دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-194 
3. رویکردهای توسعة اجتماعی در دیدگاه اعضای هیئت علمی گروه‌های علوم اجتماعی

صفحه 59-91

عبد الرضا باقری بنجار؛ محمدجواد زاهدی؛ سید حجت الله موسوی


6. ازدواج خویشاوندی، تفاوت‌های بین‌نسلی و عوامل پشتیبان آن در کرمانشاه

صفحه 145-166

حسین محمودیان؛ سراج الدین محمودیانی؛ سهیلا شهریاری


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1394، صفحه 551-706 پاییز 1394، صفحه 375-550 تابستان 1394، صفحه 195-374 بهار 1394، صفحه 1-194