کلیدواژه‌ها = سازمان بهزیستی
ارزشیابی اثربخشی طرح سامان‌دهی کودکان خیابانی ایران

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 827-854

10.22059/jisr.2020.257928.686

ملیحه عرشی؛ محمد سبزی خوشنامی؛ الهام محمدی؛ مرضیه تکفلی؛ فرانک ایمانی