مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران (JISR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله