دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 9-170 
4. تبیینی بر رابطة کاربران در فیسبوک و سرمایة اجتماعی پیوندبخش

صفحه 267-293

حمید عبداللهیان؛ محمدجواد زاهدی؛ مهین شیخ انصاری


شماره‌های پیشین نشریه