تبیین اجتماعی، ساختاری و فردی اشتغال‌پذیری زنان در علوم سیاسی

نویسندگان

1 گروه جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند. بیرجند، ایران

2 گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد، ایران

3 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد، ایران

چکیده

اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان بالاخص در رشته‌های علوم انسانی، یکی از مسائل مهم حوزۀ آموزش است و با توجه به حجم بالای پذیرش در دانشگاه‌ها بررسی این مسئله اهمیت بسزایی دارد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت ادامۀ تحصیل و اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان زن رشتۀ علوم سیاسی است.
روش پژوهش به دو صورت تحلیل ثانویۀ اطلاعات موجود و پیمایش تلفنی بوده است. اهداف پژوهش براساس اطلاعات موجود در سامانۀ آموزشی و مصاحبۀ تلفنی با دانشجویان است. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته است که شاخص‌های مختلف اشتغال‌پذیری را پوشش می‌دهد و پس از اعتباریابی اجرا شده است.
یافته‌ها در سامانۀ اطلاعات فارغ‌التحصیلان نشان می‌دهد 53 درصد فارغ‌التحصیلان این رشته در مقطع کارشناسی هستند که 53 درصد آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. 51 درصد سه نفر برتر در ورودی‌های این رشته زنان بوده‌اند. میزان فارغ‌التحصیلی در این رشته در بین تمام دانشجویان، 80 درصد در هر ورودی و بیشترین ترک تحصیل در سال 1388 با 36 درصد بوده است. یافته‌های مصاحبه‌های تلفنی نیز نشان می‌دهد 51 درصد افراد مورد مطالعه در حال حاضر شاغل هستند. آن‌ها بیشتر در بخش دولتی، به‌صورت قراردادی و تمام‌وقت مشغول به‌کارند. مهم‌ترین انگیزه برای اشتغال برخورداری از استقلال مالی، دلیل عدم اشتغال کمبود فرصت‌های شغلی، دلیل ادامۀ تحصیل علاقه به رشته و دلیل عدم ادامۀ تحصیل کم‌تأثیربودن رشته عنوان شده است.
این پژوهش نشان می‌دهد مهم‌ترین عوامل مؤثر در اشتغال دانش‌آموختگان، گرایش به زندگی در شهر مشهد و عضویت در تشکل‌های دانشجویی و تشکل‌های خارج دانشگاه است که زمینۀ مناسبی برای کسب مهارت دانشجویان ایجاد کرده است؛ بنابراین توسعۀ مهارت‌های شغلی در دانشگاه‌ها، برقرار ارتباط دانشگاه با جامعه و همچنین پیگیری وضعیت شغلی پس از دانش‌آموختگی می‌تواند زمینۀ اشتغال دانشجویان را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social, Structural and Individual Explanation of Women's Employability in Political Science

نویسندگان [English]

