مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران (JISR) - مقالات آماده انتشار