راهنمای نویسندگان

 راهنمای تدوین و ارسال مقالات

لازم است زیر عنوان مقاله ارسالی مشخص شود که مقاله از طرح پژوهشی مستخرج شده است یا پایاننامه (کارشناسی ارشد یا دکتری)

از نویسندگان محترم درخواست می شود بعد از ثبت نام ثابت نام در سامانه با نام کاربری و گذار واژه اختصاصی وارد سامانه شده و فرایند ثبت مقاله را به طور کامل تکمیل کنند.
خواهشمند است در قسمت فایل های ارسالی؛ فایل های زبر بارگذاری شود:
فایل نام نویسندگان: متن کامل مقاله با نام نویسندگان
فایل مقاله اصلی: متن کامل مقاله بدون نام نویسندگان
فایل تکمیلی 1: تصویر فیش پرداختی هزینه بررسی اولیه در هیات تحریریه
فایل تکمیلی 2: فرم تعارض منافع نویسندگان (فرم از سایت دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم قابل دریافت است).

رعایت نکات ذیل است:

1-  مقاله در محیط نرم افزاریWord 2007  با فونت 12B Lotus حداکثر در 20 صفحه (بین 7000 تا 8000 کلمه) تایپ شود و پس از ثبت نام در سامانه الکترونیک نشریه مقاله از طریق سامانه به آدرس:Jisr.ut.ac.ir  ارسال گردد.

2-  ذکر درجه تحصیلی، رشته تحصیلی، رتبه علمی و نام دانشگاه یا موسسه و یا محل اشتغال نویسنده و یا نویسندگان و نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول الزامی است.

3-  در تدوین مقاله به نکات ذیل توجه شود.

 • عنوان مقاله به بار معنایی موضوع اصلی یا پیام مقاله اشاره کند.
 • چکیده مقاله (200 تا 300 کلمه) که در آن خلاصه‌ای از مسئله تحقیق، روش تحقیق و مهم‌ترین نتیجه‌گیری همراه با کلمات کلیدی(حداقل 5 کلمه)؛ در ابتدای مقاله آورده شود.
 • مسئله مورد بررسی، تحت عنوان مقدمه تعریف و به روشنی تبیین شود.
 • ادبیات نظری و تجربی تحقیق و چارچوب نظری مورد استفاده و فرضیات تحقیق بیان شوند.
 • الگوی مورد استفاده، تعاریف مفاهیم، فنون گردآوری و تحلیل داده‌ها تحت عنوان روش‌شناسی تحقیق  توضیح داده شود.
 • یافته ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر آن‌ها تحت عنوان مستقل و به طور منظم ارائه شود.
 • بحث و نتیجه‌گیری مقاله بر اساس یافته‌ها و چارچوب نظری در پایان مقاله مطرح شود.
 • فهرست منابع فارسی و انگلیسی به ترتیب حروف الفبا به تفکیک منابع فارسی و غیرفارسی ذکر شود.
 • چکیده انگلیسی مفصل در انتهای مقاله آورده شود.

 

خلاصه مفصل انگلیسی (حداقل 450 تا 600 کلمه) و بیبلوگرافی به ترتیب ذیل:

 ● عنوان

 ● اسامی نویسندگان با زیرنویس مشخصات علمی و دانشگاهی و ایمیل دانشگاهی

 ● چکیده

 مقدمه (Introduction) شامل توضیح مختصری از بیان مسئله، اهمیت موضوع، علت و هدف تحقیق انجام شده

 روش (Method) نوع تحقیق، جمعیت مورد بررسی، روش نمونه گیری، حجم نمونه، روش جمع­آوری اطلاعات

 یافته­ ها(Finding) : ذکر اصلی­­ترین یافته ­ها و ارتباط بین آن­ها با توجه به عنوان و هدف

 بحث و نتیجه ­گیری:( Results & Conclusion)  پیام اصلی این تحقیق

 واژه­ های کلیدی (Keywords) : کلمات اصلی که در متن مقاله قابل بررسی و جستجو باشند (پنج کلمه)

 ● بیبلیوگرافی (Bibliography)

 شناسه ارکید نویسدگان در قسمت مشخصات نویسندگان (در سامانه) ثبت شود

 4- شیوه ارجاع و استناد

الف) ارجاع در متن: پس از مطلب اقتباس شده به صورت (نام خانوادگی صاحب اثر، سال انتشار: شماره صفحه یا صفحات). اگر منبع خارجی باشد معادل فارسی نام خانوادگی نویسنده نوشته شود. (زاهدی، 1392: 152)؛ (گیدنز، 1995، 126). در مورد تألیفات مشترک دو نفر (پارسونز و شیلز،12:1965) بیش از دو مؤلف (توسلی و دیگران،61:1378).

 ب) ارجاع در پایان مقاله

 • کتاب: نام‌خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب، اگر ترجمه باشد نام مترجم، محل انتشار: ناشر.

-     زاهدی مازندرانی، محمدجواد (1392)، توسعه و نابرابری، تهران: انتشارات مازیار

-     گیدنز، آنتونی (1382)، جامعه­ شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.

 • مقاله: نام‌خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، عنوان مجله، شماره مجله: شماره صفحات مقاله.

-     دانش، پروانه و علی پور، پروین (1392)، «مطالعه عوامل مرتبط با احساس آنومی فردی در میان دانشجویان»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شماره2: 203-224.

 •  مجموعه مقالات: نام‌خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار مجموعه)، «عنوان مقاله»، عنوان کتاب مجموع مقالات، محل انتشار، ناشر: شماره صفحات. 

-     افتخاری٬ اصغر (1380)٬ «ناامنی محدود: بررسی تهدیدهای جهانی شدن برای جهان اسلام»، در مجموعه مقالات جهان‌شمولی و جهانی‌سازی(2)، تهران، انتشارات اندیشه معاصر:220-243.

 • رساله تحصیلی: نام‌خانوادگی، نام (سال)، عنوان رساله، مقطع تحصیلی، دانشگاه.

- ایمانی جاجرمی، حسین (1384)، بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر در توسعه محلی،رساله دکتری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

 • منابع اینترنتی: نام‌خانوادگی نویسنده، نام (تاریخ انتشار در سایت)، عنوان اثر، نشانی سایت اینترنتی.

- رحیمی، محمد (1390)، سنجش اعتماد اجتماعی، http://socialsciences.ir