مطالعۀ جامعه‌شناختی عوامل زمینه‌ساز رفتارهای مخاطره‌آمیز در بین دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ دوم شهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه‌شناسی، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز. ایران

2 گروه جامعه‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی و تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران

10.22059/jisr.2021.329562.1233

چکیده

با توجه به افزایش رفتارهای مخاطره‌آمیز در بین دانش‌آموزان کشور و اهمیت دوران نوجوانی و آسیب‌پذیری نوجوانان در موقعیت‌های تنش‌زا، پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ دلایل زمینه‌ساز رفتارهای پرخطر در بین دانش‌آموزان صورت گرفته است.
پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی، از نظر زمانی مقطعی و از نظر شیوۀ اجرا کیفی است. جمعیت آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ دوم شهر تبریز در مناطق پنج‌گانۀ آموزش و پرورش هستند که 57 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. به‌منظور اطمینان از حصول اعتبار پژوهش از درگیری مستمر و طولانی‌مدت، کنترل داده‌ها توسط برخی از مشارکت‌کنندگان و جست‌وجوی توافق بین اعضای تیم تحقیق در روند کدگذاری و تحلیل، عرضۀ کامل یافته‌ها و تکنیک تثلیث بهره گرفته شد. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته، گردآوری و با رویه‌های نظام‌مند کدگذاری استراوس و کوربین در سه مرحلۀ باز، محوری و انتخابی کدگذاری و تحلیل شدند.
براساس تحلیل داده‌ها، دلایل زمینه‌ساز رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان شامل عوامل روان‌شناختی، عوامل خانوادگی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی و عوامل آموزشی هستند.
دلایل و شرایط فردی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی در پدیدآمدن و گسترش رفتارهای مخاطره‌آمیز دانش‌آموزان نقش دارند و کاهش هریک از کنش‌ها نیازمند برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و اجرای برنامه‌های متنوع آموزشی در سطح خرد و کلان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Underlying Reasons of Risky Behaviors (Case Study: Second Grade Students of Secondary School in Tabriz city)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Abbaszadeh 1
 • Zainab Alamdar 2
1 Department of Sociology, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Department of Sociology, Faculty of Humanities and Educational Sciences, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Given the escalating prevalence of hazardous behaviors among students, the critical nature of adolescence, and the susceptibility of adolescents to stressful situations, the current study sought to investigate the underlying causes of such behaviors.
With regard to its objective, this study can be classified as applied research; in terms of time frame, it is cross-sectional; and in terms of methodology, it is qualitative. A purposeful sampling method was employed to select 57 second-grade pupils from secondary schools in the five regions of educationin Tabriz city, who comprise the statistical population of the study. To ensure the validity of the research, triangulation, continuous and long-term engagement, data control by a subset of participants, and consensus-building among members of the research team during the coding and analysis phases, as well as comprehensive presentation of findings, were implemented. The data were obtained via semi-structured interviews and subsequently subjected to coding and analysis in accordance with Strauss and Corbin’s systematic coding procedures, which consisted of three stages: open, axial, and selective.
The underlying causes of students' hazardous behaviors, according to the analysis of the data, are psychological, familial, social, cultural, and educational-related factors.
A multitude of factors and circumstances—individual, social, cultural, economic, and educational—significantly contribute to the development and proliferation of hazardous behaviors among students. Implementing a variety of educational programs at the micro and macro levels, in addition to short-term, medium-term, and long-term strategies, are necessary to reduce each issue.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Risky Behaviors
 • Smoking
 • Alcohol Use
 • Drug Abuse
 • Students
 • آتش‌نفس، الهه، قربانی، راهب، طباطبایی، سید موسی، عبدوس، حسین و عباس‌پور، سمیه (1393). رفتارهای پرخطر شایع و عوامل خانوادگی مؤثر بر آن از دیدگاه نوجوانان: یک پژوهش کیفی. خانواده‌پژوهی، 10(2)، 217-233.
 • اصغری، فرهاد، صادقی، عباس، قاسمی جوبنه، رضا و درگاهی، شهریار (1394). نقش نظارت والدینی و خودکارآمدی در همنشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان دبیرستانی. پژوهشنامۀ حقوق کیفری، 6(2)، 33-48.
