تبیین جامعه‌شناختی رابطۀ امید سیاسی و بی‌تفاوتی اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شیراز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

2 کارشناس‌‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

در مطالعات جامعه‌شناختی اخیر، بی‌تفاوتی اجتماعی از مهم‌ترین مسائل جوامع جدید است و در این پژوهش به بررسی بی‌تفاوتی اجتماعی دانشجویان در ارتباط با امید سیاسی پرداخته می‌شود؛ زیرا این امید یکی از عناصر مهم هر جامعه‌ای به‌شمار می‌رود. در این مطالعه از نظریة انتخاب عقلانی به‌عنوان چهارچوب نظری استفاده شده، روش این پژوهش نیز پیمایش است و با استفاده از ابراز پرسشنامه در میان نمونة 400 نفری از دانشجویان دانشگاه شیراز صورت گرفته که روش نمونه‌گیری آن طبقه‌ای بوده است. نتایج پژوهش بیان می‌کند که بی‌تفاوتی اجتماعی 5/40 درصد از دانشجویان در سطح متوسط روبه‌بالا، 27 درصد بالا، 19 درصد متوسط رو‌به‌پایین و تنها 13 درصد از دانشجویان، بی‌تفاوتی اجتماعی‌شان در سطح کمی بوده است، همچنین در نتیجة آزمون همبستگی پیرسون رابطة امید سیاسی و مؤلفه‌های آن (اعتقاد به دریافت مطلوبی از حقوق شهروندی، اعتقاد به مشروعیت حکومت، باور به امکان مشارکت مؤثر سیاسی-اجتماعی، خوش‌بینی به سیاست‌گذاری‌ها) با بی‌تفاوتی اجتماعی تأیید شد. نتایج تحلیل چندمتغیرة رگرسیونی به روش گام‌به‌گام نیز بیان‌کنندة آن بود که از میان مؤلفه‌های امید سیاسی، اعتقاد به دریافت مطلوب حقوق شهروندی، اعتقاد به مشروعیت حکومت و خوش‌بینی به سیاست‌گذاری‌های، درمجموع 15/0 درصد تغییرات بی‌تفاوتی اجتماعی را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Explanation of the Relationship between Political Hope and Social Indifference (Case Study: Shiraz University Students)

نویسندگان [English]

 • Jahangir Jahangiri 1
 • Nasrin Mohammadi 2
1 Associate Professor of Sociology, Shiraz University
2 shiraz MSc in Sociology, Shiraz University
چکیده [English]