  • Hamid Masoudi 1
  • Vahid Sinaee 2
  • Fatemeh Zolfagharian 3
1 Department of Sociology, Faculty of Literature and Human Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 PhD Student of Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The employability of graduates, especially in humanities, is one of the important issues in the field of education, and considering the high volume of admissions in universities, it is very important to investigate this issue. This study aims to examine the relationship between female political science graduates' employability and their engagement in continuing education.
Two research metho​dologies were employed: secondary analysis of data obtained from the educational system's alumni information system, with a specific emphasis on graduation rates and gender distribution. Graduates were surveyed via telephone with regard to their employment status, motivations, and reasons for continuing their education.
There is a high graduation rate (80%) in political science, with women comprising 53% of graduates and holding the majority of top positions (51%). The telephone survey revealed a 51% employment rate among graduates, with most employed in the public sector on full-time contracts. Financial independence was cited by graduates as the principal incentive for securing employment, while unemployment was primarily attributed to a dearth of opportunities. Continuing education was identified as the primary impetus for these individuals. Regression analysis revealed that employment is influenced by variables such as city residence in Mashhad and involvement in student organizations (both on and off campus), which presumably offer opportunities for skill development.
The study suggests a link between continuing education, participation in student organizations, and employability among female political science graduates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employability
  • female graduates
  • political science
  • Ferdowsi University of Mashhad
احمدی، سیروس، مختاری، مریم، و حسین‌نژاد، قدم (1394). ارزیابی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشته‌های علوم انسانی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: دانشگاه یاسوج). فصلنامۀ انجمن آموزش عالی ایران، ۷(۴)، 1-20.
اسلامی، روح اله (1394). سیاست به‌مثابۀ تکنیک؛ مبانی روشی علم سیاست. تهران: خرسندی.
تانگ، رزمری (1387). درآمدی جامع بر نظریات فمینیستی. ترجمۀ منیژه نجم عراقی. تهران: نشرنی.
حقیقت، سید صادق (1387). روش‌شناسی علوم سیاسی. قم: دانشگاه مفید.
رجائی، راحله (1396). بررسی اثر سهم اشتغال زنان بر بهره‌وری نیروی کار در ایران، رسالۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد.
زرافشانی، کیومرث، خالدی، خوشقدم، و غنیان، منصور (1388). تبیین جایگاه مشارکت زنان روستایی در برنامه‌های آموزشی ترویجی براساس نردبان مشارکت شری ارنستین. مجلۀ پژوهش زنان، ۷(۳)، ۱۰۷-۱۲۸.
زندی، فاطمه، دامن‌کشیده، مرجان و مرادحاصل، نیلوفر (1391). نقش رشد اقتصادی بر مشارکت زنان در کشورهای منتخب آسیا. فصلنامۀ علمی-پژوهشی زن و فرهنگ، ۳(۱۱)، ۱۱۱-۱۲۵.
سعیدی رضوانی، محمود، محمدحسین‌زاده، معصومه، و باغگلی، حسین (1389). سرنوشت شغلی فارغ‌التحصیلان دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد. مطالعات تربیتی و روان‌شناسی، 11(2)، 57-86. https://doi.org/10.22067/ijap.v11i2.8073
سنجابی، علیرضا (1384). روش‌شناسی در علم سیاست و روابط بین‌الملل. تهران: قومس.
شاهنوشی، ناصر (1391). جهت‌دهی تربیت نیروی انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد در راستای افق بلندمدت فضای کسب‌وکار در کشور و استان‌های خراسان، گزارش طرح پژوهشی، معاونت طرح و برنامۀ دانشگاه فردوسی مشهد.
صالحی عمران، ابراهیم (1385). وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان زن. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۱۲(۳۹)، 41-60.
صفری شالی، رضا (1385). عوامل فرهنگی و اجتماعی با میزان مشارکت زنان روستایی در امور مسائل خانوادگی. مجلۀ پژوهش زنان، ۶(۱)، ۱۳۷-۱۵۹.
عزیزی، محمد (1390). مقدمه‌ای بر متوازن نمودن تحصیلات دانشگاهی با نیازهای بازار کار، گزارش طرح پژوهشی، دفتر مطالعات اجتماعی (گروه آموزش و تحقیقات).
علی ­پور، پروین؛ زاهدی ­مازندرانی، محمدجواد؛ ملکی، امیر و جوادی­ یگانه، محمدرضا (1396). تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در برنامۀ پنج‌سالۀ ششم توسعۀ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 6(2)، 203-229. https://doi.org/10.22059/jisr.2017.233842.527
علیزاده اقدم، محمدباقر، عباس‌زاده، محمد و ساعی، مرضیه (1400). مطالعۀ جامعه‌شناختی فرسودگی تحصیلی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه تبریز). مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، ۱۱(۲)، 489-516. https://doi.org/10.22059/jisr.2022.319915.1191
فراستخواه، مقصود (1396). گاه و بی­گاهی دانشگاه در ایران. تهران: آگاه.
قانعی راد، محمدامین (1398). جایگاه زنان در آموزش عالی ایران. تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
کریمی، فاطمه (1391). بررسی وضعیت و چالش‌های پیش‌روی اشتغال دانش‌آموختگان زن دانشگاه. نامۀ آموزش عالی، ۵(۲۰)، 81-98.
لوید، ژنویو (1387). عقل مذکر. ترجمۀ محبوبه مهاجر. تهران: نی.
محتشمی، بتول (1383). پیش‌نویس سیاست‌های بهبود وضعیت زنان در آموزش عالی. ویرایش چهارم. تهران: شورای فرهنگی-اجتماعی زنان.