 • افشانی، سید علیرضا، امامی، شروین و میرمنگره، اکرم (1392). دینداری و رفتارهای پرخطر. توسعۀ اجتماعی، 9(2)، 131-158.https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383205.1393.9.2.6.7
 • بوستانی، داریوش (1391). سرمایۀ اجتماعی و رفتار پرخطر؛ نمونۀ مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبیرستانی شهر کرمان. علوم اجتماعی، 9(1)، 1-31. https://doi.org/10.22067/jss.v0i0.16879
 • پروین، ستار، کلانتری، عبدالحسین و داودی، مریم (1393). عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش دانشجویان به رفتارهای پرخطر و آسیب‌های اجتماعی (با رویکرد مقایسه‌ای بین خوابگاه‌های خودگردان و دولتی). مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، 13(26)، 151-170.
 • چاقوساز، مرضیه، اصغری، مهسا و ریحانی، مهناز (1399). پیش‌بینی گرایش به رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان براساس سرسختی روان‌شناختی، سبک‌های مقابله‌ای و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی. ایده‌های نوین روان‌شناسی، 6(10)، 1-13.
 • دلالتگر لنگرودی، کبری، حسین خانزاده، عباسعلی، طاهر، محبوبه و مجرد، آرزو (1397). نقش هیجان‌پذیری و توانایی خودمهارگری در تبیین رفتارهای پرخطر در دانش‌آموزان. سلامت روان کودک، 5(1)، 25-35.
 • رشید، خسرو (1394). رفتارهای پرخطر در بین دانش‌آموزان نوجوان دختر و پسر شهر تهران. رفاه اجتماعی، 15(57)، 31-56.
 • رضازاده، مجید، احمدی، خدابخش، نفریه، محمد، اخوی، زهرا، زنگانه، محمدعلی و موعودی فرید، حبیب (1394). ویژگی‌های خانوادگی افراد دارای رفتارهای پرخطر جنسی. اصول بهداشت روانی، 17(3)، 148-154.https://doi.org/10.22038/jfmh.2015.4320
 • رحمانی، مریم، قاسمی، وحید و هاشمیانفر، علی (1395). تأثیر روابط اجتماعی بر بروز رفتارهای پرخطر نوجوانان شهر بجنورد. جامعه‌شناسی کاربردی، 27(61)، 1-26. https://doi.org/10.22108/jas.2016.20478
 • شکری، نسرین، یوسفی، مرضیه، صفایی‌راد، ایرج، اکبری، طیبه، موسوی، سیده مریم و نظری، هیمن (1394). همبستگی رفتارهای پرخطر در نوجوانان دانش‌آموز با شیوه‌های فرزند پروری والدین. مدیریت ارتقای سلامت، 5(1)، 73-82.
 • سعادتی، موسی (1396). تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای پرخطر (مورد مطالعه: جوانان 15-34 سال شهر تبریز). رسالۀ دکتری جامعه‌شناسی. کاشان: دانشگاه کاشان، دانشکدۀ علوم انسانی.
 • شهدوست، مظفر، صدیق، سید حمزه و حقیقی، حمید (1397). بررسی رابطۀ بین سبک‌های مقابله با استرس و جو عاطفی خانواده با رفتارهای پرخطر در دانش‌آموزان پایۀ اول متوسطۀ شهر بندرعباس. مجلۀ پزشکی هرمزگان، 22(1)، 62-69.
 • صمیمی، زبیر، حیرتی، حبیبه، رامش، سمیه و مرد تمینی، سمیه (1395). نقش انگیزش تحصیلی در تبیین رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان اقشار آسیب‌پذیر. سلامت روانی کودک، 3(3)، 85-95.
 • عباس‌زاده، محمد و اسلامی بناب، سید رضا (1392). مطالعۀ نقش مداخله‌گرایانۀ اعتماد اجتماعی در تأثیرگذاری متغیر کنترل اجتماعی بر میزان گرایش به اغتشاشات (مورد مطالعه: جوانان 15-29 سالۀ استان آذربایجان شرقی). دانش انتظامی آذربایجان شرقی، 3(11)، 1-26.
 • عرب‌نژاد، شادی، مفاخری، عبدالله و رنجبر، محمدجواد (1397). نقش انسجام خانواده و خودارزشمندی در پیش‌بینی گرایش به رفتارهای پرخطر در دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ اول. مطالعات روان‌شناختی، 14(1)، 147-162.https://doi.org/10.22051/psy.2018.8915.1108
 • عطادخت، اکبر، رنجبر، محمدجواد، غلامی، فائزه و نظری، طوبی (1392). گرایش دانشجویان به رفتارهای پرخطر و ارتباط آن با متغیرهای فردی- اجتماعی و بهزیستی روان‌شناختی. مجلۀ سلامت و مراقبت، 15(4)، 50-59.
