تبیین جامعه‌شناختی میزان ترس از جرم در شهرستان‌های استان همدان در دو سطح خرد و منطقه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشیار دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار دانشگاه پیام نور

4 استادیار دانشگاه خوارزمی

چکیده

مقالة حاضر، به تبیین جامعه‌شناختی متغیر ترس از جرم در استان همدان می­پردازد. در سطح منطقه‌ای (میانه)، واحد تحلیل شهرستان‌های استان است که با تأکید بر متغیر سطح توسعه‌یافتگی، به تبیین میزان ترس از جرم در این شهرستان‌ها پرداخته است. در سطح خرد، متغیرهای مستقل عبارت‌اند از: بی‌سازمانی اجتماعی، سرمایة اجتماعی و کنترل اجتماعی. جامعة آماری نیز شامل تمامی سرپرستان خانوار ساکن در این شهرهاست که از بین آن‌ها 800 خانوار به شیوة نمونه‌گیری سهمیه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روش مورد استفاده، پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. در برقراری ارتباط منطقی میان توسعه و ترس از جرم، از نظریة اسملسر استفاده شده است. در بررسی آشفتگی اجتماعی نیز شاخص‌هایی مانند بی‌سازمانی اجتماعی، نبود کنترل اجتماعی و نبود سرمایة اجتماعی به­کار گرفته شد. مطابق نتایج، بین سطح توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان همدان و میزان ترس از جرم در این شهرستان‌ها رابطة معنادار وجود دارد. در سطح خرد نیز بین ترس از جرم و متغیرهای کنترل اجتماعی، بی‌سازمانی اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی ارتباط معنادار مشاهده می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sociological Explanation of Fear Rate of Crime in Counties of Hamedan Province in Both Micro-Level and Regional

نویسندگان [English]

  • manouchehr reshadi 1
  • bizhan zareh 2
  • Parvaneh Danesh 3
2 kharazmi
3 Assistant PNU
چکیده [English]

This paper aims to sociological explain the variable of fear of crime in Hamedan province. At the regional level, the provinces’ counties are the unit of analysis, and the fear rate of crime in these counties will be explained with emphasis on the level of development. Independent variables at micro-level include social disorganization, social capital and social control. The statistical population consists of all heads of households living in these cities among which 800 households were selected as the sample by quota sampling method. The method is survey, and all data were gathered by questionnaire. To establish a logical connection between development and the fear of crime, Smelser's theory was used. In studying this social mess, some indicators such as social disorganization, lack of social control and lack of social capital were used. Results show that there is a significant relationship between level of development, and the fear rate of crime of counties of Hamedan. At the micro–level, there is a significant relationship between fear of crime and social control, social disorganization and social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • fear of crime
  • social disorganization
  • social control
  • institutional trust
احمدی، حبیب؛ عربی، علی و صادق‌زاده تبریزی، محبوبه (1391)، «بررسی مقایسه‌ای عوامل مرتبط با ترس از جرم زنان و مردان (مطالعۀ موردی شهر کرج)»، فصلنامۀ جامعه­شناسی کاربردی، سالبیستم، شمارۀ 18: 1- 22.
احمدی، حبیب و عربی، علی (1392)، «رابطۀ بین ساختار محله‌ای و ترس از جرم ساکنان 18 سال به بالای شهر کرج»، فصلنامۀ انتظام اجتماعی، شمارة 1: 37- 60.
خانورزی، احسان (1390)، «ارزیابی شیوة برنامه‌نویسی توسعه در ایران»، دوفصلنامة برنامه و بودجه، شمارة 110: 29.
ربانی‌خوراسگانی، رسول و همتی، رضا (1387)، «تبیین جامعه­شناختی ترس از جرم، مطالعة موردی: شهروندان زنجانی»، مجلة جامعه­شناسی ایران، شمارة 3 و 4: 58- 88. .
رضوانی، علی و فتحی، منصور (1391)، «بررسی عوامل مرتبط با احساس ناامنی در محلات شهری در ناحیة 3 منطقة 17 شهرداری تهران»، فصلنامة رفاه اجتماعی، شمارة 45: 451- 479.
زاهدی، محمدجواد (1386)، توسعه و نابرابری، تهران: انتشارات مازیار.
سراج­زاده، سیدحسین و نوربخش، افروز (1387)، بررسی رابطۀ توسعة اقتصادی و اجتماعی با جرم زنان در ایران، مجلة مطالعات زنان، سال ششم، شمارة 3: 31- 53.
صدیق سروستانی، رحمت‌الله و نصراصفهانی، آرش (1390)، «بررسی عوامل مؤثر بر ترس از جرم در محله‌های شهری منطقۀ 5 شهر تهران»، مسائل اجتماعی ایران، شمارۀ 1: 149- 176.
قاسمی، وحید (1392)، مدل‌سازی معادلات ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amos Graphic، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
قلی‌پور، رحمت‌الله و آقاجانی، رضا (1393)، «بررسی تجربۀ توسعۀ ترکیه با تأکید بر برنامه‌های توسعه و مقایسۀ آن با ایران»، سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: 168.
همایون کاتوزیان، محمدعلی (1389)، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطه تا سلطنت پهلوی، ترجمۀ محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران: نشر مرکز.
Atkins, S., Husain, S. and Storey, A. (1991), The Influence of Street Lighting on Crime and Fear of Crime, Crime Prevention Unit Paper, NO 28, London: Home Office.
Cook, C. L. and Fox, K. A. (2011), “Fear of Property Crime: Examining the Effects of Victimization, Vicarious Victimization, and Perceived Risk”, Violence and Victims, No 5: 684–700.
Cordner, G. (2010), Reducing Fear of Crime: Strategies for Police. U.S, Department of Justice Office of Community Oriented Policing Services.
Furedi, F. (2007), “The Only Thing We Have to Fear is the Culture of Fear Itself”, American Journal of Sociology, No 32: 231–234.
Hwang, E. (2006), A Multilevel Test of Fear of Crime: The Effect of Social Conditions and Perceived community Policing Activities in a Megalopolis, (Yayımlanmamış doktora tezi), Michigan State University/School of Criminal Justice, Michigan.
Hawdon, J. E, Ryan, J. and Griffin, S. P. (2003), “Policing Tactics and Perception of Police Legitimacy”, Police Quarterly, No 6: 469–491.
Hilinski, C. M., Pentecost Neeson, K. E. and Andrews, H. (2011), “Explaining the Fear of Crime Among College Women, in Their Own Words”, Southwest Journal of Criminal Justice, No 8(1): 112–127.
Meško, G. Fallshore, Marte. Rep, Mojca and Huisman, Aletha. (2007), “Police Efforts in the Reduction of Fear of Crime in Local Communities–Big Expectations and Questionable Effects”, Sociologija Mintis ir Veiksmas, No 20: 70–92.
Pain, R. (2000), “Place, Social Relations and the Fear of Crime: A Review”, Progress in Human Geography, No 24: 365–387.
Scheider, M. C., Rowell, T. and Bezdikian, V. (2003), “The Impact of Citizen Perceptions of Community Policing on Fear of Crime: Findings from Twelve Cities”, Police Quarterly, No 6: 363–386.