دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-187 
5. تحصیلات و مصرف فرهنگی در شهر تهران

صفحه 111-131

عبدالحسین کلانتری؛ ولی اله رستمعلی زاده؛ اعظم نسیم افزا


شماره‌های پیشین نشریه