تأثیر فضای پیاده‌روهای شهری بر حیات اجتماعی جوانان (مطالعة موردی: پیاده‌روهای شهر آمل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مطالعات جوانان دانشگاه مازندران

2 استاد دانشگاه مازندران

چکیده

شهر آرمانی، شهری است که به بهترین وجه با استفاده از قدرت فناوری مدرن، به ارتباطاتی سازنده میان افراد حاضر در فضاهای باز شهری می‌پردازد. جوانان با داشتن ارتباطات مفید در شهر می‌توانند به انواع نیازهای خود در دورة جوانی پاسخ دهند. هدف این مقاله بررسی میزان تأثیر فضای پیاده‌روهای شهری بر برطرف‌شدن نیازهای جوانان در این فضاست. پژوهش حاضر پیمایشی است که جامعة آماری آن شامل تمامی جوانان 15-29 سال شهر آمل است. با استفاده از فرمول کوکران نیز 300 نمونه انتخاب شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه است. در بررسی متغیرهای زمینه‌ای، جنس و میزان تحصیلات با ارتباطات اجتماعی در فضای پیاده‌رو رابطة معناداری دارد. سن نیز بر دو بعد ارتباطات اجتماعی و اوقات فراغت مؤثر است. همچنین وضعیت تأهل بر بعد اوقات فراغت در فضای پیاده‌رو تأثیر می‌گذارد؛ به‌طوری‌که افراد مجرد، از این فضا برای فراغت خود بیشتر استفاده می‌کنند. نتایج نشان می‌دهد پایگاه اقتصادی-اجتماعی بر میزان ارتباطات اجتماعی تأثیرگذار است. سرمایة فرهنگی افراد بر بعد اوقات فراغت و ویژگی محیطی فضای پیاده‌روها معنادار است. همچنین میزان سرمایة اجتماعی، میزان استفاده از فضا و مطلوبیت فضایی بر میزان ارتباطات اجتماعی، احساس امنیت و نگرش جوانان درمورد ویژگی محیطی این فضا تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Urban Pavements Spacein Youth Social Life (Case Study: Pavements of Amol City)

نویسندگان [English]

 • Beheshteh Mohammadi 1
 • Mahmoud Sharepour 2
1 MSc of Youth Studies, University of Mazandaran
2 Professor, Department of Social Sciences, University of Mazandaran
چکیده [English]