 • علیزادگانی، فاطمه، اخوان تفتی، مهناز و کدخدایی، محبوبه السادات (1398). شناسایی علل گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر و بررسی تفاوت‌های جنسیتی: یک مطالعۀ کیفی. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 8(2)، 86-97.
 • علیوردی‌نیا، اکبر (1392). مطالعۀ رفتارهای پرخطر دانشجویان از دیدگاه جامعه‌شناختی. توسعۀ اجتماعی، 7(3)، 123-154.
 • قاسمی، فاطمه (1392). پیش‌بینی رفتارهای پرخطر برمبنای ایمنی دلبستگی به والدین و هیجان‌طلبی در دانشجویان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی.
 • کاظمینی، تکتم و مدرس غروی، مرتضی (1392). رابطۀ بین ویژگی‌های شخصیتی و رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 12(1)، 15-26.
 • محمدی، کیامرث، رفاهی، ژاله و سامانی، سیامک (1392). واسطه‌گری عزت‌نفس بر کیفیت زندگی و رفتارهای پرخطر در بین دانشجویان. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 4(14)، 29-43.

 https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285516.1392.4.14.3.4

 • مظلومی، سید سعید، احرام‌پوش، محمدحسن، عسکرشاهی، محمدحسن، ثروت، فرخ‌لقا، ایمانی، کوکب و مهری، علی (1388). بررسی میزان انگیزش تحصیلی و ارتباط آن با رفتارهای پرخطر بهداشتی در دانشجویان پسر دانشگاه‌های یزد. طلوع بهداشت، 8(3 و 4)، 18-29.
 • مهرابی، حسینعلی، محمودی، فهیمه و مولوی، حسین (1395). پیش‌بینی گرایش به رفتارهای پرخطر براساس باورهای دینی، هیجان‌خواهی، آلودگی محیط و رسانه‌ها در دانشجویان دختر. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 17(2)، 4-14.
 • نعیمی، علی‌محمد و فقیهی، سمانه (1394). رابطه سلامت عمومی و رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه‌های سبزوار. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 22(2)، 436-447.
 • نیازی، محسن، عباس‌زاده، محمد و سعادتی، موسی (1396). بررسی جامعه‌شناختی سهم مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی در تبیین رفتارهای مخاطره‌آمیز (مورد مطالعه: جوانان 34-15 شهر تبریز). بررسی مسائل اجتماعی ایران، 8(2)، 75-101.

https://doi.org/10.22059/ijsp.2018.65054

 • هاشمی‌پرست، میناسادات، صدیقیان، مریم، اصغری جعفرآبادی، محمد و وردی‌پور، حمیداله (1396). تبیین رفتارهای پرخطر و محافظت‌نشدۀ جنسی جوانان و دلایل مرتبط با آن: یک مطالعۀ کیفی. دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 22(4)، 111-124.
 • Abaszadeh, M., & Reza Eslami Bonab, S. (2014). The study about the intermediary role of social trust in the effectiveness of social control variable on the tendency to the disturbance (Case Study: The Youth of East Azarbaijan Province Aged 15-29). East police Azarbaijan science3(11), 1-26. (In Persian)
 • Afshani, S. A., Emami, S., & Mirmongereh, A. (2015). Religiosity and Risky Behavior. Quarterly Journal of Social Development (Previously Human Development)9(2), 131-158. https://dorl.net/dor/20.1001.1.25383205.1393.9.2.6.7 (In Persian)
 • Alizadegani, F., Akhavan Tafti, M., Sadat Kadkhodaie, M. S. (2019). Identification of the Causes of Teenagers' Attitude towards High-risk Behaviors and Examining Gender Differences: A Qualitative Study in Tehran. Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 8(Special Issue),‌ 86-‌97. (In Persian)
 • Arabnejad, S., Mafahkeri, A., & Ranjbar, M. J. (2018). The role of family cohesion and self-worth in predicting tendency towards risky behavior in adolescents. Journal of Psychological Studies14(1), 147-162. https://doi.org/10.22051/psy.2018.8915.1108 (In Persian)
 • Asghari, F., Sadeghi, A., ghasemi Jobaneh, R., & Dargahi, S. (2015). Role of Parental Monitoring and Self- Efficacy in Affiliation with Delinquents Peers and High Risk Behaviors of High School Students. Criminal Law Research6(2), 33-48. (In Persian)
 • Atadokht, A., Ranjbar, M. J., Gholami, F., & Nazari, T. ‌(2013). Students Drive towards Risk-Taking Behaviors and Its Relationship with Demographic Variables and Psychological Well-Being‌. Journal of Health & Care, 15‌(4), 50-59. (In Persian)
 • Atashnafas, E., Ghorbani, R., Tabatabaee, S. M., Abdoos, H., Abbas Poor, S., & Mahmoudian, A. R. (2014). Prevalent High Risk Behaviors and Important Family Factors From the Point of View of Adolescents: A Qualitative Research. Journal of Family Research10(2), 217-233. (In Persian)
 • Boostani, D. (2012). Social capital and risky Behavior: Case study of High School Students of Kerman. Ferdowsi University of Mashhad Journal of Social Sciences9(1), 1-31. https://doi.org/10.22067/jss.v0i0.16879 (In Persian)