مشیرزاده، حمیرا (1386). تحول در نظریات روابط بین‌الملل، تهران: سمت.
Ahmadi, S., Maryam, B., & Hosseinnejad, Gh. (2014). Evaluation of the employment status of humanities graduates and factors affecting it (Case study: Yasouj University). Iran's Higher Education, 7(4), 1-20. )In Persian(
Alizadeh Aghdam, M. B., Abbaszadeh, M., & Saei, M. (2022). A Sociological Study of Students' Academic Burnout (Case Study: Students of Tabriz University). Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 11(2), 489-516. https://doi.org/10.22059/jisr.2022.319915.1191 (In Persian)
Azizi, Mohammad (2018), an introduction to balancing university education with the needs of the labor market, Islamic Council of Iran Research Center, Social Studies Office (Education and Research Department), specialized report.
Bracey, G. W. (2006). Students do not need high-level skills in todays job market, Education Digest: Essential Readings Condensed for Quick Reviw, 72(4), 24-28.
Budria, S., & Pereira, P. T. (2008). The Contribution of Vacational Tranning to Employment, Job- Related Skills and Productivity: Evidence from Madeira Island, IZA Discussion Papers 3462, Institute for the study of Labor (IZA). https://doi.org/10.1111/j.1468-2419.2008.00315.x
Eslami, R. (2014). politics as a technique; Methodical foundations of political science. Tehran: Khorsandi.
Farastkhah, M. (2016), University in Iran sometimes and occasionally. Tehran: Agah Publications.
Haghighat, S. S. (2007), Political Science Methodology. Qom: Mofid University Publishing Organization.
Hyman, M. R., & Hu, J. (2005). Assessing faculty beliefs about the importance of various marketing job skills. Journal of education for Business, 81(2), 3-18. https://doi.org/10.3200/JOEB.81.2.105-110
Ives, B. and Valacich, J. and Waston, T.R. (2002). What every business student needs to know about information system, Communications of the Association Systems, 9, 467-477. https://doi.org/10.17705/1CAIS.00930
Karanssio, N., Pazarskiz, M., Mitsopoulos, K., & Christodoulou, P. (2006). EU strategies to encourage youth entrepreneurship: Evidence from higher education in Greece, Industry and Higher Education, 20(1), 43-50. https://doi.org/10.5367/000000006776150747
Karimi, F. (2013). A Study of Situation and Challenges in front of University Women Alumni’s Employment. Higher Education Letter, 5(20), 81-98. (In Persian)
Korenman, S., & David, N. (1997). Cohort Crowding and Youth Labor Markets: Across National Analysis. Journal of Population Economics, 25(11), 224-312.
Lloyd, G. (2002). The man of reason: “Male” and “female” in western philosophy. Translated by: M. Mohajer. Tehran: Ney Publishing.
Mohtashmi, B. (2013). Draft policies for improving the status of women in higher education (4th Ed.). Tehran: Women's Cultural-Social Council. (In Persian)
Moshirzadeh, H. (2006), Evolution in the theories of international relations, Tehran: Samt.
Qanei Rad, M. A. (2018). Women's position in Iran's higher education. Tehran: Cultural and Social Studies Research Institute.
Rajaei, R. (2016). Investigating the effect of women's employment on labor productivity in Iran, Master's Thesis, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian)
Safarishali, R. (2008). A Study on Social and Cultural Factors Related to the Participation Level of Rural Women. Woman in Development & Politics, 6(1), 137-159. (In Persian)
Saidi, M., Mohammadhossainzadeh, M., & Baghgoli, H. (2011). the fate of graduateds of School of Educational and psychological Sciences the explanation of. Research in Clinical Psychology and Counseling, 11(2), 57-86. https://doi.org/10.22067/ijap.v11i2.8073 (In Persian)
Salehi, E. (2016). Employment Status of Female Graduates. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 12(1), 41-60. (In Persian)
Sanjabi, A., (2004). Methodology in Political Science and International Relations. Tehran: Qomess.
Shahnushi, N. (2012), Orientation of human resources training in Ferdowsi University of Mashhad in line with the long-term horizon of the business environment in the country and Khorasan provinces, Vice President of Planning and Program of Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian)
Stapleton, D. C., & Young, D. J. (1988). Educational attainment and cohort size. Journal of Labor Economics, 31, 330-361. https://doi.org/10.1086/298186
Tang, R. (2007). A comprehensive introduction to feminist theories. Translated by: M. Najm Iraqi. Tehran: Ney Publishing.
Zandi, F., Damankeshideh, M., & MuradHasel, N. (2011). The role of economic growth on women's participation in selected Asian countries. Cultural Psychology of Women, 4(11), 111-125. https://journals.iau.ir/article_523301.html (In Persian)
Zarafshani, K., Khaledi, K., & Ghanian, M. (2008) Explaining rural womens' participation in extension education program based on Arnstein's ladder of citizen participation model. Women's Research Journal, 7(3), 107-128. (In Persian)