فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات

به استحضار نویسندگان محترم مقالات می رساند که اطلاعات شخصی نویسندگان محترم در نزد نشریه محفوظ است و تصمیم گیری درباره مقالات در هر مرحله ای بدون توجه به تعلقات اعتقادی، سازمانی و دانشگاهی نویسندگان انجام می شود و مقصود شخصی هیچ یک از عوامل نشریه در این فرایند دخیل نیست.

ترتیب فرایند پذیرش مقالات به شرح ذیل است.

  • ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه
  • بررسی انطباق صوری مقاله با قواعد نگارشی نشریه توسط کارشناس و ارسال مقالات تائید شده به سردبیر
  • سردبیر در جلسه هیات تحریریه به ارائه توضیحات لازم در خصوص هر یک از مقالات می پردازد. اعضا هیات تحریریه که هر یک از انها نیز پرینت مقاله را در اختیار دارند در خصوص رد مقاله یا ارسال مقاله به داوران اظهار نظر می کنند. برای مقالات مورد تائید، سه داور مشخص می شود
  • مقالات تائید شده توسط هیات تحریریه به داوران ارسال شده و مقالات تائید نشده از فرایند کار نشریه خارج می شوند.
  • اگر نظرات دو داور  از سه داور تعیین شده بر پذیرش مقاله بود اصلاحات خواسته شده آنان به نویسنده مسئول ارسال می گردد. و اگر نظرات دو داور بر عدم پذیرش مقاله بود ضمن ارسال نظرات داوران به نویسنده مسئول، مقاله از فرایند کار نشریه خارج می شود.
  • نویسنده مسئول اصلاحات مدنظر داوران را در مقاله اعمال کرده و مقاله تصحیحی و نامه تصحیح و همچنین گزارش میزان همپوشانی مقاله را در سامانه بارگذاری می کند
  • معاون سردبیر مقاله را با نظرات داوران مقابله خوانی کرده و نظرات خود را به اطلاع سردبیر می رساند اگر اصلاحات صورت نگرفته باشد مقاله برای اعمال نظرات داوران؛ مجدد به نویسنده عودت داده می شود
  • در صورت لزوم مقاله به داور تطبیقی ارسال می شود
  • در صورت تائید توسط داور تطبیقی یا سردبیر مقاله در فرایند چاپ قرار می گیرد

لازم به توضیح است نویسندگان محترم با مراجعه به صفحه شخصی خود در سامانه می توانند هر یک از فرایندهای فوق را در خصوص مقاله خود ملاحظه کنند.