی

باصری

baseridon@yahoo.com

استادیار

استادیارگروه مردم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عبدالرضا

باقری بنجار

ab.bagheri@yahoo.com

استادیار

دانشگاه شاهد

فرهاد

بیانی

bayani892@gmail.com

استادیار

موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

عبدالله

بیچرانلو

bikaranlou@ut.ac.ir

استادیار

دانشگاه تهران

محسن

بدره

darshahi@gmail.com

استادیار

دانشگاه الزهرا

مراد

برادران

mbbakhbin@yahoo.com

استادیار

دانشگاه پیام نور

حسن

بشیر

bashir@isu.ac.ir

دانشیار

دانشکده خبر

اسماعیل

بلالی

balali_e@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه بوعلی سینا همدان

مهری

بهار

mbahar.ut@gmail.com

دانشیار

دانشگاه تهران

علی

بوداقی

a20_boodaghi@yahoo.com

استادیار

دانشگاه شهید چمران اهواز

مهربان

پارسامهر

parsamehr@yazd.ac.ir

دانشیار

دانشگاه یزد

سلیمان

پاک سرشت

pakseresht@basu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه بوعلی سینا همدان

محمدرضا

پویافر

mrpouyafar@gmail.com

استادیار

دانشگاه علوم انتظامی امین

فاطمه

ترابی

fatemeh_torabi@ut.ac.ir

استادیار

دانشگاه تهران

سمیه

توحیدلو

smtohidlou@gmail.com

استادیار

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

افسانه

توسلی

afsantav@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه الزهرا

محمد

توکل

mtavakol@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

مهرداد

توکلی راد

m_tavakolirad@pnu.ac.ir

استادیار

دانشگاه پیام نور

حیدر

جانعلیزاده

hjc@umz.ac.ir

دانشیار

دانشگاه مازندران

حبیب

جباری

jabbari.habib@gmail.com

پژوهشگر

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

امین

جعفری

amin.jaffari@gmail.com

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

محمدرضا

جلیلوند

rezajalilvand@ut.ac.ir

استادیار

دانشگاه تهران

غلامرضا

جمشیدیها

gjamshidi@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

اسماعیل

جهانی دولت آباد

sml.jahani@gmail.com

استادیار

دانشگاه محقق اردبیلی

محمدرضا

جوادی یگانه

myeganeh@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

فاطمه

جواهری

javaherm@yahoo.com

دانشیار

 دانشگاه خوارزمی

ابراهیم

حاجیانی

ebhajiani@gmail.com

دانشیار

مجمع تشخیص مصلحت نظام

فتانه

حاجیلو

fhajiloo@ymail.com

استادیار

دانشگاه تبریز

محمدعثمان

حسین بر

hosseinbor@gmail.com

دانشیار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

مهدی

حسین زاده

ma.hoseinzadeh@ut.ac.ir

استادیار

دانشگاه تهران

مهدی

حسین زاده فرمی

mferemi@gmail.com

استادیار

موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

بهزاد

حسن نژاد کاشانی

bhkashani@gmail.com

پژوهشگر آزاد

دانشگاه امام رضا علیه السلام، مشهد

بهزاد

حکیمی نیا

hakiminya@gmail.com

پژوهشگر آزاد

دانشگاه شیراز

مجتبی

حمایت خواه جهرمی

j_hemayat@yahoo.com

استادیار

 دانشگاه پیام نور

اکرم

حمیدیان

hamidian@pnu.ac.ir

استادیار

دانشگاه پیام نور

کمال

خالق پناه

kkhaleghpanah@yahoo.com

استادیار

دانشگاه کردستان

حسن

خجسته

khojastehhasan@yahoo.com

دانشیار

دانشکده خبر

محمد امین

خراسانی

khorasani_ma@ut.ac.ir

استادیار

دانشگاه تهران

عباس

خورشید نام

abbas_khorshidnam@yahoo.com

استادیار

پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

