مطالعۀ کیفی پیامدهای ارتباط با جنس مخالف در میان نوجوانان دختر و پسر (مطالعۀ موردی: نوجوانان شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعۀ دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

امروزه شواهد نشان می­دهد رابطۀ عاطفی با جنس مخالف، از قشر جوانان به قشر نوجوان تسری یافته است و گروه زیادی از نوجوانان، رابطۀ اجتماعی با جنس مخالف را تجربه کرده‌اند. مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر این است که نوجوانان شهر مشهد پیامدهای رابطه با جنس مخالف را چگونه تجربه می‌کنند و آیا تجربۀ پیامدها، در میان نوجوانان دختر و پسر یکسان است. در این پژوهش، پیامدهای تجربۀ نوجوانان در ارتباط با جنس مخالف در شهر مشهد مطالعه می­شود. بدین­منظور، از رویکرد برساختی- تفسیری و از روش مردم‌نگاری و تکنیک مصاحبۀ عمیق استفاده شد. همچنین برای انتخاب مشارکت‌کنندگان، روش نمونه‌گیری هدفمند و برای تعیین حجم نمونه، اشباع نظری به­کار گرفته شد. نتایج بیانگر آن است که نوجوانان پیامدهای رابطه با جنس مخالف را به اشکال مختلف مانند مشکلات آموزشی، درگیری فضای ذهنی، لذت عاطفی، لذت جنسی، وابستگی، نوع‌طلبی، میل به تجرد، ترس از ازدواج و بازاندیشی تجربه می‌کنند. برخی از این پیامدها، در نوجوانان دختر و پسر متفاوت است. تجربۀ پیامدهای مختلف و متناقض سبب شده است که نوجوانان براساس تجربه و اطلاعات ناشی از آن، به بازاندیشی این رابطه بپردازند و راهبردهای جدیدی را در این زمینه اتخاذ کنند. این راهبرد‌ها در نوجوانان دختر و پسر با یکدیگر تفاوت دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Study of Consequences of Relationship with Opposite Sex among Youth (Case Study: Mashhad Youth)

نویسندگان [English]

  • Fardin Mohammadi 1
  • Hosain mohammadi 2
چکیده [English]

