هراس اخلاقی در دنیای مدرن: بررسی رابطۀ تعهد مذهبی و پایگاه اجتماعی اقتصادی با هراس اخلاقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری روانشناسی، دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از مطالعة حاضر شناخت تاریخی و تجربی هراس اخلاقی و نسبت آن با بروز برخی پدیده‌های مدرن در جامعة ایران است. روش این پژوهش همبستگی و نمونة آن شامل 185 نفر است که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. داده‌ها با کمک سیاهة تعهد مذهبی ورتینگتون و همکاران (2003)، پرسشنامة پایگاه اجتماعی-اقتصادی نبوی و همکاران (1387) و فرم هراس اخلاقی شهابی (2008) گردآوری، و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون بررسی شد. نتایج نشان داد متغیرهای سن و دین‌داری رابطة مثبت و معناداری دارند و پیش‌بینی‌کننده‌های مستقیم و طبقة اجتماعی-اقتصادی پیش‌بینی‌کنندة معکوس هراس‌های اخلاقی هستند. در پژوهش حاضر می‌بینیم که هراس‌های اخلاقی، همواره یکی از تاکتیک‌های عمدة برخورد با جریانات رقیب در ایران بوده‌ است، همچنین با توجه به نقش سن و افزایش تمایل نسل جدید به پدیده‌های نوین و مدرن، به‌ویژه در حوزة رسانه‌ای، متصدیان مسائل تربیتی بر ضرورت شناخت تمایزات بین‌نسلی، شناخت جایگاه رسانه‌ها در رشد اخلاقیات جامعه و عرضة محتواهای فرهنگی مناسب برای جوانان توصیه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moral Panic in the Modern world: A Study of the Relationship of Religious Commitment and Socioeconomic Status to Moral Panic

نویسنده [English]

 • Esmaeil Sadipour
Associate Professor, Department of Educational Psychology, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

This paper aims to, historically and empirically, study themoral panic and its relationship with emerging some modern phenomena in Iran’s society. The statistic sample included 185 individuals who were selected through stratified random sampling. Data were analyzed through religious commitment inventory (Worthingtonet et al., 2003), the questionnaire of socioeconomic base (Nabavi et al., 2008), and moral panic (Shahabi, 2008).  through descriptive statistics and regression analysis. Results showed that age and religiousness, having a positive significant relationship with moral panic, were the direct predictors, while the socioeconomic class was a reverse predictor of moral panic. In addition, findings showed that moral panic has been a main technique for competing with rivals. Moreover, considering the role of age and the increasing desire of the new generation towards modern phenomena, especially in the media field, it is recommended to recognize intergenerational distinctions and the media status in the development of community morality, and to provide appropriate cultural content for youth by educators.

کلیدواژه‌ها [English]

 • age
 • Moral Panic
 • Religious Commitment
 • Socioeconomic Status
 • سعدی‌پور، اسماعیل (1395)، روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، ج 1. تهران: نشر دوران.
 • سعید، ادوارد (1387)، برخورد تمدن‌ها (غرب و اسلام)، ترجمة عبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 • ــــــــــــــــــــ (1389)، شرق‌شناسی، ترجمة عبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 • کرمانی، محمد بن علی ناظم الاسلام (1389)، تاریخ بیداری ایرانیان، به اهتمام محمدرضا حسن‌بیگی، تهران: نشر دبیر.
 • مک کوایل، دنیس (1388)، درآمدی بر نظریة ارتباطات جمعی، ترجمة پرویز اجلالی، تهران: نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • نبوی، عبدالحسین، حسین‌زاده، علی‌حسین و حسینی، هاجر (1387)، «بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی-اقتصادی، احساس بی‌قدرتی و هویت قومی بر احساس امنیت اجتماعی»، مجلة دانش انتظامی، شمارة 39: 9-38.
 • هانتینگتون، ساموئل (1386)، هانتینگتون و منتقدانش: نظریة برخورد تمدن‌ها، ترجمة وحید مجتبی امیری، تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات.
 

 • Altheide, David L. (2009), “Moral panic: From sociological concept to public discourse”, Crime Media Culture, 5: 79
 • Barber, B. (2000), Islam versus Mc word, Ballantine book, New York.
 • Barnum, C. Richardson, Nick J. and Perfetti, Robert J (2012), The Relationship Between Underage Alcohol Possession and Future Criminal Behavior: An Empirical Analysis Using Age–Period Cohort Characteristics Models, SAGE.
 • Ben-Yehuda N and Goode E. (1994), Moral Panics: The Social Construction of Deviance, Oxford: Blackwell.
 • Cohen, Stanley (2002), Folk Devils and Moral Panics: The creation of the Mods and Rocker, Third edition published 2002 by Routledge.
 • David, M. et al. (2011), “The idea of moral panic – ten dimensions of dispute”, Crime Media Culture, Vol.7, No.3: 215–228.
 • Hall, S. et al. (1978), Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order, London: Macmillan Press.
 • Heydari, A. et al. (2012), “Relationship Between Socioeconomic Status, Anomie, And Authoritarianism”, Journal of social science and humanities, Vol.???,No 1: 176-188.
 • Hier, S.P. (2011), “Tightening the focus: Moral panic, moral regulation, and liberal government”, British Journal of Sociology, VoL. 62, No. 3: 22-29.
 • http://parnianepakdamani.blogfa.com
 • Morgan, G. Dagistanli, S. and Martin G. (2010), 'Bikie Gang Wars' in New South Wales Global Fears, Local Anxiety: Policing, Counterterrorism and Moral Panic Over. Australian and New Zealand Journal of Criminology,43: 580
 • Noelle-Neumann, Elisabeth (1974), The Spiral of Silence: Public Opinion-Our Social Skin, University of Chicago press.
 • Noelle-Neumann, E. (1977), “Turbulances in the climate of opinion: Methodological applications of the spiral of silence theory”, Public Opinion Quarterly, Vol.5, No 41: 143–158.
 • Shahabi, M. (2008), The Iranian moral panic over video: a brief history and policy analysis, In Mehdi Semati, ed., Media, Culture and Society in Iran: Living with Globalization and the Islamic State, London, New York: Routledge,
 • Thompson K., et al. (2012), “From broken windows to a renovated research agenda: A review of the literature on vandalism and graffiti in the rail industry”, Transportation Research, Vol.9,No. 46: 1280–1290.
 • Worthington E. L., et al. (2003), “The Religious Commitment Inventory- 10: Development, refinement, and validation of a brief scsle for research and counseling”, Journal of Counseling Psychology, No 50: 84-96.