 • Boyer, T. W. (2006). The development of risk-taking: A multi-perspective review. Developmental review26(3), 291-345. https://doi.org/10.1016/j.dr.2006.05.002
 • Carr-Gregg, M. R., Enderby, K. C., & Grover, S. R. (2003). Risk-taking behaviour of young women in Australia: screening for health-risk behaviours. Medical journal of Australia178(12), 601-606. https://doi.org/10.5694/j.1326-5377.2003.tb05381.x
 • Chaghoosaz, M., Asghari, M., Reyhani, M. (2020). Predicting students' tendency to risky behaviors based on psychological toughness, coping styles, and psychological resilience. Journal of Psychology New Ideas, 6‌(10), 1-13. (In Persian)
 • DeCuir, J., Lovasi, G. S., El-Sayed, A., & Lewis, C. F. (2018). The association between neighborhood socioeconomic disadvantage and high-risk injection behavior among people who inject drugs. Drug and alcohol dependence183, 184-191. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2017.10.025
 • Delalatgar Langroude, K., Hosseinkhanzadeh, A. A., Taher, M., & Mojarrad, A. ‌(2018). The Role of Emotionality and Self-control Ability in Explaining Risk Behaviors in Students‌. Journal of Child Mental Health, 5‌(1), 25-35. (In Persian)
 • Greene, K., Krcmar, M., Walters, L. H., Rubin, D. L., & Hale, L. (2000). Targeting adolescent risk-taking behaviors: the contributions of egocentrism and sensation-seeking. Journal of adolescence23(4), 439-461. https://doi.org/10.1006/jado.2000.0330
 • Hascher, T., & Hagenauer, G. (2010). Alienation from school. International journal of educational research49(6), 220-232. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2011.03.002
 • Hashemiparast, M. S., Sedighian, M., Asghari Jafarabadi, M., & Allahverdipour, H. (2017). Explaining risky and unprotected sexual behaviors among young people and related reasons: A qualitative study. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 22‌(4):111-124. (In Persian)
 • Kazemeini, T., & Modarres Gharavi, M. (2013). The relationship between personality characteristics and risky behaviors among college students of Mashhad University of Medical Sciences.‌ Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 12(1): 15-26. (In Persian)
 • Mazloomy, S., Ehrampoush, M., Servat, F., & Askarshahi, M. (2010). Assessment of academic motivation and its relationship with health-risk behaviors in male students of Yazd University. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, 18‌(3)‌,184-190. (In Persian)
 • Michael, K., & Ben-Zur, H. (2007). Risk-taking among adolescents: Associations with social and affective factors. Journal of adolescence30(1), 17-31. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2005.03.009
 • Mohammadi, K., Refahi, Z., & Samani, S. (2014). Mediating role of self-esteem for quality of life and at risk behavior. Psychological Models and Methods4(14), 29-43. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285516.1392.4.14.3.4 (In Persian)
 • Naemi, A., & Faghihi, S. (1970). The relationship between general health and high risk behavior among students of sabzevar universities. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences22(2), 436-447. (In Persian)
 • Nealy, E., Iundstrom, R., & Bjrkvist, B. (2002). Sensation seeking and subjective unpleasatness rating of stimulus intensity. Perceptual and Motor skills, 95(3), 706-713. https://doi.org/10.2466/pms.2002.95.3.706
 • Niazi, M., Abbaszadeh, M., & Saadati, M. (2018). Sociological study of the impact of social capital components on risky behaviors (Case study: Youth of 15-34 years of Tabriz). Journal of Social Problems of Iran8(2), 75-101. https://doi.org/10.22059/ijsp.2018.65054 (In Persian)
 • Nonnemaker, J. M., McNeely, C. A., & Blum, R. W. (2003). Public and private domains of religiosity and adolescent health risk behaviors: Evidence from the national longitudinal study of adolescent health. Social science & medicine, 57(11), 2049-2054. https://doi.org/10.1016/S0277-9536(03)00096-0
 • Parvin, S., Kalantari, A., & Davoodi, M. (2015). A study on social factors influencing the students' tendency to risky behavior. Strategic Studies on Youth and Sports13(26), 151-170. (In Persian)