Today evidences indicate that emotional relationship with opposite sex has been spread from adolescents to youth, and a large group of them have experienced social relationships with opposite sex. The main question of this study is that how youth experience the consequences of relationship with the opposite sex, and if experience of consequences are the same between male and female youth. In this paper, the consequences of youth’ experience of relationship with opposite sex in Mashhad city are studied. For this purpose, the constructive–interpretative approach, ethnography method, and in-depth interviews were used. Purposeful sampling was used to select participants and theoretical saturation was utilized to determine the sample size. Results indicate that youth experience consequences of relationship with opposite sex in various forms such as educational problems, inner conflicts, emotional pleasure, sexual pleasure, dependency, seeking diversity, the desire to being single, fearing from marriage and rethinking. Some of these consequences are different among male and female youth. Because of experiencing different and contradictory consequences of relationship with opposite sex, depending on their experiences, youth rethink about it and choose new strategies for it. These strategies are different among male and female youth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experience of juveniles
  • The relationship with the opposite sex
  • Discovery of consequences
  • Comparison of consequency
  • Thematic analysis
آزاد ارمکی، تقی و شریفی ساعی، محمدحسین (1390)، «تبیین جامعه‌شناختی روابط جنسی آنومیک در ایران»، جامعه‌پژوهی فرهنگی، شمارۀ 2: 435- 462.
آزاد ارمکی، تقی؛ شریفی ساعی، محمدحسین؛ ایثاری، مریم و طالبی، سحر (1390)، «سنخ‌شناسی الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران»، جامعه‌پژوهی فرهنگی، شمارۀ 2: 1- 34.
استراوس، انسلم و کربین، جولیت (1390)، مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریۀ زمینه‌ای، ترجمۀ ابراهیم افشار، تهران: نشرنی.
اسکیدمور، ویلیام (1385)، تفکر نظری در جامعه‌شناسی، ترجمۀ محمد حاضری و همکاران، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
باومن، زیگمونت (1384)، عشق سیال؛ در باب ناپایداری پیوندهای انسانی، ترجمۀ عرفان ثابتی، تهران: نشر ققنوس.
پاشا، ابراهیم (1386)، «از سازمان رسمی تا بوروکراسی»، علوم اجتماعی، شمارۀ 12: 81- 99.خلج‌آبادی، فریده؛ کاظمی‌پور، شهلا و رحیمی، علی (1392)، «بررسی معاشرت با جنس مخالف پیش از ازدواج بر سن و تمایل به ازدواج در دانشجویان شهر تهران»، خانواده‌پژوهی، شمارۀ 33: 7- 28.
خلج‌آبادی، فریده و مهریار، امیرهوشنگ (1389)، «بررسی نقش خانواده در ارتباط با جنس مخالف در دختران دانشجو در تهران»، خانواده‌پژوهی، شمارۀ 24: 449- 468.
رفاهی، ژاله؛ گودرزی، محمود و میرزایی چهارراهی، مرتضی (1391)، «بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رابطۀ دوستی پیش از ازدواج بین دختران و پسران دانشجو»، جامعه‌شناسی زنان، شمارۀ 1: 117- 133.
زارع شاه‌آبادی، اکبر و سلیمانی، زکیه (1391)، «بررسی عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به روابط پیش از ازدواج در دانشگاه یزد»، فصلنامۀ رفاه اجتماعی، شمارۀ 45: 339- 365.
سایت مرکز آمار ایران (1390)، دفتر آمارهای جمعیت، نیروی کار و سرشماری.  http://www.amar.org.ir
کوزر، لوییس (1386)، زندگی و اندیشۀ بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
کوزر، لوئیس و روزنبرگ، برنارد (1387)، نظریه‌های بنیادی جامعه‌شناختی، ترجمۀ فرهنگ ارشاد، تهران: نشرنی.
کیویستو، پیتر (1385)، اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: نشرنی.
گیدنز، آنتونی (1378)، تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمة ناصر موفقیان، تهران: نشرنی.
محمدپور، احمد (1389)، ضد روش، منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
موحد، مجید و عباسی شوازی، محمدتقی (1385). «بررسی رابطۀ جامعه‌پذیری و نگرش دختران به ارزش‌های سنتی و مدرن در زمینۀ روابط بین­شخصی بین دو جنس پیش از ازدواج»، مطالعات زنان، شمارۀ 1: 67- 99.
Alexander, M.; Grade, L.; Kanade, S.; Shireen, J.; Bela, G (2006), “Romance and Sex: Premarital Partnership Formation among Young Women and Men”, Reproductive Health Matters, No 14: 144–155.
Brown, S.; Sanchez, L.; Nock, S. Deines, J.; Wright, J (2006), “Links between Premarital Cohabitation and Subsequent Marital Quality, Stability, and Divorce: A Comparison of Covenant versus Standard Marriages”, Science Research, No 35: 456–470.
Chiao, C. (2010), “Community Context and the Prevalence of Premarital Sex among Young Women in Keniya and the Phillippines: Trends and Differences 1993 to 2003”, Health and Place, No 16: 512- 522.
Glaser, B. and Strauss, A. (2014), “Muslim Adulscents Moral Value and Coping Strategy among Muslim Female Adolescent in Premarital Sex”, Procedia – Social and Behaviaorial Sciences, No 114: 427–433.
Glaser, Barney. G and Strauss, Anselm.L (1967), The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitive Research, Aldintransaction a Division of Transaction Publishers, New Brunswick (U.S.A) and London.
Gue, W.; Wu, Z.; Qiu, Y.; Chen, G.; Zhang, X (2012), “The Timing of Sexual Amokg Chinese Youth”, International Perspective on Sexual and Reproductive Health, No 38: 196- 204.