In sociological studies, social indifference is one of the main issues in modern societies. This paper is to study the relationship between social indifference and political hope among students. Because political hope is concerned as an important element of any society. In this paper, rational choice theory was used as the theoretical framework. The method of this research was survey. Using a questionnaire, a sample of 400 students from Shiraz University were studied. The sampling method was stratified. Results showed that social indifference among 40.5% of students was higher than average, 27% high, 19% lower than average, and only 13% was low. Also, the results of Pearson correlation test, it was confirmed the relationship of the political hope and its components (believing in getting optimal citizenship rights, believing in the government legitimacy, believing in the possibility of effective political-social participation, being optimistic about the policymaking) with social indifference. Results of multivariate regression analysis, employing step-by-step approach, showed that among the components of political hope, believing in getting optimal citizenship rights, believing in the government legitimacy, and being optimistic about the policymaking explain 15% of social indifference changes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Being Optimistic about the Policymaking
 • Believing in the Effectiveness of Political Institutes
 • Believing in the Government Legitimacy
 • Political Hope
 • Social Indifference
 • آرون، ریمون (1386)، مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمة باقر پرهام، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا (1394)، جامعه‌شناسی توسعه، تهران: نشر کیهان.
 • ایمان، محمدتقی و غفاری‌نسب، اسفندیار (1391)، «بررسی فردگرایی روش‌شناختی و چالش‌های آن در علوم اجتماعی»، مجلة جامعه‌شناسی کاربردی، شمارة 1: 1-18.
 • افشانی، سید علی‌رضا و جعفری، زینب (1395)، «رابطة بین سرمایة اجتماعی و امید به آینده در بین دانشجویان دانشگاه یزد»، فصلنامة علوم اجتماعی، شمارة 7: 92-115.
 • سیدمن، استیو (1386)، کشاکش آرا در جامعه‌شناسی، ترجمة هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
 • شریعتی، سارا (1383)، «سیری در زندگی و آرای آنری دروش؛ عابر مرزها، جامعه‌شناسی تخیل، امید، انتظار، طناب»، مجلة ناقد، شمارة 4: 165-198.
 • جوادی یگانه، محمدرضا (1387)، «رویکرد جامعه‌شناسانه به نظریة انتخاب عقلانی»، راهبرد فرهنگ، شمارة 3: 34-64.
 • راش، مایکل (1381)، جامعه و سیاست؛ مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمة منوچهر صبوری، تهران: انتشارات سمت.
 • رستمی، ثریا (1392)، «حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع»، پژوهشنامة فقه اسلامی و مبانی حقوق، شمارة 1: 141-162.
 • روحانی، علی و انبارلو، مسعود (1395)، «برساخت عواطف منفی از جرائم منتسب به افغانستانی‌های مقیم شهر شیراز»، به سوی یک نظریة زمینه‌ای، فصلنامة تحقیقات اجتماعی ایران، شمارة 20: 620-630.
 • زتومکا، پیتر (1384)،اعتماد یک نظریة جامعه‌شناختی، ترجمة فاطمه گلابی، تهران: نشر ستوده.
 • عنبری، موسی (1393)، جامعه‌شناسی توسعه: از اقتصاد تا فرهنگ، تهران: انتشارات سمت.
 • ·        معیدفر، سعید و صبوری خسروشاهی، حبیب (1386)، «بررسی میزان فردگرایی فرزندان در خانواده»، پژوهشنامة علوم اجتماعی، شمارة 4: 11-93.
 • محسنی تبریزی، علی‌رضا و صداقتی فرد، مجتبی (1390)، «پژوهشی دربارة بی‌تفاوتی اجتماعی در ایران»، جامعه‌شناسی کاربردی، شمارة 43: 1-22.
 • مقدس، علی‌اصغر و اسلام، علی‌رضا (1385)، «کاوشی در نظریة انتخاب عقلانی با تأکید بر آرای مایکل هکتر»، مجلة علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة 1: 175-211.
 • کاپلان، هارولد و سادوک، بنیامین (1375)، واژه‌نامة جامع روان‌پزشکی و روان‌شناسی، گروه مترجمان، تهران: انتشارات علمی.
 • کرایب، یان (1393)، نظریة اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس، ترجمة عباس مخبر، تهران: نشر آگاه.
 • کوزر، لوییس (1373)، زندگی و اندیشة بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: نشر علمی.
 • نش، کیت (1394)، جامعه‌شناسی سیاسی معاصر، ترجمة محمدتقی دلفروز، تهران: کویر.
 • نقیب‌زاده، احمد (1381)، تأثیر فرهنگ ملی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
 • نواح، عبدالرضا، نبوی، عبدالحسین و امیر شیرزاد، نرگس (1293)، «بررسی عوامل مؤثر بر بی‌تفاوتی اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان 18 سال به بالای شهر دزفول)»، مجلة جامعه‌شناسی ایران، شمارة 3: 132-161.
 • وثوقی، منصور و ساری، محسن (1392)، «گونه‌های مختلف بیگانگی اجتماعی جوانان (پژوهشی در شهر تهران)»، مجلة مطالعات توسعة اجتماعی ایران، شمارة 3: 89-106.
 

   

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 • Al. Mizjaji., A. (2001), “ Public Apathy Towards Bureaucracy As A Constraint On The Development Of Saudi Arabia”, Public Administration Quarterly, No. 3: 270-289.
 • Almond, G. and Verba, S. (1963), The Civic Culture, New York: Sage Publications.
 • Barry, P. and Foweraker, J. (2001), Encyclopedia Of Democratic Though, London; New York: Routledge.
 • Boudon, Raymod (2003), “Beyond Rational choic theory”, annu Social, No.1: 1-21.
 • Chen, J. and Zhong, Y (1999), “Mass Political Interest (Or Apathy) In UrbanChin”, a Communist And Post C-Ommunist Studies, No.3: 281-303.
 • Ganse, H (1956), “Political Participation And Apathy ”, Phylon, No.3:185-191.
 • Held, D. and Henrietta, L. (2007), “ The Capacity to Aspire: Culture and the Terms of Recognition”, Cultiural Politics in a global age, Landan, Oneworld: 448.
 • Josephson, E. and Macclosky, H. (1968), “Political Alienation in manalone”, Alienation in Modern Society, New York: free press.
 • m.a. hubble And b.duncan, s. miller (1999), “Hope as a Psycho-Therapeeutic foundation of nonspecific factors, placebos, an expectancies”, Heart and Soul of Change, Washington: American Psychological Association, 455..
 • Merton, R.K (1968), Social Theory and Social Structure, New York: Free press.
 • Rao, Vijayendra and Michael Walton (2004), “The Capacity to Aspire: Culture and the Terms of Recognition ”, Culture and PublicAction, https://books.google.co.uk/books?id=4kGJ86s8MB4C&dq=Culture+and+Public+Action&printsec=frontcover&source=bn&hl=en&ei=PgiASobnLs6NjAeimq3xAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result#v=onepage&q&f=false.
 • Rorty, Richard (1999). Philosophy and social Hope, United States: Penguin Group.
 • Snyder, C.R. (2000). Handbook of hope: Theory, Measure & Application,New York: Academic press.
 • Snyder, C.R., Ritschel, L.A., Ravid., L.K. And Berg, C.J. (2006). “Balancing Psychological Assessments: Including strengths and Hope in client Reports”, Journal of clinical Psychology, No.1: 33-44.
 • Turner, Jonathan H. (2003). The Structure of Sociological Theory, United States: Wadsworth Publishing.