 • Pilgrim, C., Abbey, A., & Kershaw, T. (2004). The direct and indirect effects of mothers' and adolescents' family cohesion on young adolescents' attitudes toward substance use. Journal of Primary Prevention, 24(3), 263-283. https://doi.org/10.1023/B:JOPP.0000018049.12281.5f
 • Rabinowitz, J. A., Osigwe, I., Drabick, D. A., & Reynolds, M. D. (2016). Negative emotional reactivity moderates the relations between family cohesion and internalizing and externalizing symptoms in adolescence. Journal of adolescence, 53, 116-126. https://doi.org/10.1016/S0277-9536(03)00096-0
 • Rahmani, M., Ghasemi, V., & Hashemianfar, A. (2016). Investigation of the effect of social relations on high-risk behaviors of adolescents of Bojnourd county, Iran. Journal of Applied Sociology27(1), 1-26. https://doi.org/10.22108/jas.2016.20478 (In Persian)
 • Rashid, K. (2015). Epidemiology of High-Risk Behaviors among Tehran Adolescent Girls and Boys. Social Welfare Quarterly15(57), 31-55. (In Persian)
 • Rezazadeh, M., Ahmadi, K., Nafarieh, M., Akhavi, Z., Zanganeh, M. A., Maoudi Farid, H., & Sedghi Jalal, H. (2015). Family characteristics of individuals with risky sexual behaviors. Journal of Fundamentals of Mental Health17(3), 148-154. ‌https://doi.org/10.22038/jfmh.2015.4320 (In Persian)
 • Sales, J. M., & Irwin Jr, C. E. (2009). Theories of adolescent risk taking: The biopsychosocial model. Adolescent health: Understanding and preventing risk behaviors and adverse health outcomes, 31-50.
 • Samimi, Z., Heyrati, H., Ramesh, S., & Kord Tamini, M. (2016). Role of Academic Motivation in High-risk Behavior of Vulnerable students. Journal of Child Mental Health, 3(3)‌, 85-95. (In Persian)
 • Schweizer, V. J. (2020). The Role of Perceived Discrimination in the Risky Sexual Behaviors, Substance Use, and Suicidality of Transgender Individuals. Doctoral dissertation. Bowling Green State University.
 • Shokri, N., Yusefi, M., Safaye Rad, I., Akbari, T., Musavi, S., & Nazari, H. (2015). Correlation between risky behaviors in the pre-university adolescent students in Hamadan with Parents’ child raising method. Journal of Health Promotion Management, 5‌(1)‌, 73-82. (In Persian)
 • Stevens-Watkins, D., & Rostosky, S. (2010). Binge drinking in African American males from adolescence to young adulthood: The protective influence of religiosity, family connectedness, and close friends’ substance use. Substance Use and Misuse, 45(10), 1435–1451. https://doi.org/10.3109/10826081003754765
 • Strunin, L., Martínez, A. D., Díaz-Martínez, L. R., Heeren, T., Kuranz, S., Winter, M., ... & Solís-Torres, C. (2013). Parental monitoring and alcohol use among Mexican students. Addictive behaviors, 38(10), 2601-2606. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2013.06.011
 • Tucker, J. S., Ellickson, P. L., Orlando, M., Martino, S. C., & Klein, D. J. (2005). Substance use trajectories from early adolescence to emerging adulthood: A comparison of smoking, binge drinking, and marijuana use. Journal of Drug Issues, 35(2), 307-332. https://doi.org/10.1177/002204260503500205
 • Türk, F. (2014). Alienation in Education. International Journal of Educational Policies, 8(1), 41-58.
 • Wallace Jr, J. M., Brown, T. N., Bachman, J. G., & Laveist, T. A. (2003). The influence of race and religion on abstinence from alcohol, cigarettes and marijuana among adolescents. Journal of Studies on Alcohol, 64(6), 843-848. https://doi.org/10.15288/jsa.2003.64.843
 • Wang, B., Stanton, B., Li, X., Cottrell, L., Deveaux, L., & Kaljee, L. (2013). The influence of parental monitoring and parent–adolescent communication on Bahamian adolescent risk involvement: A three-year longitudinal examination. Social Science & Medicine, 97, 161-169. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.08.013
 • Yi, S., Ngin, C., Tuot, S., Chhoun, P., Chhim, S., Pal, K., ... & Mburu, G. (2017). HIV prevalence, risky behaviors, and discrimination experiences among transgender women in Cambodia: descriptive findings from a national integrated biological and behavioral survey. BMC International Health and Human Rights17(1), 1-11.