پرسش‌های متداول

منظور از اصالت اثر چیست؟

اصالت اثر بدین معناست که مطالب مندرج در مقاله حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان مقاله است و اگر به دستاوردهای پژوهشی دیگران ارجاع شده منبع آن ذکر شده است

تعارض منافع به چه مواردی اشاره دارد؟

فرم تعارض منافع، توافق نامه‏ای است که نویسنده (گان) یک مقاله اعلام می‏کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده‏ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده‏اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده‏اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان می‏دهد که متن مقاله چگونه توسط نویسندگان تهیه و ارائه شده است. نویسنده مسئول از جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تایید می‏‏نماید و اصالت محتوای آن را اعلام می‏‏نماید. نویسنده مسئول هم چنین اعلام می‏دارد که این اثر قبلا در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است. همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... به ناشر محول گردیده است.

ضوابط و مقررات در تنظیم مقاله شامل چه مواردی است؟

به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه کنید