داوران سال 1402

 پست الکترونیکی

نام خانوادگی

نام

maazadeh@yahoo.com

آزاده

منصوره

shirin.ahmadnia@gmail.com

احمدنیا

شیرین

etemady@ut.ac.ir

اعتمادی‌فرد

سید مهدی

asghar.izadijeiran@gmail.com

ایزدی جیران

اصغر

imanijajarmi@ut.ac.ir

ایمانی جاجرمی

حسین

bikaranlou@ut.ac.ir

بیچرانلو

عبدالله

fatemeh_torabi@ut.ac.ir

ترابی

فاطمه

myeganeh@ut.ac.ir

جوادی یگانه

محمدرضا

javaherm@yahoo.com

جواهری

فاطمه

karamhabibpour@yahoo.com

حبیب پور گتابی

کرم

tahereh.khazaei@ut.ac.ir

خزایی

طاهره

khoshfar@gmail.com

خوش فر

غلامرضا

p_danesh@pnu.ac.ir

دانش

پروانه

hdaneshmehr@yahoo.com

دانش مهر

حسین

nader.razeghi@gmail.com

رازقی

نادر

ravadrad@ut.ac.ir

راودراد

اعظم

j_rahmani59@yahoo.com

رحمانی

جبار

aliruhani@yazd.ac.ir

روحانی

علی

m.riahi@umz.ac.ir

ریاحی

محمد اسماعیل

zahedani@shirazu.ac.ir

زاهد

سیدسعید

m_zahedi@pnu.ac.ir

زاهدی

محمد جواد

serajsh@yahoo.com

سراج زاده

سید حسین

m_safiri@yahoo.com

سفیری

خدیجه

shahghasemi@ut.ac.ir

شاه قاسمی

احسان

msh_45@yahoo.com

شیانی

ملیحه

rassadeghi@ut.ac.ir

صادقی

رسول

reza_safaryshali@yahoo.com

صفری شالی

رضا

magid.taheri@gmail.com

طاهری

مجید

m.abbaszadeh2014@gmail.com

عباس زاده

محمد

palaedini@ut.ac.ir

علاءالدینی

پویا

palipoor@ut.ac.ir

علی پور

پروین

aghdam1351@yahoo.com

علیزاده اقدم

محمدباقر

ghaffary@ut.ac.ir

غفاری

غلامرضا

farzadgholami@ut.ac.ir

غلامی

فرزاد

farzizade@ut.ac.ir

فرضی زاده

زهرا

m.farhadei@gmail.com

فرهادی

محمد

farahmandm@yazd.ac.ir

فرهمند

مهناز

afirouzabadi@ut.ac.ir

فیروزآبادی

سید احمد

salahedin.gh@gmail.com

قادری

صلاح الدین

ghobadidr@gmail.com

علیرضا

قبادی

gholipoor.sia@gmail.com

سیاوش

قلی پور

alighanbari14@yahoo.com

علی

قنبری برزیان

drsiminkazemi@gmail.com

سیمین

کاظمی

kooshesh@ut.ac.ir

مجید

کوششی

k.koohi@tabrizu.ac.ir

کمال

کوهی

f.golabi@gmail.com

فاطمه

گلابی

sgoodarzi1355@yahoo.com

سعید

گودرزی

m.larijani@alzahra.ac.ir

مهسا

لاریجانی

mobaraki_md@yazd.ac.ir

محمد

مبارکی

h.mohammadz11@gmail.com

حسین

محمدزاده

maghsoodi42@yahoo.com

مجتبی

مقصودی

a_maleki@pnu.ac.ir

امیر

ملکی

mehdizadeh_mm@yahoo.com

منصوره

مهدیزاده

hmirzaie@ut.ac.ir

حسین

میرزائی

a.n.esfahani@gmail.com

ارش

نصر اصفهانی

naghdi@basu.ac.ir

اسدالله

نقدی