مسئلۀ حمایت از تولید داخلی چالش‌ها و راهبردها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

تولیدکنندگان داخلی با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند که تولید در برخی واحدهای صنعتی را متوقف یا تعطیل کرده است. طی سال‌های گذشته، دولت‌ها با اعمال سیاست‌های حمایتی پولی و تعرفه‌ای سعی کرده‌اند از تولید داخلی حمایت کنند، اما با وجود صرف منابع و هزینه‌های زیاد، این چالش­ها در بنگاه‌های اقتصادی از بین نرفته است. در این مقاله، برداشت تولیدکنندگان و کارشناسان از تولید داخلی، چالش‌های حمایت‌گرایی، تحلیل، و راهبردهای کارآمد حمایت از تولید داخلی معرفی می­شود. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از دانش نظری و تحلیلی استادان دانشگاه و دانش عملی کارفرمایان انجام شده است. مطابق نتایج، سیاست‌های فعلی حمایت از تولید داخلی، چالش‌های متعددی از جمله در ایجاد و حفظ اشتغال و در سطح فناوری و نوآوری، و نیز چالش فساد اقتصادی و رانت به‌وجود آورده است. از دیگر یافته‌های این پژوهش، ضرورت تغییر راهبردهای حمایت از تولید داخلی است. راهبردهای فعلی مانند اعطای تسهیلات ارزان بانکی، اعمال تعرفة زیاد بر کالاهای وارداتی و اعطای یارانة انرژی ارزان، ناکارآمد است و به‌جای آن، دولت باید از راهبردهای کارآمدی مانند ثبات اقتصاد کلان، حمایت از پژوهش، کمک به بازاریابی منطقه‌ای و بین‌المللی، کنترل فساد اداری و بهبود فضای کسب‌وکار بهره بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Issue of Supporting Domestic Production: Challenges and Strategies

نویسنده [English]

 • Hamzeh Nozari
Assistant Professor, Kharazmi University
چکیده [English]

Domestic manufacturers face a number of challenges that have stopped manufacturing, and shut down some of the industrial units. Over the past years, governments have tried to support domestic production through monetary supportive policies and tariffs, but they still face a lot of challenges, despite the fact that they spend a lot of resources and costs on businesses. This paper is to analyze manufacturers' and experts' perception of domestic production, protection challenges, and effective strategies for supporting domestic production. This paper has been conducted with a qualitative approach and using theoretical and analytical knowledge of university professors and practical knowledge of employers, which are the sample population of this research. Results indicate that current policies to support domestic production have created numerous challenges, including the challenge of creating and sustaining employment, the challenge of technology and innovation, and the challenge of economic corruption and rents. Other findings from this study include the need to change the strategies for supporting domestic production. Current strategies, such as providing cheap banking facilities, imposing high tariffs on imported goods, and subsidizing cheap, inefficient energy instead, the government can use efficient strategies such as macroeconomic stability, support for R & D, regional and international marketing, control of corruption and improve the business environment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Affordable Facilities
 • Domestic Production
 • Research and Development
 • Supportive Policies
 • technology
 • اسنودن، بریان و وین، هوارد (1392)، اقتصاد کلان مدرن، ترجمة پویا جبل‌عاملی و علی سرزعیم، تهران: انتشارات دنیای اقتصاد.
 • زمان‌زاده، حمید و الحسینی، صادق (1391)، اقتصاد ایران در تنگنای توسعه، تهران: نشر مرکز.
 • ساندلین، بو و همکاران (1393)، تاریخ مختصر اندیشه‌های اقتصادی، ترجمة حمیدرضا ارباب، تهران: نشر نی.
 • سو، آلوین (1386)، تغییر اجتماعی و توسعه: مروری بر نظریات نوسازی، وابستگی و نظام جهانی، ترجمة محمود حسینی مظاهری، تهران: انتشارات پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
 • شاکری، عباس (1384)، «مروری تاریخی بر روند شکل‌گیری نظریه‌های اقتصاد کلان»، فصلنامة پژوهش‌های اقتصادی ایران، شمارة 3: 69-93.
 • صادقی، حسین، احمدزاده، عزیز و فارابی، هیرو (1390)، «مدل‌سازی رفتار دولت در زمینة تعرفه و واردات: کاربردی از نظریة بازی‌ها»، مجلة علمی-پژوهشی سیاست‌گذاری اقتصادی، شمارة 5: 64-110.
 •  فارمر، راجر (1391)، اقتصاد چگونه کار می‌کند، ترجمة محمدرضا فرهادی‌پور، تهران: دنیای اقتصاد.
 • گریفین، کیت (1375)، راهبردهای توسعة اقتصادی، ترجمة حسین راغفر و محمدحسین هاشمی، تهران: نشر نی.
 • هازلیت، هنری (1391)، اقتصاد در یک درس، ترجمة محسن رنجبر و نیلوفر اورعی، تهران: دنیای اقتصاد.
 • هانت، دایانا (1386)، نظریه‌های اقتصادی توسعه: تحلیلی از پارادایم‌های رقیب، ترجمة غلامرضا آزادارمکی، تهران: نشر نی.
 • یوسفی، محمدقلی (1388)، استراتژی‌های رشد و توسعة اقتصادی، تهران: نشر نی.
  • Campbell, J. (1993), “The State and Fiscal Sociology”, Annual Review of Sociology, No.19: 163–185.
  • Carriquiry, M.., and Elobeid, A (2016), Analyzing the Impact of Chinese Wheat Support Policies on U.S. and Global Wheat Production, Trade and Prices, Dermot Hayes: Iowa State University.
  • Evans, P. (1995), Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation, Princeton: University Press.
  • Evans, P., Rueschemeyer, D., and Skocpol, T. (1985), Bringing the State Back In, New York: Cambridge University Press.
  • Gelissen, J. (2000), “Popular Support for Institutional Solidarity: A Comparison between European Welfare States”, International Journal of Social Welfare, No. 9: 285–300.
  • Friedman, M. (1968), “The Role of Monetary Policy”, American Economic Review, No. 58: 1–17.
  • Gillman, E. (2013), Sustainability Criteria, Biofuel Policy and Trade Rules: An Analysis of Government Programs Promoting Sustainable Biofuel Production Under WTO Law, Institute For Agriculture And Trade Policy.
  • Johnson, H. S. (1965), “Optimal Trade Intervention in the Presence of Domestic Distortion”, In Trade Growth and Balance Of Payments, Balwinand, R. E. et al., Chicago: Rand MC Nally.
  • Kanfer, R., Wanger, C. R., and Antrowiz, T. M. K., (2001), “Job Search and Employment: A Personaliy-Motivational Analysis and Meta”, Analytic Review Journal of Applied Psychology,No.5: 837–855.
  • Skocpol, T. (1985), “Bringing the State Back In", In P. B. Evans, Drueschemeyer, and T. Skocpol (Eds.), Bringing the State Back In, Cambridge: Cambridge University Press.
  • Tilly, C. (1990), Coercion, Capital, and European States, Cambridge, MA: Blackwell.
  • Lucas, Jr. R. E. (1972), “Expectation and the Neutrality of Money”, Journal of Economic Theory, No. 4: 103–124.
  • Saks, A. M., and Ashforth, B. E. (1999), “Effects of Individual Differences and Job Search”, Behavior on the Employment Status of Recent University Journal of Vocational, No. 54: 349–355.
  • Weintraub, E. R. (1975),“Uncertainty and the Keynesian Revolutio”, History of Political Economy, Vol.7, NO.4: 530-548