تحلیلی تطبیقی از ارتباط سرمایه دینی و مشارکت مذهبی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جامعه شناسی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

10.22059/jisr.2023.360370.1411

چکیده

برخی نظریه­پردازان رویکرد انتخاب بخردانه در جامعه­شناسی دین این استدلال را مطرح نمودند که همان­طور که افزایش دانش و مهارت‌های فرد (= سرمایه انسانی) کیفیت کالاهای اقتصادی را افزایش می‌دهد، دانش و مهارت‌های مذهبی فرد (= سرمایه دینی) نیز موجب افزایش کیفیت فعالیت‌های مذهبی و در نتیجه مزایایی می­شود که فرد از مشارکت مذهبی دریافت می‌کند. از این رو، هر چه فرد واجد سرمایه دینی بیشتری باشد، خشنودی بیشتری (یعنی افزایش مزایا) از فعالیت­های مذهبی بدست می­آورد که یکی از نتایج اصلی­اش، افزایش مشارکت مذهبی او خواهد بود. در پژوهش حاضر تلاش گردید تا اعتبار این فرضیه، به محک تجربه زده شود.
این مطالعه از روش «تطبیقی درون‌کشوری» استفاده نموده است. «واحد تحلیل» و «سطح تحلیل» در مطالعة حاضر به ترتیب «شهرستان» و «ایران» بوده که از داده‌های ثانویه برای وارسی مدعاهای نظری و تحلیل نهایی استفاده گردیده است.
یافته‌های پژوهش برای فرضیه تحقیق مبنی بر ارتباط مثبت سرمایه دینی با مشارکت مذهبی در شهرستان­های ایران- حتی وقتی که شاخص­های توسعه‌یافتگی نیز کنترل شدند- دلالت تأییدی داشت، هر چند که شدت این ارتباط، ضعیف بود.
نتایج بدست آمده گویای آن بود که اکثر تغییرات یا عمدة تفاوت‌های موجود در مشارکت مذهبی در سطح شهرستان­های ایران مربوط به عوامل دیگری غیر از سرمایه دینی می‌باشد. بنابراین، می­توان گفت که برای تبیین مشارکت مذهبی در سطح شهرستان­های ایران، نظریه سرمایه دینی فاقد توان تبیینی مکفی است و بایستی آن را مکمل نظریه­ های دیگر محسوب نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative analysis of the relationship between religious capital and religious participation in Iran

نویسنده [English]

 • Mohammad Reza Taleban
Department of Sociology, Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution Tehran, Iran
چکیده [English]