غلامرضا

خوش فر

khoshfar@gmail.com

دانشیار

دانشگاه گلستان

حسین

دامغانیان

hdamghanian@semnan.ac.ir

استادیار

دانشگاه سمنان

پروانه

دانش

p_danesh@pnu.ac.ir

استادیار

دانشگاه پیام نور

حسین

دانش مهر

hdaneshmehr@yahoo.com

استادیار

دانشگاه کردستان

نگار

داوری اردکانی

n.davari@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

محمد

دیده بان

mdidehban1810@gmail.com

استادیار

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

زهرا

ذاکری نصرآبادی

zh.zakeri@gmail.com

استادیار

دانشگاه پیام نور

نادر

رازقی

nader.razeghi@gmail.com

دانشیار

دانشگاه مازندران

حجیه بی بی

رازقی نصرآباد

hajiieh.razeghi@psri.ac.ir

دانشیار

 موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

اعظم

راودراد

ravadrad@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

کامران

ربیعی

rabiei_k@yahoo.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

مریم

رفعت جاه

m_rafatjah@yahoo.com

دانشیار

 دانشگاه تهران

جلال الدین

رفیع فر

jrafifar@ut.ac.ir

استاد

دانشگاه تهران

علی

روحانی

aliruhani@yazd.ac.ir

استادیار

دانشگاه یزد

محمود

روزبهان

m_roozbehan@yahoo.com

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

علی

روشنایی

a.roshanaei@yahoo.com

استادیار

دانشگاه آزاد

پیام

روشنفکر

roshanfekr.payam@gmail.com

استادیار

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بیژن

زارع

dr_bizhanzare@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه خوارزمی

سیدسعید

زاهد

zahedani@shirazu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه شیراز

محمدجواد

زاهدی

mj.zahedi.m@gmail.com

استاد

دانشگاه پیام نور

اصغر

زمانی

a.zamani@irphe.ir

استادیار

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

نسیبه

زنجری

zanjari.nz@gmail.com

استادیار

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

سید مهدی

ساداتی نژاد

msadatinejad@ut.ac.ir

استادیار

دانشگاه تهران

سید حسین

سراج زاده

serajsh@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه خوارزمی

زهره

سروش فر

z.soroushfar@gmail.com

استادیار

دانشگاه الزهرا

علی اصغر

سعیدی

saeidi@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

اسماعیل

سعدی پور

ebiabangard@yahoo.com

دانشیار

 دانشگاه علامه طباطبایی

خدیجه

سفیری

m_safiri@yahoo.com

استاد

دانشگاه الزهرا

سعید

سلطانی

soltani11@gmail.com

استادیار

دانشگاه ارومیه

محمود

شارع پور

sharepour@yahoo.com

استاد

استاد دانشگاه مازندران

ملیحه

شیانی

msh_45@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه تهران

مهین

شیخ انصاری

mahin.sh.ansari@gmail.com

پژوهشگر آزاد

دانشگاه تهران

معصومه

شفعتی

sa.shafati@ut.ac.ir

پژوهشگر آزاد

دانشگاه تهران

عالیه

شکربیگی

a_shekarbeugi@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی

علی

شکوری

shakoori@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

رسول

صادقی

rassadeghi@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

اسماعیل

صالحی

tehranssaleh@ut.ac.ir

دانشیار

هیات علمی دانشگاه تهران

صادق

صالحی

s.salehi@umz.ac.ir

دانشیار

دانشگاه مازندران

شهناز

صداقت زادگان

ssedaghatzadeghan@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه پیام نور

