بررسی سیطرة جنسیت بر زندگی اجتماعی تبدیل‌خواهان جنسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه الزهرا

2 دانشیار دانشگاه الزهرا

چکیده

تبدیل‌خواهی‌ جنسی اختلالی در هویت جنسی به‌شمار می‌آید. تبدیل‌خواهان جنسی خود را به گروه جنس مخالف متعلق می‌دانند، از وضعیت جنسی-بدنی خود راضی نیستند و می‌کوشند با استفاده از هورمون‌ها و عمل‌های جراحی، خود را به وضعیت دلخواه نزدیک کنند. هدف این مقاله «بررسی ابعاد سیطرة جنسیت بر زندگی تبدیل‌خواهان جنسی» است. برای این منظور، با دوازده نفر از این افراد (شش نفر زن به مرد و شش نفر مرد به ‌زن) مصاحبة عمیق ساختاریافته صورت گرفت و نتایج با نظریة زمینه‌ای با استفاده از جداول کدگذاری داده‌ها تحلیل شد. یافته‌های این پژوهش شامل سه تم اصلی و چهل‌ویک تم فرعی است. عبارت‌های معنایی تم‌های اصلی به‌دست‌آمده شامل واکنش خانواده در برابر تبدیل‌خواهی جنسی، نمود بیرونی تبدیل‌خواهی در آینة کنش متقابل اجتماعی و تجربة «داغ ننگ» به‌دلیل تبدیل‌خواهی جنسی است. مقایسة نتایج دو گروه از تبدیل‌خواهان، بیان‌کنندة سیطرة جنسیت بر هر دو گروه از آنان به شکلی متفاوت است؛ تبدیل‌خواهان MtF فشار اجتماعی بیشتری از FtM دارند: دخترسرشتان با طرد اجتماعی و بایکوت مالی بیشتری مواجهند؛ زیرا پذیرش «مردی که می‌خواهد زن شود» به‌مراتب دشوارتر است از پذیرش «زنی که می‌خواهد مرد شود». بدین‌ترتیب شرم‌آور تلقی‌شدن رفتارهای یک تبدیل‌خواه در میان دخترسرشتان بیشتر گزارش‌شده است؛ زیرا دربردارندة از‌دست‌رفتن «مردانگی مورد افتخار» است که می‌توان آن‌ها را نوعی بازتولید گفتمان «مردسالاری» تلقی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Gender Domination in Transsexuals’ Social Lives

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Emami 1
 • Afsaneh Tavassoli 2
1 Master of Women Studies, Alzahra University
2 Associate Professor, Alzahra University
چکیده [English]

Transsexuality is a disorder in gender identity. Transsexuals consider themselves as belonged to the opposite gender. They discomfort with their own sexual-physical condition, and try to change for a better and more desirable situation by taking hormones and performing surgeries. The main goal of this paper is to study the aspect of gender domination in transsexuals’ lives. Accordingly, twelve transsexuals (six FtM and six MtF) were interviewed in a structured in-depth way. Results were analyzed using grounded theory and were categorized to 16 main themes through data coding table. In addition, results include 3 primary themes and 43 secondary themes. The main themes contain family reaction to transsexuality, social interaction, and stigma because of transsexuality. A comparison of two groups of transsexuals shows the gender domination on their experience in different ways: MtFs report more social pressure than FtMs. Female-natured boys confront a more intense social rejection and financial boycott, because it is more difficult to accept a man who wishes to be a woman than a woman who is willing to be a man. Therefore, the behaviors of transsexuals are regarded as shameful more vastly among female-natured. The reason is it resembles losing “manly honor” that could be regarded as a kind of regeneration of “masculinity statement”.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gender Domination
 • Grounded theory
 • Sex Change
 • Transsexuality
 • ادیب حاج‌باقری، سرور؛ پرویزی، محسن و صلصالی، مهوش (1389). روش‌های پژوهش کیفی، چاپ اول، ‌تهران: انتشارات بشری.
 • امامی، فاطمه (1393)، مطالعة کیفی ابعاد سیطرة جنسیت بر زندگی تبدیل‌خواهان جنسی، پایان‌نامة کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.
 • امیرحسینی، پریسا (1393)، تغییر جنسیت در جامعة مردسالار: تجربة زیستة ترنسکشوال‌های MtF در بستر نهادی ایران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
 •  آبوت، پاملا و والاس، کلر (۱۳91)، جامعه‌شناسی زنان، ترجمة منیژه نجم‌عراقی، چاپ هشتم، تهران:‌ نشر نی.
 • پاک‌نیا، محبوبه و مردی‌ها، مرتضی (1390)، سیطرة جنس، چاپ دوم، تهران: نشر نی.
 • جواهری، فاطمه و کوچکیان، زینب (1385)، «اختلال هویت جنسیتی و ابعاد اجتماعی آن: بررسی پدیدة نارضایتی جنسی در ایران»، رفاه اجتماعی، شمارة 21: 265-292.
 • جواهری، فاطمه و حسین‌زاده، مرتضی (1390)، «پیامدهای اجتماعی اختلال هویت جنسی: سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی تغییرجنس‌خواهان در ایران»، مطالعات اجتماعی ایران، سال 3: 3-22.
 • دوبووار، سیمون (1384)، جنس دوم، ترجمة قاسم صنعوی، چاپ ششم، تهران: انتشارات توس.
 • ریتزر، جورج (1390)، نظریة جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمة محسن ثلاثی، چاپ ششم،تهران: نشر علم.
 • ساروخانی، باقر (1388). مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده، چاپ دهم، تهران: انتشارات سروش.
 • شعاع‌کاظمی، مهرانگیز و مؤمنی‌جاوید، مهرآور (1390)، «مقایسة ویژگی‌های شخصیتی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجار»، نشریة پژوهش اجتماعی،سال 13: 81-94.
 • صادقی، مجید و تقی‌زاده، فرشید (1392)، «اختلالات جنسی و ترنسکشوالیسم»، خبرنامة انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، شمارة 30: 10-11.
 • کاهانی، علیرضا و فخری شجاعی، پیمان (1381)، اختلال هویتی جنسی دگرجنسیت‌جوها، تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده، نشر طبیب.
 • کوزر، لیوئیس (1387)، زندگی و اندیشة بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمة محسن ثلاثی، چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات علمی.
 • گافمن، اروینگ (1386)، داغ ننگ: چاره‌اندیشی برای هویت ضایع‌شده، ترجمة مسعود کیانپور، تهران:‌ نشر مرکز
 • محمدپور، احمد (1390)،ضدروش، جلد اول، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
 • محمدپور، احمد (1390)، ضدروش، جلد دوم، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
  • Brown, C. (2012), “The Career Experiences of Male-to-Female Transsexuals”, The Counseling Psychologist, No. 40: 868-894.
  • Schrock, D., and Lori, R. (2005), “Transsexuals’ Embodiment of Womanhood”, Gender and Society, No. 3: 317-335.