Utopia is a city which makes an effective relationship between people in open spaces exploiting the power of modern technology. The youth can meet their needs during their adolescence by having useful relationships in the city. This paper is to investigate the youth’s social communications on the fulfillment of their needs in pavements space. This study was conducted as a survey research. The statistical population was all the 15-29 year-old youth in Amol. A number of 300 samples were chosen by using Cochran formula. Data gathered through questionnaire. For this space, four dimensions (social relationships, leisure time, safe feeling, and environmental features and facilities) were investigated. In investigating background variables, gender and educational level have a significant relationship with social communication in the pavement space. Age has been effective in two dimensions of social communication and leisure. In addition, the marital status is affected on the dimension leisure time in the pavement space in that way single people more use  in this space for their leisure. In this paper, five independent variables were measured with four dimensions of pavement space that including social-economic base, cultural capital, social capital, range of space utilization, and utility of the space is used. Results show that social-economic base affects the social communication. Individuals’ cultural capital is significant on dimension leisure time and environmental features. In addition, social capital, range of space utilization, and utility of the space is effective on social communication, safe feeling, and youth’s attitude about environmental features this space. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Facilities
 • Leisure Time
 • Pavements Space
 • Safety Feeling and Environmental Features
 • Social relationships
 • Youth Social Life
 • افروغ، عماد (1377)، فضا و نابرابری اجتماعی (ارائة الگویی برای جداگزینی فضایی و پیامدهای آن)، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت‌مدرس.
 • ایرانمش، نسیم (1385)، «مناسب‌سازی محیط شهری برای عابر پیاده»، همایش ملی مناسب‌سازی محیط شهری، تهران: پژوهشکدة مهندسی و علوم پزشکی جانبازان.
 • بحرینی، سید حسین (1391)، فرایند طراحی شهری، چاپ هشتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • بهزادفر، مصطفی و طهماسبی، ارسلان (1392)، «شناسایی و ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تعاملات اجتماعی، تحکیم و توسعة روابط شهروندی در خیابان‌های شهری با نمونة مطالعة سنندج»، مجلة باغ نظر، سال دهم، شمارة 25: 17-28.
 • جین، جیکوبز (1392)، مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکا، ترجمة حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • ذکائی، محمدسعید (1387)، جامعه‌شناسی جوانان ایران، تهران: مؤسسة انتشارات آگاه.
 • رفیعیان، مجتبی؛ صدیقی، اسفندیار و پورمحمدی، مرضیه (1390)، «امکان‌سنجی ارتقای کیفیت محیط از طریق پیاده‌راه‌سازی محورهای شهری؛ مورد: محور خیابان ارم بخش مرکزی شهر قم»، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال سوم، شمارة 11: 41-56.
 • روجک، کریس (1388)، نظریة فراغت اصول و تجربه‌ها، ترجمة عباس مخبر، تهران: مؤسسه نشر شهر، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
 • سعیدنیا، احمد (1383)، طراحی فضاها و مبلمان شهری، تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور، جلد دوازدهم.
 • شفرز، برنهارد (1383)، مبانی جامعه‌شناسی جوانان، ترجمة کرامت‌الله راسخ، تهران: نشر نی.
 • غفاریان شعاعی، مهران؛ نقصان محمدی، محمدرضا و تاجدار، وحید (1393)، «شناسایی نحوه و میزان تأثیر عناصر پیاده‌روهای شهری بر ابعاد و مؤلفه‌های سلامت عابران»، فصلنامة مطالعات شهری، شمارة 7: 15-30.
 • فرجی ملائی، امین (1394)، «بررسی ابعاد کیفیت محیط بافت فرسوده در محلة مفت‌آباد منطقة 13 تهران»، پژوهش‌های منظر شهر، سال دوم، شمارة 3: 61-73.
 • معینی، سید محمدمهدی (1385)، «افزایش قابلیت پیاده‌مداری، گامی به‌سوی شهری انسانی‌تر»، مجلة هنرهای زیبا، شمارة 27: 5-16.
 • مدنی‌پور (1379)، طراحی فضای شهری، نگرشی بر فرایندی اجتماعی و مکانی، ترجمة فرهاد مرتضایی، تهران: نشر شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
 • نصری، قدیر (1390)، درآمدی نظری بر امنیت جامعه‌ای (مفاهیم، مؤلفه‌ها و نظریه‌ها)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • نورعلی‌وند، علی (1394)، جامعه‌شناسی شهری، جلد 1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • وایت، ویلیام (1391)، زندگی اجتماعی فضاهای شهری کوچک، ترجمة مسعود اسدی محل چالی، تهران: انتشارات آرمان‌شهر.
  • Dines, N. et al. (2006), “Public Spaces, Social Relations and Well-Being in East London”, Bristol Journal of English Studies,15-43.
  • Goheen, P. G. (1998), “Public Space and the Geography of the Modern City”, Progress in Human Geography, Vol. 22, No. 4: 479-496.
  • Hipfl, B., Bister, A., and Strohmaier, P. (2003), “Youth Identities Along the Eastern Border of the European Union”, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 29, No. 5: 835-848.
  • Lombard, K. (2012), “Social Entrepreneurship in Youth Culture: Morganics, Russell Simmons and Emile "XY" Jansen”, Journal for Cultural Research, Vol. 16, No.1: 1-20.
  • Looseley, D. (2007), “Conceptualising Youth Culture in Postwar France”, Modern and Contemporary France, Vol. 15, No. 3: 261-275.
  • Leiva Villacorta, F., Vargas Nordcbeck, A., and Aguiar Moya, J. (2017), “Permanent Deflection Relationship from Pavement Condition Assessment”, International Journal of Pavement Research and Technology, No. 10: 352-359.
  • Monica Montserrat, D., and Gillian, R. (2012), “The Sensory Experiencing of Urban Design: The Role of Walking and Perceptual Memory”, Article Urban Studies, Vol. 49, No. 15: 3271-3287.