محسن

صفابخش

mohsensafabakhsh@yahoo.com

پژوهشگر

دانشگاه تهران

رضا

صفری شالی

reza_safaryshali@yahoo.com

استادیار

دانشگاه خوارزمی

سیاوش

صلواتیان

salavatian@gmail.com

استادیار

 دانشگاه صداوسیما

رضا

صمیم

reza.samim@gmail.com

استادیار

موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

مصطفی

ظهیری نیا

mozan54@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه هرمزگان

مسعود

عالمی نیسی

masood_alami@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

محمد

عباس زاده

m.abbaszadeh2014@gmail.com

استاد

 دانشگاه تبریز

عظیمه السادات

عبداللهی

a_abdelahi@pnu.ac.ir

استادیار

 دانشگاه پیام نور

حمید

عبداللهیان

habdolah@ut.ac.ir

استاد

دانشگاه تهران

مهرداد

عربستانی

m.arabestani@ut.ac.ir

استادیار

دانشگاه تهران

امیر

عظیمی دولت آبادی

aazimii@yahoo.com

استادیار

 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

پویا

علاءالدینی

palaedini@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

فردین

علیخواه

faralikhah@gmail.com

استادیار

دانشگاه گیلان

پروین

علی پور

palipoor@ut.ac.ir

پژوهشگر

موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

محمدباقر

علیزاده اقدم

aghdam1351@yahoo.com

استاد

دانشگاه تبریز

منوچهر

علی نژاد

m.alinejad@yazd.ac.ir

استادیار

دانشگاه یزد

اکبر

علیوردی نیا

aliverdinia@umz.ac.ir

استاد

دانشگاه مازندران

موسی

عنبری

anbari@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

احمد

غیاثوند

ah.ghyasvand@gmail.com

استادیار

 دانشگاه علامه طباطبایی

سید احمد

فیروزآبادی

afirouzabadi@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

مقصود

فراستخواه

m_farasatkhah@yahoo.com

استاد

موسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی

علی اصغر

فیروزجائیان

firozjayan@gmail.com

استادیار

دانشگاه مازندران

مجید

فولادیان

fouladiyan@um.ac.ir

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

صونا

قاجار

qajar.sona@gmail.com

استادیار

مرکز اسناد انقلاب اسلامی

صلاح الدین

قادری

salahedin.gh@gmail.com

استادیار

دانشگاه خوارزمی

امید

قادرزاده

ogh1355@gmail.com

دانشیار

دانشگاه کردستان

معصومه

قاراخانی

qarakhanim@gmail.com

استادیار

دانشگاه علامه طباطبائی

علی

قاسمی اردهایی

ghasemi33@yahoo.com

استادیار

 دانشگاه پیام نور

محمود

قاضی طباطبائی

smghazi@ut.ac.ir

استاد

دانشگاه تهران

مریم

قاضی نژاد

maghazinejad@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه الزهرا

علیرضا

قبادی

ghobadidr@gmail.com

دانشیار

دانشگاه خوارزمی

مهدی

قربانی

mehghorbani@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

سیاوش

قلی پور

gholipoor.sia@gmail.com

استادیار

دانشگاه همدان

علی

قنبری برزیان

alighanbari14@yahoo.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

شهلا

کاظمی پور

skazemipour@gmail.com

دانشیار

دانشگاه تهران

زینب

کاوه فیروز

z.kavehfirouz@gmail.com

استادیار

دانشگاه خوارزمی

افشار

کبیری

a.kabiri@urmia.ac.ir

دانشیار

دانشگاه ارومیه

محمدتقی

کرمی

mt.karami@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

علیرضا

کریمی

karimionline@gmail.com

استادیار

 دانشگاه خوارزمی

جلیل

کریمی

j.karimi@razi.ac.ir

استادیار

دانشگاه رازی کرمانشاه

علیرضا

کریمی

karimionline@gmail.com

استادیار

دانشگاه خوارزمی

نعمت اله

کرم اللهی

n.karamollahi@yahoo.com

استادیار

دانشگاه باقرالعلوم

عبدالحسین

کلانتری

abkalantari@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

مسعود

کوثری

mkousari@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

فاطمه

گلابی

f.golabi@gmail.com

دانشیار

دانشگاه تبریز

محمد

گنجی

m.ganji@kashanu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه کاشان

سعید

گودرزی

sgoodarzi1355@yahoo.com

استادیار

دانشگاه پیام نور

مهسا

لاریجانی

m.larijani@alzahra.ac.ir

استادیار

دانشگاه الزهرا

بهنام

لطفی خاچکی

blotfi66@gmail.com

استادیار

دانشگاه فرهنگیان

منصوره

لولاآور

lolaavar@ut.ac.ir

استادیار

دانشگاه تهران

علیرضا

محسنی تبریزی

mohsenit@ut.ac.ir

استاد

دانشگاه تهران

جمال

محمدی

m.jamal8@gmail.com

استادیار

دانشگاه سنندج

زهرا

محمدی

zmohammadiz@gmail.com

استادیار

دانشگاه پیام نور

محمدعلی

محمدی

ali_gh75@yahoo.com

استادیار

دانشگاه علوم بهزیستی

فردین

محمدی

fsheta.fardin@gmail.com

پژوهشگر آزاد

دانشگاه فردوسی مشهد

نریمان

محمدی

neriman.1984@gmail.com

پژوهشگر آزاد

دانشگاه اصفهان

حسین

محمودی

aseman421@gmail.com

استادیار

 دانشگاه شهید بهشتی

حسین

محمودیان

hmahmoud@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

سید هادی

مرجائی

hdmarjaie@gmail.com

استادیار

موسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی

زهرا

میرحسینی

z.mirhosseini@alzahra.ac.ir

استادیار

دانشگاه الزهرا

سید مرتضی

مردیها

mardihamortaza@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

حسین

میرزایی

hmirzaei@um.ac.ir

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

محمد

میرزایی

mmirzaie@ut.ac.ir

استاد

دانشگاه تهران

حسین

میرزایی

hmirzaei@um.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

سعید

معیدفر

smoidfar@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

منیژه

مقصودی

maghsudi@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

شهرام

ملانیا جلودار

smollania@yahoo.com

استادیار

دانشگاه پیام نور مرکز ساری

ازاده

منصوره

maazadeh@gmail.com

دانشیار

دانشگاه الزهرا

شراره

مهدی زاده

sh.mehdizadeh@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه الزهرا

منصوره

مهدیزاده

mehdizadeh_mm@yahoo.com

استادیار

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

مصطفی

مهرآیین

ms.mehraeen@gmail.com

استادیار

دانشگاه علم و فرهنگ

مجید

موحدمجد

mmovahed@rose.shirazu.ac.ir

استاد

دانشگاه شیراز

میرطاهر

موسوی

tr_mousavi@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه علوم بهزیستی

سیدنجم الدین

موسوی

mousavi56@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه لرستان

سید یعقوب

موسوی

y.mousavi91@alzahra.ac.ir

دانشیار

دانشگاه الزهرا

فرشاد

مومنی

farshad.momeni@gmail.com

استاد

دانشگاه علامه طباطبائی

احمد

نادری

anaderi@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

محسن

نیازی

niazim@kashanu.ac.ir

استاد

دانشگاه علامه طباطبائی

عبدالحسین

نبوی

s.abdolhoseinnabavi@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه شهید چمران اهواز

سیدمحمود

نجاتی حسینی

nejati.hosseini@gmail.com

استادیار

دانشگاه آزاد

مریم

نجار نهاوندی

nahavand@ut.ac.ir

 دانشیار

دانشگاه تهران

زهره

نجفی اصل

najafiasl@ut.ac.ir

استادیار

 دانشگاه تهران

ارش

نصر اصفهانی

a.n.esfahani@gmail.com

پژوهشگر

معاونت اجتماعی شهرداری

روح اله

نصرتی

r.nosrati@ut.ac.ir

استادیار

دانشگاه تهران

اسدالله

نقدی

naghdi@basu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه همدان

حمزه

نوذری

nozari56@gmail.com

استادیار

 دانشگاه خوارزمی

یونس

نوربخش

ynourbakhsh@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

محسن

نوغانی

noghani@um.ac.ir

دانشیار

دانشگاه فردوسی

محمد

هاتفی

mo.hatefi@yahoo.com

استادیار

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سیدضیاء

هاشمی

zhashemi@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

جعفر

هزارجریبی

jafar_hezar@yahoo.com

استاد

دانشگاه علامه طباطبائی

رضا

همتی

rhemati@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

مروئه

وامقی

m_vameghi@yahoo.com

استادیار

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی