دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 28، زمستان 1397، صفحه 627-841 
2. دینداری و رضایت از زندگی در ایران

صفحه 627-648

آرش نصر اصفهانی؛ محمد روزخوش؛ پویا دریس


5. سرمایه‌گذاران واسطه‌ای و سوداگری حرفه‌ای در بازار مسکن مشهد تحلیل جامعه‌شناختی پدیده‌ای اقتصادی

صفحه 701-729

مسعود چاری صادق؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ مهدی کرمانی؛ مهدی فیضی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1397، صفحه 627-841 پاییز 1397، صفحه 413-626 تابستان 1397، صفحه 201-412 بهار 1397، صفحه 1-200