Some theorists of the rational choice approach in the sociology of religion put forward the argument that just as an increase in knowledge and skills of an individual (= human capital) increases the quality of economic goods, an individual's religious knowledge and skills (i.e., religious capital) also increases the quality of religious activities and as a result the benefits that a person receives from religious participation. Therefore, the more religious capital a person has, the more satisfaction (that is, the increase in benefits) he will get from religious activities, and one of the main results will be the increase in his religious participation. In the present study, an attempt was made to test the validity of this hypothesis.
This study used the "within-national comparative method". "Unit of analysis" and "level of analysis" in the present study are "county" and "Iran" respectively, and secondary data were used to verify theoretical claims and final analysis.
The findings of the research indicated a confirmation for the hypothesis of a positive relationship between religious capital and religious participation in Iranian counties- even when the indicators of development were also controlled - although the intensity of this relationship was weak.
The obtained results indicated that most of the changes or major differences in religious participation at the level of Iranian counties are related to factors other than religious capital. Therefore, it can be said that to explain the religious participation at the level of Iranian counties, the theory of religious capital lacks sufficient explanatory power and it should be considered complementary to other theories.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economy of religion
 • Religious capital
 • Religious participation
 • Development
 • Iranian counties
 • دواس، دی‌.ای‌ (1376) پیمایش در تحقیقات اجتماعی، هوشنگ نائبی، تهران، نشر نی.
 • طالبان، محمّدرضا (1392) دین‌پژوهی تجربی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
 • معمار، رحمت‌الله (1391) جامعه‌شناسی مشارکت سیاسی، تهران، انتشارات امیرکبیر.
 • همیلتون، ملکم (1377) جامعه‌شناسی دین، محسن ثلاثی، انتشارات تبیان.
 • وضعیت اجتماعی-فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران (1396) دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • Becker Gary (1964) Human Capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education, New York: National Bureau of Economic Research.
 • Becker Gary (1976) The Economic Approach to Human Behavior. Chicago: University of Chicago Press.
 • Beyer P (1998) Sociological theory of religion between description and prediction: a Weberian question revisited. In: Laermans R, Wilson B and Billiet J (eds) Secularization and Social Integration: Papers in Honor of Karel Dobbelaere. Leuven: Leuven University Press, pp. 83–105.
 • Box-Steffensmeier JM (1992) An empirical test of Iannaccone’s sophisticated model of regulated religious markets. Rationality and Society 4 (2) 243–246. https://doi.org/10.1177/1043463192004002010
 • Branas-Garza P and Neuman S (2007) Intergenerational transmission of ‘Religious Capital’: evidence from Spain. Report, Institute for the Study of Labor (IZA). IZA discussion papers, No. 2183.
 • Chaves M and Cann DE (1992) Regulation, pluralism, and religious market structure: explaining religion’s vitality. Rationality and Society 4 (3) 272–290. https://doi.org/10.1177/1043463192004003003
 • Chaves M and Gorski PS (2001) Religious pluralism and religious participation. Annual Review of Sociology, 27: 261–281. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.261
 • Cameron S (1999) Faith, frequency, and the allocation of time: a micro level study of religious capital and participation. The Journal of Socio-Economics, 28: 439–456. https://doi.org/10.1016/S1053-5357(99)00047-5
 • Corcoran, Katie (2012) Religious Human Capital Revisited: Testing the Effect of Religious Human Capital on Religious Participation, Rationality and Society, 24 (3) 343–79. https://doi.org/10.1177/1043463112453550
 • Corcoran, Katie (2019) Religious Capital Specificity, Interdisciplinary Journal of Research on Religion, Volume 15, Article 1.
 • De vas, David (1997) Survey in social research, Hoshang Naibi, first edition, Tehran, Ni publication. (In Persian)
 • Durkin JT and Greeley AM (1991) A model of religious choice under uncertainty: on responding rationally to the nonrational. Rationality and Society, 3 (2) 178–196. https://doi.org/10.1177/1043463191003002003
 • Finke, R. (2003) Spiritual capital: Definitions, applications, and new frontiers. Penn State University.
 • Finke R and Dougherty KD (2002) The effects of professional training: the social and religious capital acquired in seminaries. Journal for the Scientific Study of Religion, 41 (1) 103–120. http://dx.doi.org/10.1111/1468-5906.00104
 • Finke R and Stark R (1988) Religious economies and sacred canopies: religious mobilization in American cities 1906. American Sociological Review, 53 (1) 41–49. https://doi.org/10.2307/2095731
 • Finke R, Guest AM and Stark R (1996) Mobilizing local religious markets: religious pluralism in the Empire State 1855 to 1865. American Sociological Review, 61: 203–218. https://doi.org/10.2307/2096331
 • Hamilton, Malkolm (1998) The Sociology of Religion, Mohsen Solassi, Tebian Publications (In Persian).
 • Hill, Peter & Ralph Hood (1999) Measures of Religiosity, Religious Education Press.
 • Iannaccone LR (1984) Consumption capital and habit formation with an application to religious participation. PhD Dissertation, University of Chicago, IL.
 • Iannaccone LR (1990) Religious practice: a human capital approach. Journal for the Scientific Study of Religion, 29 (3) 297–314. https://doi.org/10.2307/1386460
 • Iannaccone LR (1991) The consequences of religious market structure: Adam Smith and the economics of religion. Rationality and Society, 3 (2) 156–177. https://doi.org/10.1177/1043463191003002002
 • Iannaccone LR (1992) Religious markets and the economics of religion. Social Compass, 39 (1) 123–131. https://doi.org/10.1177/003776892039001012
 • Iannaccone LR (1998) Introduction to the economics of religion. Journal of Economic Literature, 36 (3) 1465–1495.
 • Memar, Rahmatullah (2012) Sociology of Political Participation, Tehran, Amirkabir Publications. (In Persian)
 • Myers Scott (2000) The impact of religious involvement on migration. Social Forces, 79 (2) 755–783. https://doi.org/10.2307/2675516
 • Socio-cultural and moral situation of Iranian society (2016) Office of National Projects of Research Institute of Culture, Art and Communication, Ministry of Culture and Islamic Guidance. (In Persian)
 • Stark, Rodney (2006) “Economics of Religion”, in: The Blackwell Companion to the Study of Religion, Edited by Robert Segal, 47-68, Blackwell Publishing Ltd.
 • Stark R and Bainbridge WS (1987) A Theory of Religion. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
 • Stark R and Finke R (2000) Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion. Berkeley, CA: University of California Press.
 • Stark R and Glock CY (1968) American Piety: The Nature of Religious Commitment. Berkeley, CA: University of California Press.
 • Stark, Rodney & Katie Corcoran (2019) The Morality of Nations, Rutgers University Press.
 • Taleban, Mohammadreza (2012) The Empirical Study of Religion, Imam Khomeini Research Institute and Islamic Revolution. (In Persian)
 • Voas, David, Daniel Olson, and Alasdair Crockett (2002) Religious Pluralism and Participation: Why Previous Research Is Wrong, American Sociological Review, 67: 202–220. https://doi.org/10.2307/3088893